สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับ วันที่เผยแพร่ ชื่อผลงาน ผู้นำเสนอ อ่าน/ดาวน์โหลด
1 19 ก.ย. 65 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนบ้านกาลูปัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นางสาวอุไร โต๊ะสัน 84
2 8 ก.ย. 65 รายงานการนิเทศเพื่อส่งเสริมความสามารถของครูในการใช้คู่มือความรู้พื้นฐานภาษามลายูปาตานี ระบบเขียน และการนำไปใช้ประโยชน์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุวนันต์ สุวรรณรัตน์ 27
3 23 ส.ค. 65 รายงานผลการนิเทศเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา 2 ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ GPS-CODING นางสาวพฤศจิ อุ่นอก 128
4 17 ส.ค. 65 รายงานการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 นายฮัมดาน อ่อนหวาน 160
5 24 มี.ค. 65 การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19 นายมานาวี นะโก๊ะ 61
6 16 มี.ค. 65 รายงานผลการใช้บทเรียนส าเร็จรูปแบบเส้นตรง เรื่อง รอบรู้เรื่องโรค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นางสาวจรัสศรี เจริญผล 46
7 16 มี.ค. 65 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นางสาวจรัสศรี เจริญผล 48
8 27 ต.ค. 64 หนึงปีที่มีความหมาย นายตอฮีรน หะยีเลาะแม 44
9 29 ก.ย. 64 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหา "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" โรงเรียนบ้านเกาะจัน จังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2562-2563 นายอะห์หมัด สาและ 44
10 14 ก.ย. 64 ผลการบริหารงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโรงเรียนบ้านสันติ สังกัดสพป.ยะลา เขต 2 นายพารีดี ลาบูอาปี 46
11 9 ก.ย. 64 ร่องรอย..ร้อยกรอง มุมมองรองตอฮีรน นายตอฮีรน หะยีเลาะแม 10
12 12 พ.ค. 64 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ Kohchan Family โรงเรียนบ้านเกาะจัน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2562 – 2563 นายอะห์หมัด สาและ 43
13 6 พ.ค. 64 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โรงเรียนบ้านเกาะจัน จังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2562-2563 นายอะห์หมัด สาและ 44
14 8 ก.พ. 64 ข้างหลังฉาก..เล่าจากภาคสนาม นายตอฮีรน หะยีเลาะแม 44
15 2 ก.พ. 64 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ Kohchan Family โรงเรียนบ้านเกาะจัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปี การศึกษา 2561 – 2562 นายอะห์หมัด สาและ -ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะจัน 45
16 2 ก.พ. 64 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โรงเรียนบ้านเกาะจัน จังหวัดปัตตานี ปี การศึกษา 2561-2562 นายอะห์หมัด สาและ-ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะจัน 44
17 5 ม.ค. 64 สร้างตัวอย่างให้คนไทย..สร้างโปร่งใสให้สังคม นายตอฮีรน หะยีเลาะแม 34
18 7 ธ.ค. 63 ต่างหน้าที่..แต่มีจุดหมายเดียวกัน นายตอฮีรน หะยีเลาะแม 47
19 12 ก.ค. 62 รายงานการพัฒนาชุดการเรียน เรื่องเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นายเทพรัตน์ ดาวเรือง 46
20 26 มิ.ย. 62 ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านยือนัง นางทิพวรรณ จันทวงศ์ 39
21 26 มิ.ย. 62 ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาจำนวนนับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นายเจษฎา สายอ๋อง 43
22 11 มิ.ย. 62 แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางสาวมัรฎียะฮ์ เตล็บ 34
23 18 พ.ค. 62 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด นางจรรยา ห้องทอง 41
24 15 ม.ค. 62 การพัฒนารูปแบบการสอน WPAE โดยใช้เทคนิคการขับร้องอนาชีดร่วมกับ สื่อมัลติมีเดียออนไลน์ในการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) นางวรมน สาธาระกุล 44
25 15 ม.ค. 62 การสร้างชุดแบบฝึกทักษะร่วมกับห้องเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการฝึกบรรเลงเพลงชาติไทยของนักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) นางวรมน สาธาระกุล - โรงเรียนเทศบาล 2 42
26 10 ม.ค. 61 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โรงเรียนบ้านเกาะจัน จังหวัดปัตตานี หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2560-2561 นายอะห์หมัด สาและ 35