สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

กิจกรรมเขตพื้นที่

ลำดับ วันเดือนปี หัวข้อกิจกรรม
1 2 มิถุนายน 2566
 ประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ( 7)
2 1 มิถุนายน 2566
 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการกำกับ ติดตามงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ณ โรงเรียนบ้านบาละ... ( 8)
3 1 มิถุนายน 2566
 การประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ( 7)
4 1 มิถุนายน 2566
 การประชุม “การขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2566” ( 6)
5 1 มิถุนายน 2566
 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายงาน เพื่อวางแผนขับเคลื่อนงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ( 7)
6 31 พฤษภาคม 2566
 ร่วมแสดงความยินดีกับนายมูฮำหมัดซาฟี หะมะ ในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ( 9)
7 31 พฤษภาคม 2566
 การประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานฯ และคณะกรรมการคัดเลือกในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ยะลา เขต 2 ครั้งที่ 1/2566 ( 10)
8 31 พฤษภาคม 2566
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 21/2566 ( 11)
9 30 พฤษภาคม 2566
 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการ ( 14)
10 30 พฤษภาคม 2566
 สพป.ยะลา เขต 1 ศึกษาดูงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ( 15)
11 30 พฤษภาคม 2566
 ประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ( 10)
12 30 พฤษภาคม 2566
 ประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ( 2)
13 29 พฤษภาคม 2566
 ดำเนินการประเมินและสรุปผลโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา ( 25)
14 29 พฤษภาคม 2566
 การประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2566 ( 14)
15 29 พฤษภาคม 2566
 ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดยะลา ครั้งที่ 5/2566 ( 17)
16 26 พฤษภาคม 2566
 วันที่ 5 - คกก. (ชุดที่2)ตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1/2566 ( 23)
17 26 พฤษภาคม 2566
 วันที่ 5 - คกก. (ชุดที่1)ตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1/2566 ( 14)
18 26 พฤษภาคม 2566
 คณะตรวจเยี่ยม (ชุดที่3) ตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ( 33)
19 26 พฤษภาคม 2566
 ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ชุดที่4 ) ( 18)
20 26 พฤษภาคม 2566
 การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีงานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 13)
21 25 พฤษภาคม 2566
 ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ชุดที่4 ) ( 4)
22 25 พฤษภาคม 2566
 วันที่ 4 - คกก. (ชุดที่3)ตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1/2566 ( 7)
23 25 พฤษภาคม 2566
 วันที่ 4 - คกก. (ชุดที่1)ตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1/2566 ( 7)
24 25 พฤษภาคม 2566
 วันที่ 4 - คกก. (ชุดที่2)ตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1/2566 ( 5)
25 25 พฤษภาคม 2566
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมกิจกรรมเดินขบวนแห่เปิดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2566 ( 12)
26 25 พฤษภาคม 2566
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมการประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 7)
27 25 พฤษภาคม 2566
 วันที่ 3 - คกก. (ชุดที่1)ตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1/2566 ( 27)
28 24 พฤษภาคม 2566
 ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ชุดที่4 ) ( 8)
29 24 พฤษภาคม 2566
 วันที่ 3 - คกก. (ชุดที่2) ตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ( 18)
30 24 พฤษภาคม 2566
 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2566 ( 3)
31 24 พฤษภาคม 2566
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ตรวจราชการโรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ ( 3)
32 24 พฤษภาคม 2566
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ( 8)
33 23 พฤษภาคม 2566
 ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ชุดที่4 ) ( 1)
34 23 พฤษภาคม 2566
 คกก. (ชุดที่2) ตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 (วันที่ 2) ( 27)
35 23 พฤษภาคม 2566
  คกก. (ชุดที่1) ตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 (วันที่ 2) ( 38)
36 23 พฤษภาคม 2566
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ตรวจราชการโรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ( 9)
37 23 พฤษภาคม 2566
 คกก. (ชุดที่ 1) ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566 ( 15)
38 22 พฤษภาคม 2566
 คกก. (ชุดที่ 2) ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566 ( 7)
39 22 พฤษภาคม 2566
 ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ( 5)
40 22 พฤษภาคม 2566
 การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ กิจกรรม PLC/KM สรุปรายงานและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ( 3)
41 22 พฤษภาคม 2566
 การประชุมอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2566 ( 9)
42 19 พฤษภาคม 2566
 การประชุมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอิสลามศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 15)
43 19 พฤษภาคม 2566
 การประชุมติดตามการเตรียมการจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลาครั้งที่ 61 ประจำปี 2566 ( 13)
44 19 พฤษภาคม 2566
 การมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร “รางวัลเยาวชนดีเด่น” ประจำปี 2566 ( 15)
45 19 พฤษภาคม 2566
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตาม(ร่าง)กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ….(หลักสูตรฐานสมรรถนะ)  ( 8)
46 19 พฤษภาคม 2566
 สพป.ยะลา เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.พิจิตร เขต 1 และ สพป.พิจิตร เขต 2 ( 8)
47 18 พฤษภาคม 2566
 การประชุมการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ( 10)
48 18 พฤษภาคม 2566
 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 14)
49 16 พฤษภาคม 2566
 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ยะลา เขต 2 ( 23)
50 15 พฤษภาคม 2566
 การประชุมชี้แจงการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ( 12)
51 14 พฤษภาคม 2566
 การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณา(ร่าง) แผนบูรณาการความร่วมมือด้านภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ( 21)
52 12 พฤษภาคม 2566
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมสมทบของรางวัลให้กับจังหวัดยะลา การออกร้านนาวากาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2566 ( 17)
53 12 พฤษภาคม 2566
 ครูยะลา 2 ร่วมใจพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถะ และทักษะการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ ( 32)
54 12 พฤษภาคม 2566
 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการกำกับ ติดตามงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ร่วมติดตามและตรวจเยี่ยมงานปรับปรุงซ่อมแซม ณ โรงเรียนบ้านบาละ... ( 14)
55 11 พฤษภาคม 2566
 การประชุม ก.ค.ศ. Forum ประเด็น : การบริหารงานบุคคลของ 38 ค.(2) ( 16)
56 11 พฤษภาคม 2566
 ยะลา เขต 2 ยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษา เสริมทักษะการเรียนรู้ สร้างภูมิคุ้มกันด้านเพศวิถีศึกษา ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ( 23)
57 11 พฤษภาคม 2566
 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ( 14)
58 10 พฤษภาคม 2566
 การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ( 13)
59 10 พฤษภาคม 2566
 อบรมการพัฒนาและประยุกต์ใช้ E-Portfolio ด้วย Google Site ( 12)
60 9 พฤษภาคม 2566
 การประชุมเตรียมความพร้อมและชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัย 3 อำเภอ ( 33)
61 8 พฤษภาคม 2566
 อบรมการเตรียมความพร้อมกับภัยคุกคาม ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ( 25)
62 8 พฤษภาคม 2566
 การประชุมการส่งมอบงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2566 ( 25)
63 8 พฤษภาคม 2566
 พิธีเปิด - ปิด โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษา ประจำปี 2566 “กิจกรรม ค่ายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ English Discovery Camp” ( 18)
64 29 เมษายน 2566
 อบรมเสริมพลังครูในการปรับพฤติกรรมเด็กของอำเภอยะหา รุ่นที่ 2 ( 51)
65 28 เมษายน 2566
 การประชุมขับเคลื่อนกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ( 69)
66 28 เมษายน 2566
 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดยะลา ( 37)
67 28 เมษายน 2566
 ครู ยะลา 2 แจ๋วคว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภท การประกวดเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน ( 54)
68 28 เมษายน 2566
 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน ( 37)
69 26 เมษายน 2566
 การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดยะลา ครั้งที่ 4/2566 ( 32)
70 26 เมษายน 2566
 การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2566 ( 50)
71 26 เมษายน 2566
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 17/2566 ( 32)
72 25 เมษายน 2566
 อบรมเสริมพลังครูในการปรับพฤติกรรมเด็กของอำเภอยะหา รุ่นที่ 1 ( 37)
73 25 เมษายน 2566
