สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

กิจกรรมเขตพื้นที่

ลำดับ วันเดือนปี หัวข้อกิจกรรม
1 2 กุมภาพันธ์ 2566
 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการกำกับ ติดตามงานปรับปรุงซ่อมแซม รร.บ้านนิบง ( 6)
2 2 กุมภาพันธ์ 2566
 รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ ( 3)
3 2 กุมภาพันธ์ 2566
 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ฯ ตำแหน่งรอง ผอ.สพท (รอบ 6เดือน) ( 9)
4 2 กุมภาพันธ์ 2566
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ อ.บันนังสตา ครั้งที่ 2/2566 ( 1)
5 2 กุมภาพันธ์ 2566
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ( 5)
6 1 กุมภาพันธ์ 2566
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 พบปะพูดคุย และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานการศึกษากับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา ( 4)
7 1 กุมภาพันธ์ 2566
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 5/2566 และร่วมประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ( 49)
8 1 กุมภาพันธ์ 2566
 ติดตามและตรวจเยี่ยมงานปรับปรุงซ่อมแซม รร.นิคมฯ1 และ รร.นิคมฯ2 ( 6)
9 31 มกราคม 2566
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2566 ( 8)
10 31 มกราคม 2566
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ด้านที่ 1) (ด้านที่ 2) ชำนาญการพิเศษ ( 8)
11 31 มกราคม 2566
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและการประเมินบุคคลการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ ( 6)
12 30 มกราคม 2566
 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ( 9)
13 28 มกราคม 2566
 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติและอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2565 ( 8)
14 28 มกราคม 2566
 การประชุมการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในจังหวัดยะลา ( 4)
15 27 มกราคม 2566
 พิธีเปิดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (101 ปี ยุวกาชาดไทย) ( 6)
16 27 มกราคม 2566
 รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในกิจกรรมเปิดห้องเรียน (OPEN CLASSROOM) ระดับชั้นปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( 5)
17 27 มกราคม 2566
 การให้คำปรึกษา แนะนำ ของคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ( 8)
18 26 มกราคม 2566
 การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2566 ( 4)
19 26 มกราคม 2566
 พิธีรับมอบเงินทุนสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหาร โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2565 ( 7)
20 25 มกราคม 2566
 ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรม Learning Lab (ห้องปฏิบัติการการเรียนรู้ทางสังคม) ของจังหวัดยะลา ( 10)
21 25 มกราคม 2566
 การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมคณะทำงาน โครงการโรงเรียนเข้มแข็ง ชุมชนร่วมมือ เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมสู่สันติสุขชายแดนภาคใต้ ( 6)
22 25 มกราคม 2566
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4/2566 และร่วมประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ( 9)
23 24 มกราคม 2566
 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (I-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับสนามสอบ ( 9)
24 24 มกราคม 2566
 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (I-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์สอบ ( 5)
25 24 มกราคม 2566
 การประชุมเพื่อเป็นการซักซ้อมแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร ( 6)
26 24 มกราคม 2566
 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัดยะลา ( 3)
27 24 มกราคม 2566
 ร่วมการประชุมวางแผนเพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 5)
28 18 มกราคม 2566
 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ( 4)
29 16 มกราคม 2566
 งานวันครูครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 ( 5)
30 10 มกราคม 2566
 โครงการการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง ฯ ( 6)
31 10 มกราคม 2566
 โครงการการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 23)
32 9 มกราคม 2566
 สพป.ยะลา เขต 2 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ ( 26)
33 6 มกราคม 2566
 ร่วมให้การต้อนรับ นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ( 26)
34 6 มกราคม 2566
 ผอ. สพป.ยะลา เขต 2 เยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรในสังกัดที่รักษาตัว ( 9)
35 6 มกราคม 2566
 ผอ. สพป.ยะลา เขต 2 เปิด “กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2566 และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ( 7)
36 4 มกราคม 2566
 วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 1/2566 ประจำวันพุธที่ 4 มกราคม 2566 ( 18)
37 3 มกราคม 2566
 ต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายมนตรี เสฏฐปัญโญ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งนายอำเภอบันนังสตา ( 33)
38 28 ธันวาคม 2565
 การประชุมพิจารณาคัดเลือกอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2  ( 38)
39 28 ธันวาคม 2565
 ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักเรียน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ( 36)
40 28 ธันวาคม 2565
 ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำข้อมูล คะแนนผู้ขอย้าย ( 26)
41 28 ธันวาคม 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 46/2565 และร่วมประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ( 15)
42 28 ธันวาคม 2565
 การประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบฯ การย้ายของผู้ประสงค์ขอย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ( 19)
43 27 ธันวาคม 2565
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( 12)
44 27 ธันวาคม 2565
 การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดยะลา ครั้งที่ 9/2565 ( 13)
45 26 ธันวาคม 2565
 ผอ. สพป.ยะลา เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 44)
46 26 ธันวาคม 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมสนามจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( 19)
47 26 ธันวาคม 2565
 การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12/2565 ( 12)
48 26 ธันวาคม 2565
 การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของโครงการ “รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ” ( 28)
49 26 ธันวาคม 2565
 พิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาและทุนการศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 17)
50 23 ธันวาคม 2565
 การประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ( 14)
51 23 ธันวาคม 2565
 สัมภาษณ์วิทยากรภายนอกสอนศาสนา (รายชั่วโมง) ปรับสถานะเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม ( 20)
52 23 ธันวาคม 2565
 ประชุมคณะทำงานกลุ่มผู้นำองค์ความรู้ฯ (PA Support Team) ( 20)
53 23 ธันวาคม 2565
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( 16)
54 23 ธันวาคม 2565
 ประชุมการพิจารณาคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ( 12)
55 22 ธันวาคม 2565
 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน รร.นิคมฯ 3 ( 12)
56 22 ธันวาคม 2565
 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( 15)
57 21 ธันวาคม 2565
 การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา (กศจ.ยะลา) ครั้งที่ 12/2565 ( 33)
58 21 ธันวาคม 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 45/2565 และร่วมประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ครั้งที่ 9/2565 ( 33)
59 21 ธันวาคม 2565
 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/2565 ( 30)
60 21 ธันวาคม 2565
 การประชุมกลั่นกรองคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ( 18)
61 21 ธันวาคม 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ( 15)
62 18 ธันวาคม 2565
 ผอ. สพป.ยะลา เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอบันนังสตา ( 26)
63 18 ธันวาคม 2565
 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม รุ่นที่ 2 ( 26)
64 16 ธันวาคม 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 ( 25)
65 16 ธันวาคม 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน ศูนย์เครือข่ายฯยะหา ( 25)
66 16 ธันวาคม 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ นายคณิน ฉัตรชยานุสรณ์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ( 19)
67 16 ธันวาคม 2565
 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการกำกับ ติดตามงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ฯ ( 16)
68 16 ธันวาคม 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 รุดลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้ พร้อมมอบเงิน สร้างขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านซีเยาะ ( 19)
69 15 ธันวาคม 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากาบัง ( 21)
70 15 ธันวาคม 2565
 การประชุมเตรียมความพร้อมจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ( 28)
71 15 ธันวาคม 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติงานแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล ( 20)
72 15 ธันวาคม 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบาโร๊ะ ( 42)
73 14 ธันวาคม 2565
 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งสริมการนำเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรให้กับครูและนักเรียนในจังหวัดชายแดนใต้ ( 21)
74 14 ธันวาคม 2565
 บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ( 32)
75 14 ธันวาคม 2565
 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 44/2565 ( 24)
76 14 ธันวาคม 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายฯ ( 23)
77 13 ธันวาคม 2565
 การประชุมการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนในสถานศึกษา ( 26)
78 9 ธันวาคม 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม ( 45)
