สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2

Hotline ผอ.เขต.

  • หน้ารวม
  • เขียนคำถาม
  • ข้อตกลง
วัตถุประสงค์
  • เพื่อ ถาม-ตอบ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ขอสงวนสิทธิ์
  • ตรวจสอบ ประเด็นคำถาม ก่อนนำเสนอสู่สาธารณะ
  • ลบ ประเด็นคำถาม ที่มุ่งทำลายมากกว่าสร้างสรรค์

ผอ.เขต พบ "เพื่อนครู"กิจกรรม เขตพื้นที่

2 มิ.ย. 66

ประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2

 วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.กีรติ จันทรมณี ผู้อำนวยการ สพป.ยะลา เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2  เพื่อแจ้งข้อราชการและปรึกษาหารือในการขับเคลื่อนนโยบายและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยมีนายตอฮีรน หะยี

read more
1 มิ.ย. 66

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการกำกับ ติดตามงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ณ โรงเรียนบ้านบาละ...

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ดร.กีรติ จันทรมณี ผู้อำนวยการ สพป.ยะลา เขต 2 มอบหมายให้นายตอฮีรน หะยีเลาะแม รองผู้อำนวยการ สพป.ยะลา เขต 2  พร้อมด้วยนายสะอารี อิสอ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  นายฟูรกอล เจ๊ะเตะ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  และนายมูฮัมหมัด นิตา ลูกจ้างชั่วคราว  คณะกรรมการตร

read more
1 มิ.ย. 66

การประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

          วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.กีรติ จันทรมณี ผู้อำนวยการ สพป.ยะลา เขต 2  พร้อมด้วยนายตอฮีรน หะยีเลาะแม รองผู้อำนวยการ สพป.ยะลา เขต 2  ,  นายสุคันธชาติ ขันศรี รองผู้อำนวยการ สพป.ยะลา เขต 2  ,  นายพิพัฒน์ แสนโ

read more

กิจกรรม โรงเรียน/เครือข่าย

All อำเภอบันนังสตา อำเภอยะหา อำเภอกาบัง

ข่าวสารต่าง ๆ

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ เขตพื้นที่
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียน/เครือข่าย
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เขตพื้นที่
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียน/เครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์ เขตพื้นที่
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียน/เครือข่าย
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เขตพื้นที่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียน/เครือข่าย

บริการด้วยใจ

ผลงานทางวิชาการ

31

สถิติเยี่ยมชมวันนี้

395

สถิติเยี่ยมชมเมื่อวาน

894

สถิติเยี่ยมชมเดือนนี้

271,107

สถิติเยี่ยมชมทั้งหมด

Page Facebook

สื่อการเรียนออนไลน์

Link : https://www.dltv.ac.th/ ด้วยพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ตามพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ทรงเห็นว่าการพัฒนาการศึกษา คือ การสร้างความมั่นคงของประเทศ อีกทั้งยังทรงเข้าพระทัยถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันอย่างถ่องแท้ ในปี พ.ศ. 2560 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดใหม่ และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พัฒนาต่อยอดการดำเนินงานให้ทันสมัย หากแต่ยังคงยึดถือแนวทางของพระราชบิดาเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การศึกษาต้องสร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะสำคัญ ๔ ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งสายสามัญและสายอาชีพอันสอดคล้องกับสภาวการณ์การศึกษาของโลกให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย
Link : https://www.dlit.ac.th/ DLIT เป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จำนวน 15,553 โรงเรียนครอบคลุมโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการศึกษาโดยรวมอย่างยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Distance lerning information technology : DLIT ) มี 5 รูปแบบ
Link : ติวฟรี.com ลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างโอกาส ทุกการเรียนรู้ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา คือต้นเหตุพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของความเหลื่อมล้ำในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ครอบครัวที่รวยกว่ามีโอกาสเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่ดีกว่า ไปอยู่โรงเรียนที่ดีกว่า อยู่ในสังคมที่ดีกว่า เข้าถึงเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ดีกว่า รวมถึงมีโอกาสเรียนกวดวิชากับติวเตอร์ที่มีชื่อเสียงมากกว่า ขณะที่เด็กฐานะดี 20% แรกของประเทศสามารถเข้าถึงการศึกษาที่ครบวงจรได้ดีมาก กลับกันเด็กไทยอีก 80% ยังขาดโอกาสเป็นอย่างมาก
Link : https://contentcenter.obec.go.th/ OBEC Content Center เป็นโปรแกรมสำหรับให้บริการเผยแพร่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์แก่ นักเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา รองรับการเข้าถึงเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 7 ประเภท ได้แก่ แอพลิเคชั่น, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Pdf, ePub), วีดิทัศน์ (Mp4), รูปภาพ (Jpg, Png), เสียง (Mp3), สื่อมัลติมีเดีย (Flash) และ งานวิจัยทางการศึกษา ใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ที่รองรับระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชั่น 8.0 ขึ้นไป Android เวอร์ชั่น 4.3 ขึ้นไป Windows เวอร์ชั่น 8.1 ขึ้นไป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ


ช่องทางถาม-ตอบ (Q&A)
ซูไบด๊ะ มะเซ็ง
1 มิ.ย. 66
โครงการทุนการศึกษา
สอบถามโครงการทุนการศึกษา สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน จชต. ในปีนี้ ทาง สนง.เขต มีทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้ไหมคะ และจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ ช่วงเดือนไหนคะ
  คำตอบจาก นางสาวรูรีซัม สะอะ  เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 66  
ปีนี้ มีทุนการศึกษาให้ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกคะ ซึ่งจะดำเนินการแจ้งประชาสัมพัธ์การเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาในเดือนกรกฎาคม 2566 นี้คะ
ภาวิดี เพ็งจันทร์
3 เม.ย. 66
การอบรมการปรับปรุงหลักสูตร
ขออนุญาตสอบถามค่ะ ปี พ.ศ. 2566 จะมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหรือไม่คะ
  คำตอบจาก นายสักรี เจะดอเลาะ  เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 66  
มีครับ จัดมีการจัดอบรมเร็วๆวันนี้ครับ
ปัตมาวาตี สะมะแอ
21 พ.ย. 65
พนักงานราชการสับเปลี่ยนต่างเขต
ขออนุญาตสอบถาม ตำแหน่งพนักงานราชการ ครูผู้สอน สามารถทำเรื่องสับเปลี่ยนต่างเขต ต่างจังหวัด ได้มั้ย
  คำตอบจาก ว่าที่ ร.ต.หญิงจุฑามาศ แก้วขวัญ  เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 65  
อำนาจการพิจารณา เป็นอำนาจของ สพฐ. ค่ะ สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่เบอร์ 073-289-412 ต่อ 301 ค่ะ ขอบคุณค่ะ

   
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางร้องเรียนทั่วไป

E-Service

Social Network


footer-logo

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
บริเวณโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร ฯ หมู่ที่ 2
ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา
จังหวัดยะลา 95130.