 คกก.ตรวจเยี่ยม ติดตามงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ณ รร.นิคมฯ 1 ( 39)
74 24 เมษายน 2566
 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 66)
75 20 เมษายน 2566
 กิจกรรม รายการ “คลินิก สตผ.” ครั้งที่ 3 ผ่านระบบ Zoom Meeting ( 71)
76 20 เมษายน 2566
 การประชุมและดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ระดับจังหวัด ( 45)
77 20 เมษายน 2566
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย รุ่นที่ 2 ( 36)
78 19 เมษายน 2566
 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 16/2566 ( 61)
79 11 เมษายน 2566
 การประชุมอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2566 ( 100)
80 10 เมษายน 2566
 รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ( 48)
81 10 เมษายน 2566
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย ( 39)
82 7 เมษายน 2566
 กิจกรรมจิบกาแฟยามเช้า ประจำเดือนเมษายน 2566 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ( 177)
83 5 เมษายน 2566
 ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ( 38)
84 5 เมษายน 2566
 กิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ( 64)
85 5 เมษายน 2566
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 14/2566 และร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ( 70)
86 3 เมษายน 2566
 การประชุมการสร้างการรับรู้ ซักซ้อมความเข้าใจ การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( 38)
87 31 มีนาคม 2566
 งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566 ( 51)
88 31 มีนาคม 2566
 รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการปีงบประมาณ 2566 และงานนโยบาย ( 46)
89 30 มีนาคม 2566
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( 94)
90 30 มีนาคม 2566
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงและดำเนินการส่งผลสอบเข้าระบบ NT Access ( 55)
91 30 มีนาคม 2566
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ( 38)
92 29 มีนาคม 2566
  สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 13/2566 และร่วมประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ( 69)
93 28 มีนาคม 2566
 กลุ่มนิเทศฯ จัดกิจกรรม PLC ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุเป้าหมายเพิ่มขึ้น 5 คะแนน ( 48)
94 27 มีนาคม 2566
 กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ ( 36)
95 24 มีนาคม 2566
 การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาฯ ( 54)
96 24 มีนาคม 2566
 คกก.ตรวจเยี่ยม ติดตามงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ณ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ... ( 66)
97 24 มีนาคม 2566
 ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ตรวจเยี่ยมการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ณ โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี ( 60)
98 23 มีนาคม 2566
 ศน. ติดตามและนิเทศการดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2565ฯ รร.บ้านเตาปูน(ธนาคารกรุงเทพ 16) ( 56)
99 23 มีนาคม 2566
 การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลผลการเรียน (School MIS) ปีการศึกษา 2565 ( 48)
100 23 มีนาคม 2566
 การประชุม ก.ค.ศ. Forum ประเด็น : การย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง การโอนและการย้ายข้าราชการพลเรือนฯ ( 44)
101 23 มีนาคม 2566
 การประชุมการดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2566 ( 37)
102 23 มีนาคม 2566
 ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ตรวจเยี่ยมการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ณ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ( 35)
103 23 มีนาคม 2566
 ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 รร.บ้านบาเจาะ และ รร.บ้านสาคู ( 36)
104 22 มีนาคม 2566
 ดร.ธัญชนก บรรยง รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2  เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการทางวิชาการ  “Bala Open House Academic Market 2023” ( 40)
105 22 มีนาคม 2566
 ดร.ธัญชนก บรรยง รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในงานนิทรรศการทางวิชาการ Lalae innovation fair and open house 2023 ( 58)
106 22 มีนาคม 2566
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 12/2566 และร่วมประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ( 45)
107 21 มีนาคม 2566
 ผอ.กลุ่มนิเทศฯ การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 / การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ฯ ( 36)
108 21 มีนาคม 2566
 การประชุมคณะอำนวยการของศูนย์ประสานงานการคัดเลือก ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 2 ( 45)
109 21 มีนาคม 2566
 คกก.ตรวจเยี่ยม ติดตามงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นฯ รร.บ้านบาละ... ( 44)
110 21 มีนาคม 2566
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนจมน้ำเสียชีวิต ( 59)
111 20 มีนาคม 2566
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนท่าละมัย ( 56)
112 20 มีนาคม 2566
 คณะศึกษานิเทศก์ร่วมกิจกรรม Open House โรงเรียนบ้านละแอ ( 41)
113 18 มีนาคม 2566
 ร่วมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านบาละ ที่ได้นำเสนอโครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ( 78)
114 18 มีนาคม 2566
 กิจกรรมมอบกำลังใจให้โรงเรียนห่างไกลที่ชายแดนใต้ ( 66)
115 17 มีนาคม 2566
 การประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยผ่านกลไก กศจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( 50)
116 17 มีนาคม 2566
 รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน สปช.104/26 รร.นิคมฯ 5 ( 63)
117 17 มีนาคม 2566
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 40)
118 17 มีนาคม 2566
 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 43)
119 16 มีนาคม 2566
 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา 12 ข้อ ( 62)
120 15 มีนาคม 2566
 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนมีความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ประจำปี 2566” ( 81)
121 14 มีนาคม 2566
 คกก.ตรวจเยี่ยม ติดตามงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านสันติ... ( 69)
122 14 มีนาคม 2566
 สพป.ยะลา เขต 2 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings ( 91)
123 13 มีนาคม 2566
 การประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 2 ( 69)
124 13 มีนาคม 2566
 ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามฯ (eMENSCR) ( 59)
125 13 มีนาคม 2566
 การประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบการประเมินผู้เรียน NT ( 70)
126 13 มีนาคม 2566
 กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ ( 63)
127 13 มีนาคม 2566
 ผอ. สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 62)
128 12 มีนาคม 2566
 การติดตามผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะ (CBE) ของโรงเรียนบ้านบาโงยซิแน ( 77)
129 12 มีนาคม 2566
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม และกำกับงานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ( 62)
130 10 มีนาคม 2566
 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านกาโสด ( 88)
131 10 มีนาคม 2566
 การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ( 68)
132 10 มีนาคม 2566
 ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประเมินพัฒนาการนักเรียน ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 ( 70)
133 10 มีนาคม 2566
 การประชุมแนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อแก้ปัญหาค่าพาหนะรับ - ส่ง นักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 89)
134 10 มีนาคม 2566
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมรับชมกิจกรรม Kick off รายการ “คลินิก สตผ.” ผ่านระบบ Zoom Meeting ( 89)
135 9 มีนาคม 2566
 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือนมีนาคม ( 69)
136 9 มีนาคม 2566
 ร่วมกิจกรรมจิบกาแฟยามเช้า ประจำเดือนมีนาคม 2566 ( 87)
137 8 มีนาคม 2566
 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2566 ( 70)
138 8 มีนาคม 2566
 คกก.ตรวจเยี่ยม ติดตามงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ รร.บ้านพงกูแว... ( 64)
139 8 มีนาคม 2566
 ผอ. สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมกิจกรรมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาต่างประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 73)
140 8 มีนาคม 2566
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 10/2566 และร่วมประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ( 91)
141 8 มีนาคม 2566
 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียน ( 62)
142 3 มีนาคม 2566
 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ( 60)
143 3 มีนาคม 2566
 คกก.ตรวจเยี่ยม ติดตามงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ( 64)
144 3 มีนาคม 2566
 ศน.วัธนีพร นิยมพานิช ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( 113)
145 3 มีนาคม 2566
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านสันติ  ( 56)
146 2 มีนาคม 2566
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลฯ ( 50)
147 2 มีนาคม 2566
 การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อติดตามการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2566 ( 48)