79 8 ธันวาคม 2565
 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ( 22)
80 8 ธันวาคม 2565
 พบปะครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ( 34)
81 7 ธันวาคม 2565
 ร่วมเป็นเกียรติ โครงการ “จิบกาแฟ แชร์ความคิด ที่กาบัง” ( 22)
82 6 ธันวาคม 2565
 ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรย้ายและได้รับการบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย ( 36)
83 6 ธันวาคม 2565
 การประชุมเตรียมการจัดงานวันครูจังหวัดยะลา ( 23)
84 6 ธันวาคม 2565
 ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ครั้งที่ 1 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดยะลา ( 20)
85 3 ธันวาคม 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน รร.บ้านเจาะปันตัง ( 25)
86 2 ธันวาคม 2565
 การประชุมพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ( 20)
87 2 ธันวาคม 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 เข้าคารวะ และขอพร ดร.รุ่ง แก้วแดง อดีต รมช.ศธ. ( 27)
88 2 ธันวาคม 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารยางนา ภายใต้ “โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้” ประจำปีการศึกษา 2565 ( 21)
89 1 ธันวาคม 2565
 ประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ. 2566 ( 23)
90 1 ธันวาคม 2565
 ประชุมชี้แจงขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ( 26)
91 30 พฤศจิกายน 2565
 การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบ (admin) ระดับศูนย์เครือข่าย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ( 20)
92 30 พฤศจิกายน 2565
 การการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ( 25)
93 30 พฤศจิกายน 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 รับมอบชุดการเรียนรู้ “กล่องความรู้คิดดี” จากวิทยาลัยชุมชนยะลา ( 22)
94 30 พฤศจิกายน 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 42/2565 และร่วมประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ( 23)
95 29 พฤศจิกายน 2565
 การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM Meeting ( 22)
96 29 พฤศจิกายน 2565
 การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11/2565 ( 22)
97 28 พฤศจิกายน 2565
 ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดยะลา ครั้งที่ 8/2565 ( 29)
98 28 พฤศจิกายน 2565
 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ( 23)
99 24 พฤศจิกายน 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน รร.บ้านรานอ และ รร.บ้านป่าหวัง ( 31)
100 23 พฤศจิกายน 2565
 การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา (กศจ.ยะลา) ครั้งที่ 11/2565  ( 29)
101 23 พฤศจิกายน 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 41/2565 และร่วมประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ( 36)
102 22 พฤศจิกายน 2565
 กลุ่มบริหารงานบุคคลจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ PLC ( 35)
103 22 พฤศจิกายน 2565
 การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคล ตามมาตรา 11 แห่ง พรบ.แก้ไขคำสั่ง คสช. ผ่าน ZOOM Meeting ( 26)
104 21 พฤศจิกายน 2565
 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการกำกับ ติดตามงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น งบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2565 ( 23)
105 21 พฤศจิกายน 2565
 ประชุมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ( 26)
106 21 พฤศจิกายน 2565
 กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ ( 27)
107 18 พฤศจิกายน 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 ( 21)
108 18 พฤศจิกายน 2565
 ไอเดียเจ๋ง! เปิด mini café ในโรงเรียน เสริมทักษะอาชีพให้นักเรียน และช่วยเหลือคนยากจนในชุมชน ( 20)
109 18 พฤศจิกายน 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 รร.บ้านนิบง ( 17)
110 18 พฤศจิกายน 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม “เมาลิดสัมพันธ์ ประจำปี 2565” โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง ( 21)
111 16 พฤศจิกายน 2565
 กลุ่มกฏหมายและคดีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ PLC ( 22)
112 16 พฤศจิกายน 2565
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 ( 22)
113 16 พฤศจิกายน 2565
 กลุ่มอำนวยการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ PLC ( 23)
114 16 พฤศจิกายน 2565
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 1 /2565 ( 23)
115 16 พฤศจิกายน 2565
 ประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด สพป.ยะลา เขต 2 ( 21)
116 15 พฤศจิกายน 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ปลื้มครูจัดคลินิกภาษาไทยหวังแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ( 20)
117 15 พฤศจิกายน 2565
 การประเมินเชิงประจักษ์ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2566  จังหวัดยะลา ( 27)
118 14 พฤศจิกายน 2565
 สพป.ยะลา เขต 2  รุดเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ( 22)
119 14 พฤศจิกายน 2565
 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางและโรงไฟฟ้าเขื่อนบ้านสันติ จังหวัดยะลา ครั้งที่ 11/2565 (ครั้งที่ 61) ( 24)
120 11 พฤศจิกายน 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างผู้นำคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ( 24)
121 10 พฤศจิกายน 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน พร้อมทดสอบการอ่านออก และอ่านคล่องของนักเรียน ( 27)
122 10 พฤศจิกายน 2565
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมหารือและวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ( 26)
123 9 พฤศจิกายน 2565
 การประชุมวางแผนการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับกลุ่ม ครั้งที่ 2 ( 20)
124 9 พฤศจิกายน 2565
 การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา กรณีตำแหน่งว่างเกินเกณฑ์ ก.ค.ศ. กำหนด ครั้งที่ 4/256 ( 23)
125 9 พฤศจิกายน 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 เน้นย้ำการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ( 25)
126 7 พฤศจิกายน 2565
 ต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ดร.ธัญชนก บรรยง รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ( 28)
127 7 พฤศจิกายน 2565
 มอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรในสังกัด ( 28)
128 7 พฤศจิกายน 2565
 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ( 21)
129 5 พฤศจิกายน 2565
 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอบันนังสตา ครั้งที่ 11/2565 ( 17)
130 5 พฤศจิกายน 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 39/2565 และร่วมประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ( 21)
131 4 พฤศจิกายน 2565
 การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 ( 20)
132 1 พฤศจิกายน 2565
  สพป.ยะลา เขต 2  ร่วมรับฟังการมอบนโยบายการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ( 22)
133 31 ตุลาคม 2565
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างกลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลฯ (PA Support Team) ( 24)
134 31 ตุลาคม 2565
 ปฐมนิเทศ และให้โอวาทผู้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย ( 28)
135 31 ตุลาคม 2565
 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Braincloud Professional Development Training ( 17)
136 31 ตุลาคม 2565
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ School Health Hero ( 18)
137 27 ตุลาคม 2565
 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอยะหา และอำเภอกาบัง เพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ( 32)
138 26 ตุลาคม 2565
 ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ตำแหน่ง ผอ.สพท ( 27)
139 26 ตุลาคม 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 38/2565 และร่วมประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ( 36)
140 26 ตุลาคม 2565
 การประชุมวางแผนขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษา สพป.ยะลา เขต 2 ( 20)
141 26 ตุลาคม 2565
 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย ( 36)
142 26 ตุลาคม 2565
 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอบันนังสตา เตรียมความพร้อมและชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และทั้งสถานศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ( 21)
143 24 ตุลาคม 2565
 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐฯ ( 25)
144 21 ตุลาคม 2565
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การควบคุมภายใน ( 21)
145 21 ตุลาคม 2565
 ต้อนรับคณะกรรมการสำรวจพื้นที่เชิงประจักษ์ “โรงอาหารอายิโนะโมโต๊ะ” ( 17)
146 20 ตุลาคม 2565
 ต้อนรับนายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( 20)
147 20 ตุลาคม 2565
 ผอ.สพป.ยล.2 เข้าพบนายกเทศมนตรี ต.บันนังสตา ( 28)
148 20 ตุลาคม 2565
 กราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดยะลา/เจ้าคณะ อ.ยะหา-กาบัง, บันนังสตา เพื่อความเปนสิริมงคล ( 36)
149 19 ตุลาคม 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 37/2565 ( 27)
150 18 ตุลาคม 2565
 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกจัดเรียงลำดับโรงเรียนที่มีความต้องการระบบคอมพิวเตอร์ ( 24)
151 18 ตุลาคม 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดยะลา ครั้งที่ 7/2565 ( 26)
152 17 ตุลาคม 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2  พบปะพูดคุย และร่วมปรึกษาหารือข้อราชการร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบันนังสตา ( 36)
153 12 ตุลาคม 2565
 การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา (กศจ.ยะลา) ครั้งที่ 10/2565 ( 34)
154 12 ตุลาคม 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมรณรงค์ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงาน ( 22)
155 12 ตุลาคม 2565
 ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ( 25)
156 11 ตุลาคม 2565
 ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายนิรุตต์ เข็มเงิน เนื่องในโอกาสเดินทางมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สพป.ยะลา เขต 2 ( 30)
157 10 ตุลาคม 2565
 ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผอ.สพม.ยะลา ( 29)
158 1 ตุลาคม 2565
 การประชุมบุคลากรในสังกัด สพป.ยะลา เขต 2 ( 30)
159 29 กันยายน 2565
 งานยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565 ( 26)
160 28 กันยายน 2565
 การประชุมกลั่นกรองการรายงานผลการประเมินสถานะของหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 25)
161 27 กันยายน 2565
 พิธีเปิดงานการแข่งขันมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ "สร้างสรรค์วิชาการ สืบสานวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ ชายแดนใต้ " ประจำปี 2565 ( 26)
162 25 กันยายน 2565
 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2565  ครั้งที่ 2 “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล” ( 22)
163 25 กันยายน 2565
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ( 28)
164 25 กันยายน 2565
 รางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี 2565   ( 22)
165 24 กันยายน 2565
 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Brain Cloud Professional Development Training ( 17)
166 23 กันยายน 2565
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.ปัตตานี เขต 3 ( 22)
167 22 กันยายน 2565
 งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ( 21)
168 22 กันยายน 2565
 การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา (กศจ.ยะลา) ครั้งที่ 9/2565 ( 24)
169 20 กันยายน 2565
 รับรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ( 23)
170 20 กันยายน 2565
 การประเมินของผู้บริหารสถานศึกษาในนโยบายข้อที่ 7 ผลงานประจักษ์ชัด ( 23)
171 19 กันยายน 2565
 ประชุมพิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 และ 2564 ( 39)
172 19 กันยายน 2565
 ร่วมประชุมชี้แจงการลงทะเบียนระบบ DPA ของสถานศึกษา ( 24)
173 19 กันยายน 2565
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 24)
174 19 กันยายน 2565
 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 17)
175 18 กันยายน 2565
 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ( 30)
176 18 กันยายน 2565
 การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. (วิทยากรอิสลามศึกษา) ( 28)
177 17 กันยายน 2565
 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ( 19)
178 17 กันยายน 2565
 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ( 16)
179 15 กันยายน 2565
 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “ตะบิงเกมส์ 2022” ( 23)
180 14 กันยายน 2565
 การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ  ( 28)
181 14 กันยายน 2565
 การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดยะลา ครั้งที่ 6/2565 ( 20)
182 12 กันยายน 2565
 ประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 20)
183 12 กันยายน 2565
 ประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะดิจิตัล ( 36)
184 9 กันยายน 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการตัดสิน รางวัลเพชรเสมายะลา 2 ปีที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลาง ( 21)
185 9 กันยายน 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการตัดสิน รางวัลเพชรเสมายะลา 2 ปีที่ 2 ครูผู้สอนอิสลามศึกษา ( 20)
186 9 กันยายน 2565
 การประชุมวิธีการดำเนินการอัปโหลด (Up load) ข้อมูล OIT เข้าสู่ระบบ ( 36)
187 9 กันยายน 2565
 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 ( 18)
188 8 กันยายน 2565
 ประชุมกีฬา สพป.ยะลา เขต 2 ประจำปี 2565 ( 23)
189 8 กันยายน 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดสามแสนตัว ณ บึงกาจะลากี ( 16)
190 7 กันยายน 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะกรรมการ พิจารณาผู้มีผลงานดีเด่น ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ( 19)
191 7 กันยายน 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะกรรมการ พิจารณาผู้มีผลงานดีเด่น รอง ผอ.รร. และธุรการ รร. ( 20)
192 7 กันยายน 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะกรรมการ พิจารณาผู้มีผลงานดีเด่น ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ( 17)
193 7 กันยายน 2565
 โครงการส่งเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ( 25)
194 7 กันยายน 2565
 การประชุมการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ( 18)
195 7 กันยายน 2565
 การประชุมกลั่นกรองการรายงานการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ กลุ่มนิเทศฯ ( 18)
196 7 กันยายน 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะกรรมการ พิจารณาผู้มีผลงานดีเด่น ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ( 17)
197 6 กันยายน 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการตัดสิน รางวัลเพชรเสมายะลา 2 ปีที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ และครูผู้สอน พุทธศาสนา ( 22)
198 6 กันยายน 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการตัดสิน รางวัลเพชรเสมายะลา 2 ปีที่ 2 ครูผู้สอน ระดับปฐมวัย ( 20)
199 6 กันยายน 2565
 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนรับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2565 ( 24)
200 5 กันยายน 2565
 การประชุมกลั่นกรองการรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4/2565 ( 19)
201 5 กันยายน 2565
 การประชุมบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (งบเหลือจ่าย) ( 21)
202 4 กันยายน 2565
 การประชุมคณะกรรมการประเมินนโยบายข้อที่ 11 ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย  ( 20)
203 4 กันยายน 2565
 ผู้บริหาร สพป.ยะลา เขต 2 เยี่ยมชมบรรยากาศการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( 17)
204 4 กันยายน 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 จัดงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ( 27)
205 4 กันยายน 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงาน “กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต” ( 16)
206 4 กันยายน 2565
 แสดงความยินดีกับนายฉัตรชัย ชายแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น CODING Achievement Awards ประเภท Plugged ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2565 ( 20)
207 4 กันยายน 2565
 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ได้รับรางวัลชมเชย จากการจัดนิทรรศการ แสดงผลงาน กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ( 20)
208 31 สิงหาคม 2565
 ปฐมนิเทศศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่ และทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (MOU) ( 24)
209 31 สิงหาคม 2565
 การประชุมกลั่นกรองการรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 24)
210 31 สิงหาคม 2565
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา ประเมินนโยบาย 12 ข้อ ( 30)
211 30 สิงหาคม 2565
 ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับศึกษานิเทศก์ ( 17)
212 30 สิงหาคม 2565
 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกา 2565 ( 18)
213 30 สิงหาคม 2565
 นิเทศการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กเรียนรวมและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ( 19)
214 29 สิงหาคม 2565
 กิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านป่าหวัง ( 23)
215 29 สิงหาคม 2565
 การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ( 18)
216 29 สิงหาคม 2565
 การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา (กศจ.ยะลา)  ครั้งที่ 8/2565 ( 22)
217 28 สิงหาคม 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานำร่อง ระบบ e-sar ( 25)
218 27 สิงหาคม 2565
 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการวัดและประเมินผลตามแนวทางการจัดการเรียนรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ( 27)
219 27 สิงหาคม 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ และ ศปก.อ.สัญจร ( 27)
220 25 สิงหาคม 2565
 ประชุมคณะกรรมการตัดสินและคณะทำงานเพื่อพิจารณาผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล “เพชรเสมายะลา 2” ปีที่ 2 ( 20)
221 25 สิงหาคม 2565
 การประชุมเชิงปฏิบัติการหนุนเสริมการนำนโยบายสู่การปฏิบัติการ (Policy Implementation) ด้วยการติดตาม ประเมินผลโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ( 16)
222 24 สิงหาคม 2565
 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ( 25)
223 24 สิงหาคม 2565
 การประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ( 17)
224 23 สิงหาคม 2565
 การประชุมเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สถานศึกษา (ตำแหน่งผู้มีคนครอง) ( 28)
225 23 สิงหาคม 2565
 การอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4-6 ผ่านระบบออนไลน์ ( 17)
226 23 สิงหาคม 2565
 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( 20)
227 22 สิงหาคม 2565
 การประชุมชี้แจงการตอบแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา (OIT) รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet ( 27)
228 22 สิงหาคม 2565
 การอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4-6 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ( 25)
229 22 สิงหาคม 2565
 การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดยะลา ( 21)
230 22 สิงหาคม 2565
 การประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 6/2565 ( 33)
231 22 สิงหาคม 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( 28)
232 20 สิงหาคม 2565
 รอบรมการอ่านโครงงาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ( 17)
233 19 สิงหาคม 2565
 โครงการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยชั้นป.1 ( 28)
234 19 สิงหาคม 2565
  ร่วมเป็นเกียรติในงานกิจกรรม KABANG RUNNING 2022 ( 31)
235 19 สิงหาคม 2565
 การแข่งขันมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบันนังสตา ( 30)
236 19 สิงหาคม 2565
 การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center) เขตตรวจราชการที่ 7 ( 22)