148 2 มีนาคม 2566
 พิธีเปิดอาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนบ้านบายอ ( 48)
149 2 มีนาคม 2566
 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสามัคคี ( 46)
150 2 มีนาคม 2566
 รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 มอบของที่ระลึกให้กับชมรมชาบ๊าบสร้างสรรค์สังคมบันนังสตา ( 48)
151 2 มีนาคม 2566
 คณะศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่ติดตามการจัดการศึกษาที่ลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ( 142)
152 1 มีนาคม 2566
 ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมนิเทศภายในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านตันหยง ( 92)
153 1 มีนาคม 2566
 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอบันนังสตา ครั้งที่ 3/2566 ( 48)
154 1 มีนาคม 2566
 การประชุมทบทวนแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2566 - 2570) ( 50)
155 1 มีนาคม 2566
 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ Pre NT ปีการศึกษา 2565 ( 49)
156 1 มีนาคม 2566
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 9/2566 ( 58)
157 28 กุมภาพันธ์ 2566
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ชู รร.บ้านหลักเขต เป็นต้นแบบในการพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน STEAM × BCG “แปรรูปอาหารจากข้าวโพด” ( 61)
158 28 กุมภาพันธ์ 2566
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ภูมิภาค : ภาคใต้ จังหวัดปัตตานี “มรดกอารยธรรม ลุ่มน้ำปัตตานี ศิวิไลซ์ล้ำค่า ลังกาสุกะ” ( 75)
159 28 กุมภาพันธ์ 2566
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดยะลา ( 57)
160 27 กุมภาพันธ์ 2566
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ชม รร.ในสังกัดฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ด้วยคลินิกศัลยกรรมการอ่าน ( 71)
161 27 กุมภาพันธ์ 2566
 รองตอฮีรน หะยีเลาะแม รองผู้อำนวยการ สพป.ยะลา เขต 2  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ( 57)
162 27 กุมภาพันธ์ 2566
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา ( 80)
163 27 กุมภาพันธ์ 2566
 ประชุมพลังคณะกรรมการขับเคลื่อนในฐานะผู้พลิกเกม (Game Changer) ( 54)
164 27 กุมภาพันธ์ 2566
 กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ ( 59)
165 25 กุมภาพันธ์ 2566
 รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการโรงเรียนบ้านซีเยาะ ( 75)
166 25 กุมภาพันธ์ 2566
 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ ร่วมติดตามและตรวจเยี่ยมงานปรับปรุงซ่อมแซม และตรวจอาคารที่ขอรื้อถอน ( 60)
167 24 กุมภาพันธ์ 2566
 ประชุมแนะนำโครงการพัฒนาแผนเตรียมพร้อมและการคุ้มครองเด็ก ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในพื้นที่จังหวัดยะลา ( 66)
168 24 กุมภาพันธ์ 2566
 การประชุมคณะกรรมการการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ( 65)
169 24 กุมภาพันธ์ 2566
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมรับฟังการสัมมนา เรื่อง ทิศทางและรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินในภูมิภาค (การมอบอำนาจและการกระจายอำนาจ)  ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting ( 69)
170 23 กุมภาพันธ์ 2566
 การสัมภาษณ์การดำเนินงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนประชารัฐของโรงเรียนบ้านบันนังดามา  ( 64)
171 23 กุมภาพันธ์ 2566
 มการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2566 ( 63)
172 23 กุมภาพันธ์ 2566
 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนฯ โรงเรียนในอำเภอบันนังสตา ( 61)
173 23 กุมภาพันธ์ 2566
 การประชุมอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ( 67)
174 22 กุมภาพันธ์ 2566
   คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการกำกับ ติดตามงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ร่วมติดตามและตรวจเยี่ยมงานปรับปรุงซ่อมแซม ณ โรงเรียนบ้านทำนบฯ ( 64)
175 22 กุมภาพันธ์ 2566
 การประชุมการเลื่อนเงินเดือนประจำปีเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติฯ ( 72)
176 22 กุมภาพันธ์ 2566
 การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจคณะกรรมการดำเนินการประเมินพัฒนาการ ( 66)
177 22 กุมภาพันธ์ 2566
 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 8/2566 ( 58)
178 21 กุมภาพันธ์ 2566
 คณะศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ด้วยวิธีการสอนแบบโครงงานแก่คณะครู ( 51)
179 21 กุมภาพันธ์ 2566
 รองตอฮีรน หะยีเลาะแม รองผู้อำนวยการ สพป.ยะลา เขต 2  ร่วมให้สัมภาษณ์ในการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนบ้านเจาะปันตัง ( 53)
180 21 กุมภาพันธ์ 2566
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายใน “เขื่อนบางลางเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนเขื่อนบางลาง ( 57)
181 21 กุมภาพันธ์ 2566
 รองวรวิทย์ มัจฉา ร่วมพิธีเปิดอาคาร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา หน่วยบริการบันนังสตา ( 48)
182 21 กุมภาพันธ์ 2566
 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในระยะที่ 1 ( 50)
183 20 กุมภาพันธ์ 2566
 ผอ.กลุ่มนิเทศ ตรวจเยี่ยมสนามการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน รร.ตชด. ( 67)
184 20 กุมภาพันธ์ 2566
 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชุดที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน ป.1 ( 51)
185 20 กุมภาพันธ์ 2566
 ดร.ธัญชนก บรรยง รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ( 50)
186 20 กุมภาพันธ์ 2566
 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ( 64)
187 20 กุมภาพันธ์ 2566
 ดร.ณศิภัสร์ โสภณธนินวิทย์ รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ( 70)
188 19 กุมภาพันธ์ 2566
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมพิธีงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 13 ( 63)
189 19 กุมภาพันธ์ 2566
 การประชุมการเตรียมการจัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษาในจังหวัดยะลา ( 62)
190 18 กุมภาพันธ์ 2566
 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน “ความสามารถด้านภาษาไทย” ( 77)
191 18 กุมภาพันธ์ 2566
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ( 72)
192 18 กุมภาพันธ์ 2566
 การประเมินสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ( 56)
193 18 กุมภาพันธ์ 2566
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และติดตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านตังกาเด็ง ( 64)
194 17 กุมภาพันธ์ 2566
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ( 53)
195 16 กุมภาพันธ์ 2566
 การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ( 55)
196 16 กุมภาพันธ์ 2566
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า สานสัมพันธ์ บันนังสตา ( 59)
197 16 กุมภาพันธ์ 2566
 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านลากอ ( 65)
198 16 กุมภาพันธ์ 2566
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ( 91)
199 15 กุมภาพันธ์ 2566
 การประชุมวางแผนการขับเคลื่อนโครงการนโยบายการจัดการศึกษา 12 คุณภาพ ( 68)
200 15 กุมภาพันธ์ 2566
 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการกำกับ ติดตามงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ รร.บ้านปาแดรู ... ( 103)
201 15 กุมภาพันธ์ 2566
 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 7/2566 ( 71)
202 15 กุมภาพันธ์ 2566
  ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ( 56)
203 14 กุมภาพันธ์ 2566
 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการกำกับ ติดตามงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ รร.นิคมฯ 6 รร.บ้านบาเจาะ รร.บ้านธารทิพย์ และรร.บ้านป่าหวัง ( 56)
204 14 กุมภาพันธ์ 2566
 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์ ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ( 94)
205 14 กุมภาพันธ์ 2566
  เข้ารับการให้คำปรึกษา แนะนำ ของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ( 66)
206 14 กุมภาพันธ์ 2566
 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 ( 78)
207 13 กุมภาพันธ์ 2566
 การอบรมการขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมจากสถานศึกษานำร่องสู่สถานศึกษา ( 76)
208 13 กุมภาพันธ์ 2566
 คกก.ตรวจเยี่ยมสนามสอบฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net ของนักเรียน ม. 3 รร.บ้านยะหา ( 67)
209 13 กุมภาพันธ์ 2566
 รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียน ชั้น ม.3 สนามสอบโรงเรียนบ้านบาละ ( 67)
210 13 กุมภาพันธ์ 2566
 รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียน ชั้น ม.3 สนามสอบโรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ ( 77)
211 12 กุมภาพันธ์ 2566
 ผอ. สพป.ยะลา เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ( 87)
212 11 กุมภาพันธ์ 2566
 รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( 102)
213 11 กุมภาพันธ์ 2566
 รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ( 70)
214 11 กุมภาพันธ์ 2566
 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2565 ( 68)
215 10 กุมภาพันธ์ 2566
 สพป.ยะลา เขต 2 มอบของรางวัลสนับสนุนการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนแก่อำเภอบันนังสตา ( 71)
216 10 กุมภาพันธ์ 2566
 การประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM  ( 64)
217 9 กุมภาพันธ์ 2566
 การประชุมปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์และคู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและครูผู้สอนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ( 72)
218 8 กุมภาพันธ์ 2566
 ประชุม “บ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย”  ระดับปฐมวัย ( 63)
219 8 กุมภาพันธ์ 2566
 การประชุมรับทราบข้อราชการตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ( 70)
220 8 กุมภาพันธ์ 2566
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) แผนบูรณาการความร่วมมือด้านภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ( 67)
221 8 กุมภาพันธ์ 2566
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2566 และร่วมประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ( 66)
222 7 กุมภาพันธ์ 2566
 ประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ( 87)
223 7 กุมภาพันธ์ 2566
 การอบรมการสร้างข้อสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รูปแบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ( 97)
224 7 กุมภาพันธ์ 2566
 การประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์สอบ ( 65)
225 6 กุมภาพันธ์ 2566
 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 2 (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล) ครั้งที่ 1/2566 ( 99)
226 6 กุมภาพันธ์ 2566
 กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ ( 136)
227 2 กุมภาพันธ์ 2566
 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการกำกับ ติดตามงานปรับปรุงซ่อมแซม รร.บ้านนิบง ( 183)
228 2 กุมภาพันธ์ 2566
 รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ ( 114)
229 2 กุมภาพันธ์ 2566
 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ฯ ตำแหน่งรอง ผอ.สพท (รอบ 6เดือน) ( 82)
230 2 กุมภาพันธ์ 2566
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ อ.บันนังสตา ครั้งที่ 2/2566 ( 64)
231 2 กุมภาพันธ์ 2566
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ( 71)
232 1 กุมภาพันธ์ 2566
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 พบปะพูดคุย และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานการศึกษากับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา ( 64)
233 1 กุมภาพันธ์ 2566
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 5/2566 และร่วมประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ( 210)
234 1 กุมภาพันธ์ 2566
 ติดตามและตรวจเยี่ยมงานปรับปรุงซ่อมแซม รร.นิคมฯ1 และ รร.นิคมฯ2 ( 107)
235 31 มกราคม 2566
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2566 ( 70)
236 31 มกราคม 2566
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ด้านที่ 1) (ด้านที่ 2) ชำนาญการพิเศษ ( 98)
237 31 มกราคม 2566
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและการประเมินบุคคลการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ ( 97)
238 30 มกราคม 2566
 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ( 61)
239 28 มกราคม 2566
 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติและอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2565 ( 63)
240 28 มกราคม 2566
 การประชุมการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในจังหวัดยะลา ( 60)
241 27 มกราคม 2566
 พิธีเปิดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (101 ปี ยุวกาชาดไทย) ( 66)
242 27 มกราคม 2566
 รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในกิจกรรมเปิดห้องเรียน (OPEN CLASSROOM) ระดับชั้นปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( 65)
243 27 มกราคม 2566
 การให้คำปรึกษา แนะนำ ของคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ( 66)
244 26 มกราคม 2566
 การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2566 ( 60)
245 26 มกราคม 2566
 พิธีรับมอบเงินทุนสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหาร โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2565 ( 63)
246 25 มกราคม 2566
 ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรม Learning Lab (ห้องปฏิบัติการการเรียนรู้ทางสังคม) ของจังหวัดยะลา ( 120)
247 25 มกราคม 2566
 การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมคณะทำงาน โครงการโรงเรียนเข้มแข็ง ชุมชนร่วมมือ เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมสู่สันติสุขชายแดนภาคใต้ ( 65)
248 25 มกราคม 2566
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4/2566 และร่วมประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ( 63)
249 24 มกราคม 2566
 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (I-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับสนามสอบ ( 72)
250 24 มกราคม 2566
 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (I-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์สอบ ( 58)
251 24 มกราคม 2566
 การประชุมเพื่อเป็นการซักซ้อมแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร ( 65)
252 24 มกราคม 2566
 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัดยะลา ( 59)
253 24 มกราคม 2566
 ร่วมการประชุมวางแผนเพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 68)
254 18 มกราคม 2566
 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ( 61)
255 16 มกราคม 2566
 งานวันครูครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 ( 74)
256 10 มกราคม 2566
 โครงการการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง ฯ ( 61)
257 10 มกราคม 2566
 โครงการการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 79)
258 9 มกราคม 2566
 สพป.ยะลา เขต 2 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ ( 79)
259 6 มกราคม 2566
 ร่วมให้การต้อนรับ นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ( 128)
260 6 มกราคม 2566
 ผอ. สพป.ยะลา เขต 2 เยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรในสังกัดที่รักษาตัว ( 65)
261 6 มกราคม 2566
 ผอ. สพป.ยะลา เขต 2 เปิด “กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2566 และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ( 63)
262 4 มกราคม 2566
 วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 1/2566 ประจำวันพุธที่ 4 มกราคม 2566 ( 71)
263 3 มกราคม 2566
 ต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายมนตรี เสฏฐปัญโญ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งนายอำเภอบันนังสตา ( 110)
264 28 ธันวาคม 2565
 การประชุมพิจารณาคัดเลือกอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2  ( 105)
265 28 ธันวาคม 2565
 ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักเรียน สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ( 93)
266 28 ธันวาคม 2565
 ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำข้อมูล คะแนนผู้ขอย้าย ( 83)
267 28 ธันวาคม 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 46/2565 และร่วมประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ( 70)
268 28 ธันวาคม 2565
 การประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบฯ การย้ายของผู้ประสงค์ขอย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ( 84)
269 27 ธันวาคม 2565
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( 66)
270 27 ธันวาคม 2565
 การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดยะลา ครั้งที่ 9/2565 ( 68)
271 26 ธันวาคม 2565
 ผอ. สพป.ยะลา เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 97)
272 26 ธันวาคม 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมสนามจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( 75)
273 26 ธันวาคม 2565
 การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12/2565 ( 65)
274 26 ธันวาคม 2565
 การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของโครงการ “รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ” ( 81)
275 26 ธันวาคม 2565
 พิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาและทุนการศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 74)
276 23 ธันวาคม 2565
 การประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ( 67)
277 23 ธันวาคม 2565
 สัมภาษณ์วิทยากรภายนอกสอนศาสนา (รายชั่วโมง) ปรับสถานะเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม ( 81)
278 23 ธันวาคม 2565
 ประชุมคณะทำงานกลุ่มผู้นำองค์ความรู้ฯ (PA Support Team) ( 77)
279 23 ธันวาคม 2565
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( 95)
280 23 ธันวาคม 2565
 ประชุมการพิจารณาคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ( 69)
281 22 ธันวาคม 2565
 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน รร.นิคมฯ 3 ( 67)
282 22 ธันวาคม 2565
 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( 68)
283 21 ธันวาคม 2565
 การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา (กศจ.ยะลา) ครั้งที่ 12/2565 ( 86)
284 21 ธันวาคม 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 45/2565 และร่วมประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ครั้งที่ 9/2565 ( 91)
285 21 ธันวาคม 2565
 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/2565 ( 86)