237 18 สิงหาคม 2565
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะด้านการสื่อสารผ่านสื่อเสริมทักษะภาษาไทย ( 17)
238 18 สิงหาคม 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมงานพบปะยามเช้า ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ( 19)
239 18 สิงหาคม 2565
 รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมรับชมพิธีเปิดงาน “สพฐ. ติดอาวุธความรู้ให้เด็กไทยทุกคนอ่านออกเขียนได้” ( 22)
240 18 สิงหาคม 2565
 ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมค่ายแม่ลูกผูกพันด้วยภาษาไทย ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการอ่าน พูด เขียนภาษาไทย ( 22)
241 17 สิงหาคม 2565
 ให้กำลังใจกีฬานักเรียน กีฬาสีโรงเรียนบ้านธารทิพย์ ( 25)
242 17 สิงหาคม 2565
 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 24)
243 17 สิงหาคม 2565
 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “มหกรรมกล้วยหินและของดี อ.บันนังสตา" 2565 ( 23)
244 17 สิงหาคม 2565
 ประชุมคณะกรรมการจัดงานรวมพลคนยะลา 2 ( 17)
245 17 สิงหาคม 2565
 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านอำนวยการบริหารและส่งเสริมการขับเคลื่อน ครั้งที่ 2/2565 ( 17)
246 17 สิงหาคม 2565
 ร่วมออกตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2565 ( 22)
247 17 สิงหาคม 2565
 ร่วมรับฟังการนิเทศการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 7 ครั้งที่ 4 ( 37)
248 16 สิงหาคม 2565
 โครงการ “จิบกาแฟ แลงาน เบิกบานใจ” ครั้งที่ 5 ( 38)
249 15 สิงหาคม 2565
 ติดตามการพัฒนาการจัดทำระบบโปรแกรมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ( 15)
250 15 สิงหาคม 2565
 พบปะผู้รายงานตัวผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ( 26)
251 15 สิงหาคม 2565
 มอบทุนการศึกษาสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในจชต. ( 30)
252 13 สิงหาคม 2565
 ร่วมเดินขบวนแห่รถผลไม้และของดีเมืองยะลา  ประจำปี 2565 ( 19)
253 13 สิงหาคม 2565
 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ( 40)
254 13 สิงหาคม 2565
 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ( 19)
255 10 สิงหาคม 2565
 การอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1-3 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) ( 20)
256 10 สิงหาคม 2565
 มอบเกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษสำหรับครูแกนนำ ( 21)
257 10 สิงหาคม 2565
 การประชุมคณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ( 26)
258 10 สิงหาคม 2565
 การประชุมปรึกษาหารือการร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ( 17)
259 10 สิงหาคม 2565
 การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา (กศจ.ยะลา) ครั้งที่ 7/2565 ( 21)
260 10 สิงหาคม 2565
 การประชุมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ( 18)
261 10 สิงหาคม 2565
 การประชุมคณะกรรมการบริหารทุนภูมิทายาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ครั้งที่ 1/2565 ( 21)
262 10 สิงหาคม 2565
 การประชุมชี้แจงการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ( 16)
263 9 สิงหาคม 2565
 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( 17)
264 9 สิงหาคม 2565
 ยะลา2 ผลักดันครูใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training ออกแบบการเรียนรู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน หวังผลระยะยาวให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ( 27)
265 6 สิงหาคม 2565
 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่กระจาย ชูปาน ( 24)
266 6 สิงหาคม 2565
 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบ สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 19)
267 5 สิงหาคม 2565
 ประชุมการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ครั้งที่ 2 ( 21)
268 5 สิงหาคม 2565
 มอบรางวัลศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต 2 ( 27)
269 4 สิงหาคม 2565
 การประชุมเชิงปฏิบัติการนำนโยบายสู่การขับเคลื่อนโครงการ ร.ร.คุณภาพ ( 21)
270 3 สิงหาคม 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) รอง ผอ.สพม.ยะลา ( 23)
271 3 สิงหาคม 2565
 ประชุมรวมพลคนรักกีฬา สพป.ยะลา เขต 2 ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2) ( 20)
272 3 สิงหาคม 2565
 การประชุมคณะกรรมการตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งประชาธิปไตยโรงเรียน และสภานักเรียน สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 ( 23)
273 3 สิงหาคม 2565
 รับฟังการชี้แจงและให้คำแนะนำฯ Coaching ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ( 29)
274 3 สิงหาคม 2565
 Coaching รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ( 23)
275 2 สิงหาคม 2565
 การประชุมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครู ( 17)
276 2 สิงหาคม 2565
 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ในการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ( 20)
277 2 สิงหาคม 2565
 การประเมินสภาพจริงของโรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะเพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ( 17)
278 29 กรกฎาคม 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ( 19)
279 28 กรกฎาคม 2565
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ( 23)
280 27 กรกฎาคม 2565
 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ( 26)
281 26 กรกฎาคม 2565
 โครงการ “จิบกาแฟ แลงาน เบิกบานใจ” ครั้งที่ 3 ( 24)
282 26 กรกฎาคม 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 ลงพื้นที่ประเมินสภาพจริงของโรงเรียนบ้านตะบิงติงงีเพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ( 25)
283 25 กรกฎาคม 2565
 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 20)
284 24 กรกฎาคม 2565
 การอบรมการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร day2 ( 22)
285 23 กรกฎาคม 2565
 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และเทคนิคการสอนตามรูปแบบ Communicative Approach ( 26)
286 22 กรกฎาคม 2565
 ยกระดับศักยภาพครูคอมฯยะลา 2 ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center) ( 21)
287 22 กรกฎาคม 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 ลงพื้นที่ประเมินสภาพจริงของโรงเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ( 25)
288 22 กรกฎาคม 2565
 การพัฒนาระบบการกำกับ ติดตาม และรายงานผลตามโครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ( 27)
289 22 กรกฎาคม 2565
 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการกำกับ ติดตามงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ( 16)
290 21 กรกฎาคม 2565
 ร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2565 รูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting ( 24)
291 21 กรกฎาคม 2565
 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกผลงานฯ จากเอกสารผลงานการดำเนินงานสภานักเรียน ( 26)
292 20 กรกฎาคม 2565
 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ( 19)
293 19 กรกฎาคม 2565
 การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2   ( 26)
294 18 กรกฎาคม 2565
 การรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 23)
295 18 กรกฎาคม 2565
 อบรมขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ( 19)
296 8 กรกฎาคม 2565
 การแข่งขันการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได 6 ขั้น  ( 44)
297 8 กรกฎาคม 2565
 ประชุมพิจารณากลั่นกรอง (ITA) รอบสุดท้าย ( 24)
298 8 กรกฎาคม 2565
 การประชุมรวมพลคนรักกีฬา สพป.ยะลา เขต 2 ประจำปี 2565 ( 27)
299 7 กรกฎาคม 2565
 วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565 ครบรอบ 19 ปี ( 22)
300 7 กรกฎาคม 2565
 ตรวจเยี่ยม การก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 โรงเรียนบ้านบางลาง ( 22)
301 7 กรกฎาคม 2565
 การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ( 16)
302 6 กรกฎาคม 2565
 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี “ตังกาเด็งเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ( 20)
303 6 กรกฎาคม 2565
 การประชุมการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ( 24)
304 6 กรกฎาคม 2565
 ประชุมคณะกรรมการนโยบาย ข้อที่ 11 ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัยด้านภาษาเพื่อใช้สื่อสารได้เหมาะสมกับวัยฯ ( 40)
305 5 กรกฎาคม 2565
 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “lntrachat Games” ประจำปี 2565 ( 22)
306 5 กรกฎาคม 2565
 โครงการ “ จิบกาแฟ แลงาน เบิกบานใจ” ครั้งที่ 2 ( 20)
307 4 กรกฎาคม 2565
 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของครู ชั้น ป.1 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ( 40)
308 4 กรกฎาคม 2565
 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม การก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 ( 21)
309 4 กรกฎาคม 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน รร.บ้านเตาปูน ที่จมน้ำเสียชีวิต ( 22)
310 4 กรกฎาคม 2565
 กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ ( 22)
311 2 กรกฎาคม 2565
 รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขัน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ( 26)
312 2 กรกฎาคม 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 พบปะคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะบุคคลและผลการปฏิบัติงาน ( 29)
313 1 กรกฎาคม 2565
 สพป.ยะลาเขต 2 ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ( 23)
314 1 กรกฎาคม 2565
 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 24)
315 30 มิถุนายน 2565
 การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ( 17)
316 29 มิถุนายน 2565
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา ( 18)
317 28 มิถุนายน 2565
 การเสวนาในหัวข้อ "เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน" ( 30)
318 28 มิถุนายน 2565
 โครงการ “จิบกาแฟ แลงาน เบิกบานใจ” ครั้งที่ 1 ( 20)
319 27 มิถุนายน 2565
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ( 21)
320 27 มิถุนายน 2565
 พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ( 22)
321 27 มิถุนายน 2565
 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 22)
322 26 มิถุนายน 2565
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา และการคัดกรองนักเรียน เพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565” ( 43)
323 24 มิถุนายน 2565
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.นราธิวาส เขต 2 ( 17)
324 23 มิถุนายน 2565
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.นราธิวาส เขต 3 ( 22)
325 21 มิถุนายน 2565
 ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ( 26)
326 21 มิถุนายน 2565
 ประชุมคณะทำงานฝ่ายต้อนรับ เพื่อเตรียมการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ( 24)
327 20 มิถุนายน 2565
 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( 22)
328 20 มิถุนายน 2565
 ตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ยื่นคำขอคัดเลือก 38ค.(2) ( 19)
329 20 มิถุนายน 2565
 ร่วมการนิเทศการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( 22)
330 20 มิถุนายน 2565
 กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ ( 22)
331 20 มิถุนายน 2565
 ประชุมพิจารณาคัดเลือกฯ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ( 34)
332 17 มิถุนายน 2565
 การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ และสถานศึกษาออนไลน์ ( 40)
333 17 มิถุนายน 2565
 ต้อนรับคณะครู และบุคลากร โรงเรียนบ้านคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) ศึกษาดูงานหลักสูตรอิสลามแบบเข้ม ( 17)
334 17 มิถุนายน 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA จาก สพป.ยะลา เขต 3 ( 27)
335 15 มิถุนายน 2565
 การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านโปรแกรม Google Meet ( 35)
336 15 มิถุนายน 2565
 การประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด สพป.ยะลา เขต 2 ( 29)
337 15 มิถุนายน 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมกิจกรรมทำบุญวันธรรมสวนะ ตามโครงการ"บวร" และ "บรม" ณ วัดตลิ่งชัน ( 21)
338 14 มิถุนายน 2565
 การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( 39)
339 13 มิถุนายน 2565
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานในการจัดทำคู่มือในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ตามจุดเน้น 8 เรื่อง ( 26)
340 13 มิถุนายน 2565
 การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครู ผ่านการหนุนนำอย่างต่อเนื่องและการสร้างชุมชนการเรียนรู้เพื่อวิชาชีพครู ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ( 23)
341 13 มิถุนายน 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 รับมอบไข่ไก่สดจากครูใหญ่ รร.ตชด.โรงงานยาสูบ 2 เพื่อขอบคุณคณะศึกษานิเทศก์ ที่ได้ร่วมจัดห้องสาธิตการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ ( 35)
342 13 มิถุนายน 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ( 21)
343 13 มิถุนายน 2565
 รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ( 15)
344 13 มิถุนายน 2565
 การประชุมการบูรณาการการศึกษาและศาสนา น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ผ่าน Video Conference (โปรแกรม ZOOM Meeting) ( 22)
345 13 มิถุนายน 2565
 กิจกรรมการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 20)
346 10 มิถุนายน 2565
 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการนิเทศติดตามเชิงประจักษ์ ( 21)
347 10 มิถุนายน 2565
 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการกำกับ ติดตามงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบงานปรับปรุงซ่อมแซม ( 20)
348 10 มิถุนายน 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 รุกพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ในการขับเคลื่อนหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สู่สมรรถนะของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ( 20)
349 9 มิถุนายน 2565
 ประชุมหารือการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ( 19)
350 8 มิถุนายน 2565
 ประชุมประธานศูนย์เครือข่ายฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและศึกษานิเทศก์ ( 44)
351 8 มิถุนายน 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ( 25)
352 7 มิถุนายน 2565
 การประชุมพิจารณากลั่นกรองตัวชี้วัด KRS ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. และการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 25)
353 7 มิถุนายน 2565
 การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ Video Conference ( 27)
354 7 มิถุนายน 2565
 การประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยะลา มิติที่ 3 ด้านการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ( 19)
355 7 มิถุนายน 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ สวดดุอาอ์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ( 18)
356 3 มิถุนายน 2565
 คณะกรรมการตรวจสอบสภาพสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียน และอาคารประกอบ ( 18)
357 1 มิถุนายน 2565
 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความคาดหวัง” ระยะที่ 3 ( 29)
358 1 มิถุนายน 2565
 Yala 2 จัดกิจกรรมถอดหมวก เปิดใจไป OD เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มอำนวยการ ( 25)
359 1 มิถุนายน 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ( 39)
360 27 พฤษภาคม 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ( 20)
361 27 พฤษภาคม 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับเจ้าหน้าที่ในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ( 21)
362 27 พฤษภาคม 2565
 รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 พบปะผู้เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ( 28)
363 27 พฤษภาคม 2565
 การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการติดตาม เฝ้าระวังและรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (Real Time) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 18)
364 27 พฤษภาคม 2565
 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวน ตรวจสอบ ร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลโครงการเพชรเสมา 2 ปีที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ( 28)
365 27 พฤษภาคม 2565
 การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ( 40)
366 27 พฤษภาคม 2565
 การประชุมเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ( 36)
367 26 พฤษภาคม 2565
 การประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด สพป.ยะลา เขต 2 ( 69)
368 26 พฤษภาคม 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ( 30)
369 17 พฤษภาคม 2565
 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ( 26)
370 12 พฤษภาคม 2565
 พิธีลงนามสร้างข้อตกลงร่วมกัน (Memorandum of Understanding : MOU ) ( 34)
371 12 พฤษภาคม 2565
 รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ( 31)
372 11 พฤษภาคม 2565
 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565) ( 37)
373 10 พฤษภาคม 2565
 การประชุมการบริหารจัดการความรู้ (KM) เพื่อทบทวน ส่งเสริมและเติมเต็มในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับครูผู้สอน ( 28)
374 10 พฤษภาคม 2565
 ประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดการแสดงเวทีกลาง งานสมโภชหลักเมือง ครั้งที่ 60 ประจำปี 2565 ( 22)
375 9 พฤษภาคม 2565
 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบันนังสตา ครั้งที่ 5/2565 ( 28)
376 5 พฤษภาคม 2565
 ประเมินการขอมีวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ( 23)
377 3 พฤษภาคม 2565
 ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565 ( 46)
378 29 เมษายน 2565
 กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ( 32)
379 29 เมษายน 2565
 "ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 พบเพื่อนครู" #EP10 ประจำเมษายน 2565 ( 29)
380 27 เมษายน 2565
 ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดยะลา ครั้งที่ 4/2565 ( 22)
381 26 เมษายน 2565
 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ( 28)
382 26 เมษายน 2565
 ประชุมการขับเคลื่อนกิจกรรม PLC กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ( 23)
383 26 เมษายน 2565
 ประชุมการขับเคลื่อนกิจกรรม PLC ( 24)
384 26 เมษายน 2565
 ประชุมการขับเคลื่อนกิจกรรม PLC กลุ่มนโยบายและแผน ( 20)
385 25 เมษายน 2565
 ร่วมประชุมผอ.สพท.จชต. ( 24)
386 25 เมษายน 2565
 ประชุมการขับเคลื่อนกิจกรรม PLC กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา-DLICT ( 21)
387 25 เมษายน 2565
 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ( 25)
388 25 เมษายน 2565
 ปฐมนิเทศรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ( 21)
389 22 เมษายน 2565
 ประชุมการขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพPLC ( 19)
390 22 เมษายน 2565
 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ( 21)
391 21 เมษายน 2565
 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( 20)
392 20 เมษายน 2565
 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง รอง ผอ.เขต ( 18)
393 20 เมษายน 2565
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองKRS/มาตรฐานเขตฯ ( 18)
394 19 เมษายน 2565
 ประชุมและจัดกิจกรรม PLC ในทีมศึกษานิเทศก์ ( 35)
395 12 เมษายน 2565
 กิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ และวันปีใหม่ไทย 2565 ( 27)
396 12 เมษายน 2565
 ให้คำปรึกษาและติดตามเติมเต็มให้กับตัวแทนครูโรงเรียนเขื่อนบางลาง ในเรื่องการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ( 38)
397 11 เมษายน 2565
 เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 11 เม.ย. 2565 ( 52)
398 11 เมษายน 2565
 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกการแข่งขันในโครงการพัฒนาและเผยแพร่สื่อฯ ( 34)
399 11 เมษายน 2565
 ประชุมเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงในพื้นที่นวัตกรรม ( 19)