286 21 ธันวาคม 2565
 การประชุมกลั่นกรองคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ( 72)
287 21 ธันวาคม 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ( 70)
288 18 ธันวาคม 2565
 ผอ. สพป.ยะลา เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอบันนังสตา ( 83)
289 18 ธันวาคม 2565
 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม รุ่นที่ 2 ( 90)
290 16 ธันวาคม 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 ( 80)
291 16 ธันวาคม 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน ศูนย์เครือข่ายฯยะหา ( 85)
292 16 ธันวาคม 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ นายคณิน ฉัตรชยานุสรณ์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ( 71)
293 16 ธันวาคม 2565
 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการกำกับ ติดตามงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ฯ ( 81)
294 16 ธันวาคม 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 รุดลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้ พร้อมมอบเงิน สร้างขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านซีเยาะ ( 73)
295 15 ธันวาคม 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากาบัง ( 74)
296 15 ธันวาคม 2565
 การประชุมเตรียมความพร้อมจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ( 98)
297 15 ธันวาคม 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติงานแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล ( 73)
298 15 ธันวาคม 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบาโร๊ะ ( 119)
299 14 ธันวาคม 2565
 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งสริมการนำเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรให้กับครูและนักเรียนในจังหวัดชายแดนใต้ ( 73)
300 14 ธันวาคม 2565
 บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ( 101)
301 14 ธันวาคม 2565
 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 44/2565 ( 80)
302 14 ธันวาคม 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายฯ ( 77)
303 13 ธันวาคม 2565
 การประชุมการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนในสถานศึกษา ( 86)
304 9 ธันวาคม 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม ( 105)
305 8 ธันวาคม 2565
 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ( 77)
306 8 ธันวาคม 2565
 พบปะครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ( 93)
307 7 ธันวาคม 2565
 ร่วมเป็นเกียรติ โครงการ “จิบกาแฟ แชร์ความคิด ที่กาบัง” ( 83)
308 6 ธันวาคม 2565
 ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรย้ายและได้รับการบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย ( 95)
309 6 ธันวาคม 2565
 การประชุมเตรียมการจัดงานวันครูจังหวัดยะลา ( 81)
310 6 ธันวาคม 2565
 ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ครั้งที่ 1 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดยะลา ( 76)
311 3 ธันวาคม 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน รร.บ้านเจาะปันตัง ( 89)
312 2 ธันวาคม 2565
 การประชุมพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ( 78)
313 2 ธันวาคม 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 เข้าคารวะ และขอพร ดร.รุ่ง แก้วแดง อดีต รมช.ศธ. ( 87)
314 2 ธันวาคม 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารยางนา ภายใต้ “โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้” ประจำปีการศึกษา 2565 ( 76)
315 1 ธันวาคม 2565
 ประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ. 2566 ( 89)
316 1 ธันวาคม 2565
 ประชุมชี้แจงขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ( 80)
317 30 พฤศจิกายน 2565
 การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบ (admin) ระดับศูนย์เครือข่าย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ( 77)
318 30 พฤศจิกายน 2565
 การการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ( 82)
319 30 พฤศจิกายน 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 รับมอบชุดการเรียนรู้ “กล่องความรู้คิดดี” จากวิทยาลัยชุมชนยะลา ( 89)
320 30 พฤศจิกายน 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 42/2565 และร่วมประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ( 124)
321 29 พฤศจิกายน 2565
 การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM Meeting ( 82)
322 29 พฤศจิกายน 2565
 การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11/2565 ( 78)
323 28 พฤศจิกายน 2565
 ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดยะลา ครั้งที่ 8/2565 ( 95)
324 28 พฤศจิกายน 2565
 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ( 80)
325 24 พฤศจิกายน 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน รร.บ้านรานอ และ รร.บ้านป่าหวัง ( 98)
326 23 พฤศจิกายน 2565
 การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา (กศจ.ยะลา) ครั้งที่ 11/2565  ( 84)
327 23 พฤศจิกายน 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 41/2565 และร่วมประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ( 98)
328 22 พฤศจิกายน 2565
 กลุ่มบริหารงานบุคคลจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ PLC ( 90)
329 22 พฤศจิกายน 2565
 การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคล ตามมาตรา 11 แห่ง พรบ.แก้ไขคำสั่ง คสช. ผ่าน ZOOM Meeting ( 88)
330 21 พฤศจิกายน 2565
 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการกำกับ ติดตามงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น งบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2565 ( 77)
331 21 พฤศจิกายน 2565
 ประชุมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ( 82)
332 21 พฤศจิกายน 2565
 กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ ( 84)
333 18 พฤศจิกายน 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 ( 75)
334 18 พฤศจิกายน 2565
 ไอเดียเจ๋ง! เปิด mini café ในโรงเรียน เสริมทักษะอาชีพให้นักเรียน และช่วยเหลือคนยากจนในชุมชน ( 85)
335 18 พฤศจิกายน 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 รร.บ้านนิบง ( 73)
336 18 พฤศจิกายน 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม “เมาลิดสัมพันธ์ ประจำปี 2565” โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง ( 78)
337 16 พฤศจิกายน 2565
 กลุ่มกฏหมายและคดีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ PLC ( 76)
338 16 พฤศจิกายน 2565
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 ( 77)
339 16 พฤศจิกายน 2565
 กลุ่มอำนวยการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ PLC ( 78)
340 16 พฤศจิกายน 2565
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 1 /2565 ( 80)
341 16 พฤศจิกายน 2565
 ประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด สพป.ยะลา เขต 2 ( 77)
342 15 พฤศจิกายน 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ปลื้มครูจัดคลินิกภาษาไทยหวังแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ( 75)
343 15 พฤศจิกายน 2565
 การประเมินเชิงประจักษ์ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2566  จังหวัดยะลา ( 83)
344 14 พฤศจิกายน 2565
 สพป.ยะลา เขต 2  รุดเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ( 77)
345 14 พฤศจิกายน 2565
 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางและโรงไฟฟ้าเขื่อนบ้านสันติ จังหวัดยะลา ครั้งที่ 11/2565 (ครั้งที่ 61) ( 77)
346 11 พฤศจิกายน 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างผู้นำคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ( 85)
347 10 พฤศจิกายน 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน พร้อมทดสอบการอ่านออก และอ่านคล่องของนักเรียน ( 83)
348 10 พฤศจิกายน 2565
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมหารือและวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ( 81)
349 9 พฤศจิกายน 2565
 การประชุมวางแผนการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับกลุ่ม ครั้งที่ 2 ( 79)
350 9 พฤศจิกายน 2565
 การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา กรณีตำแหน่งว่างเกินเกณฑ์ ก.ค.ศ. กำหนด ครั้งที่ 4/256 ( 81)
351 9 พฤศจิกายน 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 เน้นย้ำการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ( 89)
352 7 พฤศจิกายน 2565
 ต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ดร.ธัญชนก บรรยง รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ( 86)
353 7 พฤศจิกายน 2565
 มอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรในสังกัด ( 84)
354 7 พฤศจิกายน 2565
 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ( 80)
355 5 พฤศจิกายน 2565
 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอบันนังสตา ครั้งที่ 11/2565 ( 72)
356 5 พฤศจิกายน 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 39/2565 และร่วมประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ( 79)
357 4 พฤศจิกายน 2565
 การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 ( 75)
358 1 พฤศจิกายน 2565
  สพป.ยะลา เขต 2  ร่วมรับฟังการมอบนโยบายการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ( 79)
359 31 ตุลาคม 2565