400 11 เมษายน 2565
 ประชุมพิจารณาความต้องการหรือความขาดแคลนวิชาเอก เพื่อใช้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ( 40)
401 8 เมษายน 2565
 ร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการสถานีแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 22)
402 5 เมษายน 2565
 ประชุมประเด็นนโยบายเร่งด่วน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ( 34)
403 4 เมษายน 2565
 การประชุมอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ( 37)
404 4 เมษายน 2565
 ประชุมขับเคลื่อน ITA ( 25)
405 2 เมษายน 2565
 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการนำส่งข้อมูลและบันทึกคะแนนฯ ( 42)
406 1 เมษายน 2565
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 40)
407 1 เมษายน 2565
 พบปะครูผู้ช่วย ( 27)
408 1 เมษายน 2565
 ประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ( 19)
409 31 มีนาคม 2565
 รายการ "ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 พบเพื่อนครู" ครั้งที่ 9 ประจำเดือนมีนาคม 2565 ( 19)
410 30 มีนาคม 2565
 นิเทศการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( 22)
411 29 มีนาคม 2565
 ประชุมการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 21)
412 28 มีนาคม 2565
 นำบุคลากรในสำนักงานฯเข้าแถวเคารพธงชาติ ( 42)
413 18 มีนาคม 2565
 โครงการ"อิ่มนี้เพื่อน้อง" ประจำปี 2565 ( 42)
414 18 มีนาคม 2565
 ตรวจข้อสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ( 30)
415 18 มีนาคม 2565
 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่ ( 18)
416 18 มีนาคม 2565
 ประชุมคณะทำงานโครงการการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมภัยคุกคามฯ ( 20)
417 18 มีนาคม 2565
 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัด ( 22)
418 17 มีนาคม 2565
 ประชุมชี้แจงมอบหมายผู้รับผิดชอบ การติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตฯ ( 31)
419 17 มีนาคม 2565
 ประชุมกรรมการตรวจข้อสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ( 24)
420 16 มีนาคม 2565
 ประชุมมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ประจำปี 2565 ( 25)
421 16 มีนาคม 2565
 ร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่ ( 23)
422 16 มีนาคม 2565
 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ( 28)
423 16 มีนาคม 2565
 รับมอบผ้ารองละหมาด ( 18)
424 15 มีนาคม 2565
 การนิเทศการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Coaching) ในระยะเวลา 1 ปี ( 24)
425 14 มีนาคม 2565
 ประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( 21)
426 11 มีนาคม 2565
 การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)รอง ผอ. เขต ( 21)
427 11 มีนาคม 2565
 ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา (กศจ.ยะลา) ( 21)
428 11 มีนาคม 2565
 ประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดฯKRS ( 19)
429 7 มีนาคม 2565
 ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการถอดบทเรียน ( 30)
430 25 กุมภาพันธ์ 2565
 "ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 พบเพื่อนครู" ครั้งที่ 8 ประจำเดือนก.พ. 2565 ( 25)
431 25 กุมภาพันธ์ 2565
 ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ( 23)
432 24 กุมภาพันธ์ 2565
 ตรวจเยี่ยมสนามสอบมาตรฐานเขต ชั้น ป.4 ( 23)
433 23 กุมภาพันธ์ 2565
 ตรวจเยี่ยมสนามสอบมาตรฐานเขต ป.4 ( 16)
434 22 กุมภาพันธ์ 2565
 ประชุมติดตามการรายงานข้อมูลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 22)
435 22 กุมภาพันธ์ 2565
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ( 43)
436 18 กุมภาพันธ์ 2565
  ประชุมชี้แจงกระบวนการสอบ มาตรฐานเขต ป.4 ( 26)
437 15 กุมภาพันธ์ 2565
 พิจารณาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน แผนการรับนักเรียน 2565 ( 46)
438 15 กุมภาพันธ์ 2565
 รายการ "เสาร์สนุก ปลุกสมรรถนะการอ่าน" โดยสถาบันภาษาไทย ( 20)
439 13 กุมภาพันธ์ 2565
 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564 ( 24)
440 12 กุมภาพันธ์ 2565
 ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ( 25)
441 11 กุมภาพันธ์ 2565
 ประชุมชี้แจง คณะทำงานศูนย์สอบ O-NET ( 25)
442 10 กุมภาพันธ์ 2565
 ประชุมการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควต้าปกติ ( 19)
443 10 กุมภาพันธ์ 2565
 การประชุมชี้แจงคณะกรรมการ O-NET ปีการศึกษา 2564 (ระดับสนามสอบ) ( 26)
444 9 กุมภาพันธ์ 2565
 ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( 48)
445 9 กุมภาพันธ์ 2565
 ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางสุธาทิพย์ บำรุงรัตน์ ( 40)
446 31 มกราคม 2565
 ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ( 23)
447 27 มกราคม 2565
 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ การสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2564 ( 41)
448 17 มกราคม 2565
 ประชุมการจัดทำแผนการขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ( 38)
449 14 มกราคม 2565
 ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ( 34)
450 14 มกราคม 2565
 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มคัดเลือกนักเรียนสถานศึกษา ( 26)
451 7 มกราคม 2565
 ประมวลผลออกเกียรติบัตรของนักเรียน โครงการหนูอยู่บ้านฯ season 2 ( 42)
452 7 มกราคม 2565
 ประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ( 36)
453 21 ธันวาคม 2564
 ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการศึกษา ณ สพป.พิษณุโลก เขต 2 ( 62)
454 16 ธันวาคม 2564
 ร่วมต้อนรับ องคมนตรี พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ตรวจเยี่ยมติดตามการเรียนการสอนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ( 20)
455 9 ธันวาคม 2564
 พบปะนักศึกษาป.โท เข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ( 29)
456 3 ธันวาคม 2564
 โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราซการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ( 33)
457 2 ธันวาคม 2564
 ประชุมสร้างความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะสำหรับศึกษานิเทศก์ สพป .ยะลา 2 ( 39)
458 2 ธันวาคม 2564
 โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ( 38)
459 1 ธันวาคม 2564
 ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการการบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ( 21)
460 30 พฤศจิกายน 2564
 "ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 พบเพื่อนครู" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ( 19)
461 26 พฤศจิกายน 2564
 ประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 34)
462 18 พฤศจิกายน 2564
 ประชุมคณะกรรมการ อกศจ. ครั้งที่ 9/2564 ( 27)
463 17 พฤศจิกายน 2564
 ประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป. ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ( 27)
464 12 พฤศจิกายน 2564
 โครงการการขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านการศึกษาเพื่อบริหารจัดการศึกษา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 16)
465 4 พฤศจิกายน 2564
 ประชุมผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ( 39)
466 31 ตุลาคม 2564
 ร่วมประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการฯ ( 21)
467 28 ตุลาคม 2564
 ร่วมการประชุมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดยะลา ประจำเดือนตุลาคม 2564 ( 17)
468 27 ตุลาคม 2564
 รายการ "ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 พบเพื่อนครู"  ประจำเดือนตุลาคม 2564 ( 23)
469 20 ตุลาคม 2564
 รับชมการถ่ายทอดสดการมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาพื้นที่นวัตกรรมฯ ( 21)
470 14 ตุลาคม 2564
 ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติในหน้าที่ (MOU) ( 40)
471 1 ตุลาคม 2564
 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ ( 25)
472 1 ตุลาคม 2564
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ( 26)
473 1 ตุลาคม 2564
 ประชุมการนิเทศการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาฯ ( 21)
474 1 ตุลาคม 2564
 ต้อนรับและเลี้ยงส่งกับรอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ( 17)
475 30 กันยายน 2564
 มอบประกาศเกียรติคุณ ITA Online ( 16)
476 29 กันยายน 2564
 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ( 14)
477 29 กันยายน 2564
 มอบประกาศเกียรติคุณ เพชรงามแห่งเสมา ทรงคุณค่ายะลา 2 ( 17)
478 28 กันยายน 2564
 พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล“เพชรเสมายะลา 2” ( 18)
479 27 กันยายน 2564
 พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ งานนโยบาย 12 ข้อ ( 32)
480 23 กันยายน 2564
 ร่วมประชุมการตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในช่วงCOVID-19 ( 14)
481 23 กันยายน 2564
 มอบทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 13)
482 23 กันยายน 2564
 ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ( 27)
483 23 กันยายน 2564
 ประธานการประชุมชี้แจงนโยบาย 12 นโยบาย ( 28)
484 21 กันยายน 2564
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายฯ ( 15)
485 21 กันยายน 2564
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ( 27)
486 21 กันยายน 2564
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 53)
487 20 กันยายน 2564
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยฯ ( 29)
488 20 กันยายน 2564
 ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ( 28)
489 20 กันยายน 2564
 ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ( 37)
490 17 กันยายน 2564
 ประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ด้านการเงินและพัสดุ ( 23)
491 16 กันยายน 2564
 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ( 44)
492 15 กันยายน 2564
 ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมนนฯ ITA ( 18)
493 15 กันยายน 2564
 ประชุมชี้แจงการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ( 19)
494 15 กันยายน 2564
 อบรมเชิงปฏิบัติการและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติฯ ( 20)
495 13 กันยายน 2564
 พบปะให้กำลังใจคณะกรรมการและผู้เข้ารับการประเมินนโยบาย 12 ข้อ ( 36)
496 13 กันยายน 2564
 ประชุมพิจารณางบประมาณเหลือจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ( 15)
497 8 กันยายน 2564
 พบปะให้กำลังใจคณะกรรมการและผู้เข้ารับการประเมินนโยบาย 12 ข้อ ( 44)
498 8 กันยายน 2564
 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา ( 24)
499 7 กันยายน 2564
 โครงการแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำของนักเรียน ( 33)
500 6 กันยายน 2564
 การมอบนโยบายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ( 16)
501 6 กันยายน 2564
 ประชุมคณะกรรมการตัดสินและคณะทำงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนฯ ( 20)
502 6 กันยายน 2564
 พิจารณาคัดเลือกโครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565 ( 32)
503 6 กันยายน 2564
 ประชุมชี้แจงการรายงานการจัดสรรเงินกู้ผ่านระบบ Application ( 15)
504 5 กันยายน 2564
 กิจกรรมส่งเสริมภารกิจคณะกรรมการสถานศึกษา ( 19)
505 3 กันยายน 2564
 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งประชาธิปไตยโรงเรียน ( 42)
506 3 กันยายน 2564
 ร่วมประชุมกลั่นกรองช่วยเหลือครูและบุคลากรฯจากเหตุการณ์ไม่สงบ ( 30)
507 2 กันยายน 2564
 โครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนประชารัฐ ( 34)
508 1 กันยายน 2564
 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ( 43)
509 31 สิงหาคม 2564
 มอบถุงยังชีพนักเรียนและอุปกรณ์กีฬาโรงเรียน ( 18)
510 31 สิงหาคม 2564
 การอบรมเชิงปฏิบัติการทดลองระบบการจัดทำและตรวจสอบแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ออนไลน์ ( 31)
511 31 สิงหาคม 2564
 ประชุมพิจารณาความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ ( 17)
512 30 สิงหาคม 2564
 ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนภูมิทายาท ปีการศึกษา 2564 ( 18)
513 27 สิงหาคม 2564
 ประชุมการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0(PMQA 4.0) ( 16)
514 27 สิงหาคม 2564
 เข้าร่วมการประชุมทางไกล (Video Conference) การจัดการเรียนการสอน ( 20)
515 26 สิงหาคม 2564
 COACHING ผู้อำนวยการสถานศึกษา ( 37)
516 26 สิงหาคม 2564
 ร่วมอบรมครูผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ( 28)
517 26 สิงหาคม 2564
 ประชุมประเมินตัวชี้วัด(KRS) ( 20)
518 25 สิงหาคม 2564
 มอบถุงยังชีพช่วยเหลือนักเรียน ( 16)
519 25 สิงหาคม 2564
 ประชุมคณะกรรมการตัดสินและคณะทำงานเพื่อพิจารณาผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลเพชรเสมายะลา 2 ( 20)
520 24 สิงหาคม 2564
 ประชุมเพื่อติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานฯ ( 32)
521 24 สิงหาคม 2564
 การนิเทศออนไลน์ภายใต้สถานการณ์โควิด – 19 ด้วยกระบวนการนิเทศ SE–READY Model ผ่าน Zoom Cloud Meeting ( 19)
522 23 สิงหาคม 2564
 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ( 22)
523 23 สิงหาคม 2564
 ประชุมชี้แจงการนิเทศออนไลน์ภายใต้สถานการณ์โควิด – 19 ด้วยกระบวนการนิเทศ SE–READY Model ( 18)
524 19 สิงหาคม 2564
 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (รุ่นที่ 2) ( 75)
525 16 สิงหาคม 2564
 ร่วมรับฟังการแถลงข่าว “จุดยืนลดภาระทางการศึกษา” ( 12)
526 16 สิงหาคม 2564
 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (รุ่นที่ 1) ( 66)
527 13 สิงหาคม 2564
 ประชุมเกณฑ์การประเมินการขับเคลื่อนนโยบาย สพป.ยล.2 ปีการศึกษา 2564 ( 25)
528 13 สิงหาคม 2564
 ประชุมการนิเทศออนไลน์ในสถานการณ์ COVID-19 ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ se-ready model ( 21)
529 11 สิงหาคม 2564
 ประชุมการนิเทศออนไลน์ แบบ se-ready model ( 26)
530 11 สิงหาคม 2564
 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ( 34)
531 10 สิงหาคม 2564
 ประชุม ITA Online 2021 ( 24)
532 10 สิงหาคม 2564
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ( 32)
533 10 สิงหาคม 2564
 รับการนิเทศการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำเหน่งรอง ผอ.สพป ( 18)
534 9 สิงหาคม 2564
 คณะกรรมการฯตรวจเยี่ยม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ( 16)
535 5 สิงหาคม 2564
 ประชุมหารือช่วยเหลือบุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษาที่ติดเชื้อCOVID ( 16)
536 2 สิงหาคม 2564
 ร่วมให้กำลังใจข้าราชการครูฯ มาฉีดวัคซีนcovid-19 ( 16)
537 30 กรกฎาคม 2564
 ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ( 26)
538 29 กรกฎาคม 2564
 ประชุม ITA Online 2021 ( 61)
539 29 กรกฎาคม 2564
 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา ( 26)
540 29 กรกฎาคม 2564
 ประชุมชี้แจงการจัดสอบระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ( 17)
541 27 กรกฎาคม 2564
 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ( 33)
542 16 กรกฎาคม 2564
 ประชุมสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนงานโครงการและคำของบประมาณฯ ( 21)
543 16 กรกฎาคม 2564
 โครงการเตรียมความพร้อมกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อฯ ( 32)
544 15 กรกฎาคม 2564
 การประชุมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ( 37)
545 15 กรกฎาคม 2564
 ประชุมคลินิกออนไลน์ ผ่านระบบ Video Conference (Zoom) ( 34)
546 14 กรกฎาคม 2564
 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ( 32)
547 13 กรกฎาคม 2564
 ประชุมชี้แจงบุคลากรในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ( 34)
548 12 กรกฎาคม 2564
 ร่วมต้อนรับ นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ( 32)
549 9 กรกฎาคม 2564
 ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ( 29)
550 8 กรกฎาคม 2564
 ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( 34)
551 8 กรกฎาคม 2564
 ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาฯ (O-NET) ( 28)
552 7 กรกฎาคม 2564
 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น) ( 34)
553 7 กรกฎาคม 2564
 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯITA Online ( 29)
554 6 กรกฎาคม 2564
 ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) ผอ.สพป. /รองผอ.สพป. จชต. ( 27)
555 5 กรกฎาคม 2564
 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ( 27)
556 5 กรกฎาคม 2564
 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อวางแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมฯ ( 29)
557 5 กรกฎาคม 2564
 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณา ( 31)
558 2 กรกฎาคม 2564
 ชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับโรงเรียนตาดีกาคู่ขนาน ( 31)
559 2 กรกฎาคม 2564
 ประชุมส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาฯ ( 26)
560 1 กรกฎาคม 2564
 ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางสาวรอสนี กามาเซ๊ะ ( 13)
561 30 มิถุนายน 2564
 ขับเคลื่อนนโนบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” ( 50)
562 29 มิถุนายน 2564
 Coaching รอง ผอ.สถานศึกษา ( 31)
563 29 มิถุนายน 2564
 การประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมี ดร.สมคิด หาแก้ว รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 เป็นประธานในการ coaching team ( 48)
564 28 มิถุนายน 2564
 ประชุมการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( 31)
565 28 มิถุนายน 2564
 ประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ ( 28)
566 28 มิถุนายน 2564
 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมติดตามปรับปรุงซ่อมแซมฯ ( 30)
567 28 มิถุนายน 2564
 ตรวจเยี่ยมรายการการกำกับ ติดตามงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น งบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2564 ( 41)
568 28 มิถุนายน 2564
 ประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ ผ่านระบบทางไกล (Video conference) ( 44)
569 28 มิถุนายน 2564
 ประชุมการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ( 34)
570 27 มิถุนายน 2564
 ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองระบบการจัดทำและตรวจสอบแบบรายงาน (ปพ.3) ( 29)
571 27 มิถุนายน 2564
 ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองระบบการจัดทำและตรวจสอบแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ออนไลน์ ประจำปี 2563 ( 34)
572 25 มิถุนายน 2564
 ประชุมการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0(PMQA 4.0) ( 15)
573 24 มิถุนายน 2564
 ประธานประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ( 30)
574 24 มิถุนายน 2564
 ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ( 31)
575 23 มิถุนายน 2564
 ประชุมคณะทำงานฯ และคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการประเมินผลงาน ( 33)
576 22 มิถุนายน 2564
 ประเมินระบบดูแล ปี 2564 ผ่าน Zoom ( 21)
577 21 มิถุนายน 2564
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 นำบุคลากรร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ( 29)
578 18 มิถุนายน 2564
 ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานฯ และคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ( 50)
579 17 มิถุนายน 2564
 ประชุมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระบบ thaismegp ( 29)
580 16 มิถุนายน 2564
 ประชุมการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคCOVID ( 27)
581 16 มิถุนายน 2564
 อบรมโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ ( 14)
582 15 มิถุนายน 2564
 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ( 17)
583 14 มิถุนายน 2564
 การลงนาม MOU โรงเรียนพื้นที่อำเภอบันนังสตา ( 28)
584 11 มิถุนายน 2564
 ประชุมคณะกรรมการ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( 29)
585 10 มิถุนายน 2564
 ประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายและการทำ MOU ( 35)
586 9 มิถุนายน 2564
 ประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (ภาคเรียนที่ 1/2564) ( 26)
587 8 มิถุนายน 2564
 ประชุมบุคลากร สพป.ยะลา เขต 2 ( 33)
588 7 มิถุนายน 2564
 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ( 42)
589 4 มิถุนายน 2564