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างกลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลฯ (PA Support Team) ( 79)
360 31 ตุลาคม 2565
 ปฐมนิเทศ และให้โอวาทผู้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย ( 85)
361 31 ตุลาคม 2565
 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Braincloud Professional Development Training ( 74)
362 31 ตุลาคม 2565
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ School Health Hero ( 73)
363 27 ตุลาคม 2565
 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอยะหา และอำเภอกาบัง เพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ( 89)
364 26 ตุลาคม 2565
 ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ตำแหน่ง ผอ.สพท ( 85)
365 26 ตุลาคม 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 38/2565 และร่วมประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ( 104)
366 26 ตุลาคม 2565
 การประชุมวางแผนขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษา สพป.ยะลา เขต 2 ( 76)
367 26 ตุลาคม 2565
 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย ( 90)
368 26 ตุลาคม 2565
 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอบันนังสตา เตรียมความพร้อมและชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และทั้งสถานศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ( 78)
369 24 ตุลาคม 2565
 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐฯ ( 85)
370 21 ตุลาคม 2565
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การควบคุมภายใน ( 79)
371 21 ตุลาคม 2565
 ต้อนรับคณะกรรมการสำรวจพื้นที่เชิงประจักษ์ “โรงอาหารอายิโนะโมโต๊ะ” ( 72)
372 20 ตุลาคม 2565
 ต้อนรับนายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( 78)
373 20 ตุลาคม 2565
 ผอ.สพป.ยล.2 เข้าพบนายกเทศมนตรี ต.บันนังสตา ( 83)
374 20 ตุลาคม 2565
 กราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดยะลา/เจ้าคณะ อ.ยะหา-กาบัง, บันนังสตา เพื่อความเปนสิริมงคล ( 102)
375 19 ตุลาคม 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 37/2565 ( 82)
376 18 ตุลาคม 2565
 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกจัดเรียงลำดับโรงเรียนที่มีความต้องการระบบคอมพิวเตอร์ ( 80)
377 18 ตุลาคม 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดยะลา ครั้งที่ 7/2565 ( 84)
378 17 ตุลาคม 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2  พบปะพูดคุย และร่วมปรึกษาหารือข้อราชการร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบันนังสตา ( 91)
379 12 ตุลาคม 2565
 การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา (กศจ.ยะลา) ครั้งที่ 10/2565 ( 89)
380 12 ตุลาคม 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมรณรงค์ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงาน ( 81)
381 12 ตุลาคม 2565
 ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ( 81)
382 11 ตุลาคม 2565
 ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายนิรุตต์ เข็มเงิน เนื่องในโอกาสเดินทางมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สพป.ยะลา เขต 2 ( 83)
383 10 ตุลาคม 2565
 ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผอ.สพม.ยะลา ( 88)
384 1 ตุลาคม 2565
 การประชุมบุคลากรในสังกัด สพป.ยะลา เขต 2 ( 92)
385 29 กันยายน 2565
 งานยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565 ( 80)
386 28 กันยายน 2565
 การประชุมกลั่นกรองการรายงานผลการประเมินสถานะของหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 81)
387 27 กันยายน 2565
 พิธีเปิดงานการแข่งขันมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ "สร้างสรรค์วิชาการ สืบสานวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ ชายแดนใต้ " ประจำปี 2565 ( 82)
388 25 กันยายน 2565
 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2565  ครั้งที่ 2 “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล” ( 76)
389 25 กันยายน 2565
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ( 89)
390 25 กันยายน 2565
 รางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี 2565   ( 78)
391 24 กันยายน 2565
 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Brain Cloud Professional Development Training ( 76)
392 23 กันยายน 2565
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.ปัตตานี เขต 3 ( 77)
393 22 กันยายน 2565
 งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ( 76)
394 22 กันยายน 2565
 การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา (กศจ.ยะลา) ครั้งที่ 9/2565 ( 81)
395 20 กันยายน 2565
 รับรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ( 82)
396 20 กันยายน 2565
 การประเมินของผู้บริหารสถานศึกษาในนโยบายข้อที่ 7 ผลงานประจักษ์ชัด ( 81)
397 19 กันยายน 2565
 ประชุมพิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 และ 2564 ( 97)
398 19 กันยายน 2565
 ร่วมประชุมชี้แจงการลงทะเบียนระบบ DPA ของสถานศึกษา ( 83)
399 19 กันยายน 2565
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 78)
400 19 กันยายน 2565
 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 73)
401 18 กันยายน 2565
 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ( 89)
402 18 กันยายน 2565
 การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. (วิทยากรอิสลามศึกษา) ( 87)
403 17 กันยายน 2565
 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ( 75)
404 17 กันยายน 2565
 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ( 73)
405 15 กันยายน 2565
 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “ตะบิงเกมส์ 2022” ( 83)
406 14 กันยายน 2565
 การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ  ( 87)
407 14 กันยายน 2565
 การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดยะลา ครั้งที่ 6/2565 ( 74)
408 12 กันยายน 2565
 ประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 79)
409 12 กันยายน 2565
 ประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะดิจิตัล ( 99)
410 9 กันยายน 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการตัดสิน รางวัลเพชรเสมายะลา 2 ปีที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลาง ( 76)
411 9 กันยายน 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการตัดสิน รางวัลเพชรเสมายะลา 2 ปีที่ 2 ครูผู้สอนอิสลามศึกษา ( 77)
412 9 กันยายน 2565
 การประชุมวิธีการดำเนินการอัปโหลด (Up load) ข้อมูล OIT เข้าสู่ระบบ ( 99)
413 9 กันยายน 2565
 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 ( 72)
414 8 กันยายน 2565
 ประชุมกีฬา สพป.ยะลา เขต 2 ประจำปี 2565 ( 82)
415 8 กันยายน 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดสามแสนตัว ณ บึงกาจะลากี ( 76)
416 7 กันยายน 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะกรรมการ พิจารณาผู้มีผลงานดีเด่น ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ( 74)
417 7 กันยายน 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะกรรมการ พิจารณาผู้มีผลงานดีเด่น รอง ผอ.รร. และธุรการ รร. ( 75)
418 7 กันยายน 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะกรรมการ พิจารณาผู้มีผลงานดีเด่น ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ( 75)
419 7 กันยายน 2565
 โครงการส่งเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ( 81)
420 7 กันยายน 2565
 การประชุมการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ( 73)
421 7 กันยายน 2565
 การประชุมกลั่นกรองการรายงานการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ กลุ่มนิเทศฯ ( 75)
422 7 กันยายน 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะกรรมการ พิจารณาผู้มีผลงานดีเด่น ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ( 75)
423 6 กันยายน 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการตัดสิน รางวัลเพชรเสมายะลา 2 ปีที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ และครูผู้สอน พุทธศาสนา ( 80)
424 6 กันยายน 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการตัดสิน รางวัลเพชรเสมายะลา 2 ปีที่ 2 ครูผู้สอน ระดับปฐมวัย ( 75)
425 6 กันยายน 2565
 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนรับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2565 ( 83)
426 5 กันยายน 2565
 การประชุมกลั่นกรองการรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4/2565 ( 78)
427 5 กันยายน 2565
 การประชุมบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (งบเหลือจ่าย) ( 78)
428 4 กันยายน 2565
 การประชุมคณะกรรมการประเมินนโยบายข้อที่ 11 ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย  ( 75)
429 4 กันยายน 2565
 ผู้บริหาร สพป.ยะลา เขต 2 เยี่ยมชมบรรยากาศการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( 81)
430 4 กันยายน 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 จัดงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ( 80)
431 4 กันยายน 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงาน “กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต” ( 71)
432 4 กันยายน 2565
 แสดงความยินดีกับนายฉัตรชัย ชายแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น CODING Achievement Awards ประเภท Plugged ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2565 ( 78)
433 4 กันยายน 2565
 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ได้รับรางวัลชมเชย จากการจัดนิทรรศการ แสดงผลงาน กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ( 75)
434 31 สิงหาคม 2565
 ปฐมนิเทศศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่ และทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (MOU) ( 78)
435 31 สิงหาคม 2565
 การประชุมกลั่นกรองการรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 79)
436 31 สิงหาคม 2565
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา ประเมินนโยบาย 12 ข้อ ( 88)
437 30 สิงหาคม 2565
 ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับศึกษานิเทศก์ ( 74)
438 30 สิงหาคม 2565
 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกา 2565 ( 73)
439 30 สิงหาคม 2565
 นิเทศการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กเรียนรวมและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ( 71)
440 29 สิงหาคม 2565
 กิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านป่าหวัง ( 77)
441 29 สิงหาคม 2565
 การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ( 70)
442 29 สิงหาคม 2565
 การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา (กศจ.ยะลา)  ครั้งที่ 8/2565 ( 77)
443 28 สิงหาคม 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานำร่อง ระบบ e-sar ( 86)
444 27 สิงหาคม 2565
 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการวัดและประเมินผลตามแนวทางการจัดการเรียนรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ( 84)
445 27 สิงหาคม 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ และ ศปก.อ.สัญจร ( 81)
446 25 สิงหาคม 2565
 ประชุมคณะกรรมการตัดสินและคณะทำงานเพื่อพิจารณาผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล “เพชรเสมายะลา 2” ปีที่ 2 ( 77)
447 25 สิงหาคม 2565
 การประชุมเชิงปฏิบัติการหนุนเสริมการนำนโยบายสู่การปฏิบัติการ (Policy Implementation) ด้วยการติดตาม ประเมินผลโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ( 71)
448 24 สิงหาคม 2565
 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ( 78)
449 24 สิงหาคม 2565
 การประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ( 76)
450 23 สิงหาคม 2565
 การประชุมเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สถานศึกษา (ตำแหน่งผู้มีคนครอง) ( 87)
451 23 สิงหาคม 2565
 การอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4-6 ผ่านระบบออนไลน์ ( 70)
452 23 สิงหาคม 2565
 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( 74)
453 22 สิงหาคม 2565
 การประชุมชี้แจงการตอบแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา (OIT) รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet ( 84)
454 22 สิงหาคม 2565
 การอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4-6 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ( 78)
455 22 สิงหาคม 2565
 การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดยะลา ( 73)
456 22 สิงหาคม 2565
 การประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 6/2565 ( 91)
457 22 สิงหาคม 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( 80)
458 20 สิงหาคม 2565
 รอบรมการอ่านโครงงาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ( 70)
459 19 สิงหาคม 2565
 โครงการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยชั้นป.1 ( 80)
460 19 สิงหาคม 2565
  ร่วมเป็นเกียรติในงานกิจกรรม KABANG RUNNING 2022 ( 85)
461 19 สิงหาคม 2565
 การแข่งขันมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบันนังสตา ( 80)
462 19 สิงหาคม 2565
 การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center) เขตตรวจราชการที่ 7 ( 76)
463 18 สิงหาคม 2565
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะด้านการสื่อสารผ่านสื่อเสริมทักษะภาษาไทย ( 69)
464 18 สิงหาคม 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมงานพบปะยามเช้า ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ( 70)
465 18 สิงหาคม 2565
 รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมรับชมพิธีเปิดงาน “สพฐ. ติดอาวุธความรู้ให้เด็กไทยทุกคนอ่านออกเขียนได้” ( 73)
466 18 สิงหาคม 2565
 ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมค่ายแม่ลูกผูกพันด้วยภาษาไทย ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการอ่าน พูด เขียนภาษาไทย ( 74)
467 17 สิงหาคม 2565
 ให้กำลังใจกีฬานักเรียน กีฬาสีโรงเรียนบ้านธารทิพย์ ( 82)
468 17 สิงหาคม 2565
 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 78)
469 17 สิงหาคม 2565
 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “มหกรรมกล้วยหินและของดี อ.บันนังสตา" 2565 ( 70)
470 17 สิงหาคม 2565
 ประชุมคณะกรรมการจัดงานรวมพลคนยะลา 2 ( 67)
471 17 สิงหาคม 2565
 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านอำนวยการบริหารและส่งเสริมการขับเคลื่อน ครั้งที่ 2/2565 ( 68)
472 17 สิงหาคม 2565
 ร่วมออกตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2565 ( 74)
473 17 สิงหาคม 2565
 ร่วมรับฟังการนิเทศการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 7 ครั้งที่ 4 ( 90)
474 16 สิงหาคม 2565
 โครงการ “จิบกาแฟ แลงาน เบิกบานใจ” ครั้งที่ 5 ( 88)
475 15 สิงหาคม 2565
 ติดตามการพัฒนาการจัดทำระบบโปรแกรมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ( 65)
476 15 สิงหาคม 2565
 พบปะผู้รายงานตัวผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ( 76)
477 15 สิงหาคม 2565
 มอบทุนการศึกษาสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในจชต. ( 78)
478 13 สิงหาคม 2565
 ร่วมเดินขบวนแห่รถผลไม้และของดีเมืองยะลา  ประจำปี 2565 ( 71)
479 13 สิงหาคม 2565
 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ( 92)
480 13 สิงหาคม 2565
 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ( 69)
481 10 สิงหาคม 2565
 การอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1-3 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) ( 70)
482 10 สิงหาคม 2565
 มอบเกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษสำหรับครูแกนนำ ( 73)
483 10 สิงหาคม 2565
 การประชุมคณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ( 77)
484 10 สิงหาคม 2565
 การประชุมปรึกษาหารือการร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ( 67)
485 10 สิงหาคม 2565
 การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา (กศจ.ยะลา) ครั้งที่ 7/2565 ( 70)
486 10 สิงหาคม 2565
 การประชุมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ( 73)
487 10 สิงหาคม 2565
 การประชุมคณะกรรมการบริหารทุนภูมิทายาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ครั้งที่ 1/2565 ( 76)
488 10 สิงหาคม 2565
 การประชุมชี้แจงการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ( 67)
489 9 สิงหาคม 2565
 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( 67)
490 9 สิงหาคม 2565
 ยะลา2 ผลักดันครูใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training ออกแบบการเรียนรู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน หวังผลระยะยาวให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ( 83)
491 6 สิงหาคม 2565
 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่กระจาย ชูปาน ( 79)
492 6 สิงหาคม 2565
 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบ สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 71)
493 5 สิงหาคม 2565
 ประชุมการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ครั้งที่ 2 ( 77)
494 5 สิงหาคม 2565
 มอบรางวัลศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต 2 ( 82)
495 4 สิงหาคม 2565
 การประชุมเชิงปฏิบัติการนำนโยบายสู่การขับเคลื่อนโครงการ ร.ร.คุณภาพ ( 70)
496 3 สิงหาคม 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) รอง ผอ.สพม.ยะลา ( 76)
497 3 สิงหาคม 2565
 ประชุมรวมพลคนรักกีฬา สพป.ยะลา เขต 2 ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2) ( 69)
498 3 สิงหาคม 2565
 การประชุมคณะกรรมการตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งประชาธิปไตยโรงเรียน และสภานักเรียน สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 ( 73)
499 3 สิงหาคม 2565
 รับฟังการชี้แจงและให้คำแนะนำฯ Coaching ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ( 95)
500 3 สิงหาคม 2565
 Coaching รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ( 69)
501 2 สิงหาคม 2565
 การประชุมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครู ( 66)
502 2 สิงหาคม 2565
 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ในการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ( 78)
503 2 สิงหาคม 2565
 การประเมินสภาพจริงของโรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะเพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ( 71)
504 29 กรกฎาคม 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ( 68)
505 28 กรกฎาคม 2565
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ( 70)
506 27 กรกฎาคม 2565
 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ( 75)
507 26 กรกฎาคม 2565
 โครงการ “จิบกาแฟ แลงาน เบิกบานใจ” ครั้งที่ 3 ( 73)