 ประชุมเตรียมความพร้อม nispa/catas ( 15)
590 2 มิถุนายน 2564
 ประชุมตรวจสอบคุณสมบัติการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ( 30)
591 31 พฤษภาคม 2564
 ประชุมพิจารณากลั่นกรองตัวชี้วัด ( 32)
592 28 พฤษภาคม 2564
 ร่วมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล 1/64 ( 30)
593 25 พฤษภาคม 2564
 ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 /64 ผ่านระบบZoom ( 28)
594 21 พฤษภาคม 2564
 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ ( 15)
595 19 พฤษภาคม 2564
 กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ( 40)
596 17 พฤษภาคม 2564
 ประชุมทางไกลการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 ( 25)
597 14 พฤษภาคม 2564
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และคู่มือประเมินครูและบุคลากรฯ ( 13)
598 7 พฤษภาคม 2564
 ประชุมคณะทำงานการเตรียมความพร้อมการประเมินสัมฤทธิ์ผลฯ ( 20)
599 6 พฤษภาคม 2564
 อบรมเชิงปฏิบัติการการถอดประสบการณ์และการพัฒนาคู่มือฯ ( 29)
600 5 พฤษภาคม 2564
 ประชุมการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ( 16)
601 3 พฤษภาคม 2564
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา ( 28)
602 22 เมษายน 2564
  ประชุมคณะกรรมการทบทวนร่างหลักเกณฑ์โครงการเพชรเสมายะลา 2 ( 31)
603 19 เมษายน 2564
 ประชุมนโยบายการจัดการศึกษา 12 ข้อ ( 43)
604 18 เมษายน 2564
 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (RT)​ ( 18)
605 16 เมษายน 2564
 ประชุมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน ( 32)
606 8 เมษายน 2564
 ตรวจเยี่ยมรายการการกำกับ ติดตามงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฯ ( 14)
607 7 เมษายน 2564
 รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 14/2564 และประชุมผอ.กลุ่ม ( 33)
608 6 เมษายน 2564
 พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันมหาจักรีวงศ์ ( 35)
609 5 เมษายน 2564
 ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา ( 31)
610 2 เมษายน 2564
 อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพฯ(SAR) ( 40)
611 1 เมษายน 2564
 ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 2/2564 @โรงเรียนบ้านบาละ ( 33)
612 31 มีนาคม 2564
 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ( 33)
613 30 มีนาคม 2564
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรฯ ( 30)
614 29 มีนาคม 2564
 ประธานเปิดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ–เนตรนารีสามัญ (รร.บ้านเตาปูนฯ) ( 30)
615 26 มีนาคม 2564
 ประชุมชี้แจงการรายงานผลโครงการเงินดอกผลกองทุน ( 28)
616 25 มีนาคม 2564
 ตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นป.3 ( 34)
617 22 มีนาคม 2564
 ผอ.สพป.ยล 2 ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน“กีฬาสานสัมพันธ์” เตาปูน เกมส์ ( 32)
618 17 มีนาคม 2564
 รับชมพุธเช้าข่าวสพฐ. และประชุมผอ.กลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 6/2564 ( 34)
619 16 มีนาคม 2564
 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ( 26)
620 15 มีนาคม 2564
 ประชุมคณะกรรมการการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT ( 30)
621 13 มีนาคม 2564
 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ( 28)
622 12 มีนาคม 2564
 ประชุมการตรวจสอบคุณสมบัติการเปลี่ยนตำแหน่งฯ ( 30)
623 11 มีนาคม 2564
 ประชุมคณะกรรมการ O-NET ( 33)
624 9 มีนาคม 2564
 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนในสังกัด ( 30)
625 8 มีนาคม 2564
 ร่วมแสดงความยินดี นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา ( 33)
626 5 มีนาคม 2564
 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน 5/3/64 ( 32)
627 4 มีนาคม 2564
 พบปะผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยบ้านพัก สพป.ยล2 ( 33)
628 3 มีนาคม 2564
 รับชมพุธเช้าข่าวสพฐ. และประชุมผอ.กลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 5/2564 ( 32)
629 2 มีนาคม 2564
 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด อ.กาบัง ( 32)
630 27 กุมภาพันธ์ 2564
 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (I-NET) ( 27)
631 24 กุมภาพันธ์ 2564
 ประชุมคณะกรรมการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ( 31)
632 23 กุมภาพันธ์ 2564
 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนกพ.64 ( 32)
633 22 กุมภาพันธ์ 2564
 ประชุมชี้แจงการจัดสอบระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ( 31)
634 19 กุมภาพันธ์ 2564
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบาจุ ( 39)
635 18 กุมภาพันธ์ 2564
 ร่วมต้อนรับนางสาวรัชดา ทองสุข รองผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ( 32)
636 17 กุมภาพันธ์ 2564
 ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 1/2564 ( 32)
637 16 กุมภาพันธ์ 2564
 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน 16/02/64 ( 35)
638 10 กุมภาพันธ์ 2564
 ประชุมคณะกรรมการ O-NET ( 28)
639 9 กุมภาพันธ์ 2564
 ติดตามสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ( 31)
640 5 กุมภาพันธ์ 2564
 ประธานประชุมศูนย์เครือข่ายฯ ครั้้งที่ 1/2564 ( 30)
641 4 กุมภาพันธ์ 2564
 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตาม O-NET/NT/RT ( 31)
642 3 กุมภาพันธ์ 2564
 ตรวจเยี่ยมรายการการกำกับ ติดตามงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ( 38)
643 2 กุมภาพันธ์ 2564
 ร่วมติดตามการตรวจพื้นที่ของรองเลขาธิการสภาการศึกษา ( 37)
644 1 กุมภาพันธ์ 2564
 ประชุมบูรณาการด้านการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดยะลา ( 31)
645 29 มกราคม 2564
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด(ร.ร.เขื่อนบางลาง) ( 26)
646 28 มกราคม 2564
 ร่วมต้อนรับ นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษา รมช.ศธ ( 36)
647 27 มกราคม 2564
 ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 4/2564 ( 33)
648 24 มกราคม 2564
 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทย เพื่อยกระดับฯ ( 30)
649 23 มกราคม 2564
 รองเลขาธิการสภาการศึกษาติดตามการดำเนินงาน โรงเรียนคุณภาพของชุมชนฯ ( 25)
650 22 มกราคม 2564
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา การคัดเลือกรางวัลโครงการเพชรเสมา ( 31)
651 21 มกราคม 2564
 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน 21/01/64 ( 36)
652 20 มกราคม 2564
 รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 3/2564 และประชุมผอ.กลุ่ม ( 29)
653 19 มกราคม 2564
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ( 29)
654 18 มกราคม 2564
 ประชุมต้อนรับคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ( 31)
655 15 มกราคม 2564
 ให้กำลังใจคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านปาแดรู ในการจัดกิจกรรมค่ายภาษาไทย ( 31)
656 12 มกราคม 2564
 ศึกษาดูงานการดำเนินงานของ ก.ต.ป.น สพป.ปัตตานี เขต 1 ( 28)
657 11 มกราคม 2564
 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน 11/01/64 ( 29)
658 10 มกราคม 2564
 พบปะผู้เข้าร่วมประชุม (NT/RT) ( 32)
659 8 มกราคม 2564
  ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ ( 31)
660 6 มกราคม 2564
 รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 1/2564 และประชุมผอ.กลุ่ม ( 34)
661 4 มกราคม 2564
 ประชุมกลุ่มนิเทศฯ 1/64 ( 32)
662 30 ธันวาคม 2563
 ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 5/2563 ( 15)
663 29 ธันวาคม 2563
 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10/2563 ( 33)
664 27 ธันวาคม 2563
 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ ( สอบสัมภาษณ์ ) ( 29)
665 26 ธันวาคม 2563
 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบพนักงานราชการและสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ( 16)
666 25 ธันวาคม 2563
 ประชุมคณะกรรมการกลาง ( 12)
667 24 ธันวาคม 2563
 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดพื้นที่อำเภอบันนังสตา 24/12/63 ( 12)
668 23 ธันวาคม 2563
 ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 4/2563 ( 14)
669 21 ธันวาคม 2563
 บรรยากาศการรับสมัคร วันที่ 21 ธ.ค. 2563 (Day 7) ( 12)
670 20 ธันวาคม 2563
 บรรยากาศการรับสมัคร วันที่ 20 ธ.ค. 2563 (Day 6) ( 16)
671 19 ธันวาคม 2563
 บรรยากาศการรับสมัคร วันที่ 19 ธ.ค. 2563 (Day 5) ( 15)
672 18 ธันวาคม 2563
 พบปะผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างฯ ( 28)
673 17 ธันวาคม 2563
 พบปะผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างฯ ( 22)
674 16 ธันวาคม 2563
 โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านการศึกษา การบริหารจัดการศึกษาฯ ( 15)
675 14 ธันวาคม 2563
 โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านการศึกษา การบริหารจัดการศึกษาฯ ( 25)
676 9 ธันวาคม 2563
 ประชุมคณะทำงานการรับสมัครบุคคลฯ ( 41)
677 8 ธันวาคม 2563
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดพื้นที่อำเภอบันนังสตา 8/12/63 ( 15)
678 7 ธันวาคม 2563
 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดพื้นที่อำเภอบันนังสตา 7/12/63 ( 32)
679 6 ธันวาคม 2563
 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ( 34)
680 5 ธันวาคม 2563
 ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะถวายราชสดุดีและถวายบังคม 5 ธันวาคม ( 32)
681 27 พฤศจิกายน 2563
 ประชุมความมั่นคง รปภ. ครู การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ( 11)
682 10 พฤศจิกายน 2563
 ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม ( 43)
683 9 พฤศจิกายน 2563
 พบปะบุคลากรกลุ่มศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา ( 36)
684 23 ตุลาคม 2563
 พิธีวางพวงมาลา/ กิจกรรมจิตอาสา 23 ตุลาคม 2563 ( 30)
685 21 ตุลาคม 2563
 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ( 32)
686 16 ตุลาคม 2563
 เยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจ นายอิสะมะแอ ปะดอ ลูกจ้างชั่วคราว ประสบอุบัติเหตุ ( 32)
687 8 ตุลาคม 2563
 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สานใจ ( 28)
688 15 กรกฎาคม 2563
 test ( 30)