508 26 กรกฎาคม 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 ลงพื้นที่ประเมินสภาพจริงของโรงเรียนบ้านตะบิงติงงีเพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ( 76)
509 25 กรกฎาคม 2565
 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 68)
510 24 กรกฎาคม 2565
 การอบรมการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร day2 ( 69)
511 23 กรกฎาคม 2565
 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และเทคนิคการสอนตามรูปแบบ Communicative Approach ( 76)
512 22 กรกฎาคม 2565
 ยกระดับศักยภาพครูคอมฯยะลา 2 ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center) ( 68)
513 22 กรกฎาคม 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 ลงพื้นที่ประเมินสภาพจริงของโรงเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ( 72)
514 22 กรกฎาคม 2565
 การพัฒนาระบบการกำกับ ติดตาม และรายงานผลตามโครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ( 81)
515 22 กรกฎาคม 2565
 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการกำกับ ติดตามงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ( 64)
516 21 กรกฎาคม 2565
 ร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2565 รูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting ( 75)
517 21 กรกฎาคม 2565
 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกผลงานฯ จากเอกสารผลงานการดำเนินงานสภานักเรียน ( 76)
518 20 กรกฎาคม 2565
 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ( 69)
519 19 กรกฎาคม 2565
 การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2   ( 75)
520 18 กรกฎาคม 2565
 การรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 75)
521 18 กรกฎาคม 2565
 อบรมขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ( 69)
522 8 กรกฎาคม 2565
 การแข่งขันการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได 6 ขั้น  ( 103)
523 8 กรกฎาคม 2565
 ประชุมพิจารณากลั่นกรอง (ITA) รอบสุดท้าย ( 72)
524 8 กรกฎาคม 2565
 การประชุมรวมพลคนรักกีฬา สพป.ยะลา เขต 2 ประจำปี 2565 ( 75)
525 7 กรกฎาคม 2565
 วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565 ครบรอบ 19 ปี ( 70)
526 7 กรกฎาคม 2565
 ตรวจเยี่ยม การก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 โรงเรียนบ้านบางลาง ( 73)
527 7 กรกฎาคม 2565
 การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ( 65)
528 6 กรกฎาคม 2565
 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี “ตังกาเด็งเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ( 67)
529 6 กรกฎาคม 2565
 การประชุมการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ( 76)
530 6 กรกฎาคม 2565
 ประชุมคณะกรรมการนโยบาย ข้อที่ 11 ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัยด้านภาษาเพื่อใช้สื่อสารได้เหมาะสมกับวัยฯ ( 90)
531 5 กรกฎาคม 2565
 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “lntrachat Games” ประจำปี 2565 ( 76)
532 5 กรกฎาคม 2565
 โครงการ “ จิบกาแฟ แลงาน เบิกบานใจ” ครั้งที่ 2 ( 69)
533 4 กรกฎาคม 2565
 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของครู ชั้น ป.1 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ( 88)
534 4 กรกฎาคม 2565
 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม การก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 ( 71)
535 4 กรกฎาคม 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน รร.บ้านเตาปูน ที่จมน้ำเสียชีวิต ( 71)
536 4 กรกฎาคม 2565
 กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ ( 68)
537 2 กรกฎาคม 2565
 รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขัน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ( 75)
538 2 กรกฎาคม 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 พบปะคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะบุคคลและผลการปฏิบัติงาน ( 91)
539 1 กรกฎาคม 2565
 สพป.ยะลาเขต 2 ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ( 72)
540 1 กรกฎาคม 2565
 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 71)
541 30 มิถุนายน 2565
 การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ( 65)
542 29 มิถุนายน 2565
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา ( 69)
543 28 มิถุนายน 2565
 การเสวนาในหัวข้อ "เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน" ( 80)
544 28 มิถุนายน 2565
 โครงการ “จิบกาแฟ แลงาน เบิกบานใจ” ครั้งที่ 1 ( 69)
545 27 มิถุนายน 2565
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ( 71)
546 27 มิถุนายน 2565
 พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ( 70)
547 27 มิถุนายน 2565
 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 71)
548 26 มิถุนายน 2565
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา และการคัดกรองนักเรียน เพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565” ( 97)
549 24 มิถุนายน 2565
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.นราธิวาส เขต 2 ( 65)
550 23 มิถุนายน 2565
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.นราธิวาส เขต 3 ( 69)
551 21 มิถุนายน 2565
 ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ( 77)
552 21 มิถุนายน 2565
 ประชุมคณะทำงานฝ่ายต้อนรับ เพื่อเตรียมการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ( 75)
553 20 มิถุนายน 2565
 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( 77)
554 20 มิถุนายน 2565
 ตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ยื่นคำขอคัดเลือก 38ค.(2) ( 70)
555 20 มิถุนายน 2565
 ร่วมการนิเทศการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( 70)
556 20 มิถุนายน 2565
 กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ ( 77)
557 20 มิถุนายน 2565
 ประชุมพิจารณาคัดเลือกฯ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ( 90)
558 17 มิถุนายน 2565
 การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ และสถานศึกษาออนไลน์ ( 89)
559 17 มิถุนายน 2565
 ต้อนรับคณะครู และบุคลากร โรงเรียนบ้านคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) ศึกษาดูงานหลักสูตรอิสลามแบบเข้ม ( 68)
560 17 มิถุนายน 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA จาก สพป.ยะลา เขต 3 ( 78)
561 15 มิถุนายน 2565
 การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านโปรแกรม Google Meet ( 82)
562 15 มิถุนายน 2565
 การประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด สพป.ยะลา เขต 2 ( 76)
563 15 มิถุนายน 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมกิจกรรมทำบุญวันธรรมสวนะ ตามโครงการ"บวร" และ "บรม" ณ วัดตลิ่งชัน ( 71)
564 14 มิถุนายน 2565
 การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( 99)
565 13 มิถุนายน 2565
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานในการจัดทำคู่มือในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ตามจุดเน้น 8 เรื่อง ( 76)
566 13 มิถุนายน 2565
 การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครู ผ่านการหนุนนำอย่างต่อเนื่องและการสร้างชุมชนการเรียนรู้เพื่อวิชาชีพครู ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ( 74)
567 13 มิถุนายน 2565
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 รับมอบไข่ไก่สดจากครูใหญ่ รร.ตชด.โรงงานยาสูบ 2 เพื่อขอบคุณคณะศึกษานิเทศก์ ที่ได้ร่วมจัดห้องสาธิตการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ ( 82)
568 13 มิถุนายน 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ( 67)
569 13 มิถุนายน 2565
 รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ( 63)
570 13 มิถุนายน 2565
 การประชุมการบูรณาการการศึกษาและศาสนา น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ผ่าน Video Conference (โปรแกรม ZOOM Meeting) ( 72)
571 13 มิถุนายน 2565
 กิจกรรมการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 76)
572 10 มิถุนายน 2565
 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการนิเทศติดตามเชิงประจักษ์ ( 69)
573 10 มิถุนายน 2565
 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการกำกับ ติดตามงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบงานปรับปรุงซ่อมแซม ( 68)
574 10 มิถุนายน 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 รุกพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ในการขับเคลื่อนหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สู่สมรรถนะของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ( 72)
575 9 มิถุนายน 2565
 ประชุมหารือการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ( 67)
576 8 มิถุนายน 2565
 ประชุมประธานศูนย์เครือข่ายฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและศึกษานิเทศก์ ( 91)
577 8 มิถุนายน 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ( 74)
578 7 มิถุนายน 2565
 การประชุมพิจารณากลั่นกรองตัวชี้วัด KRS ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. และการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 72)
579 7 มิถุนายน 2565
 การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ Video Conference ( 74)
580 7 มิถุนายน 2565
 การประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยะลา มิติที่ 3 ด้านการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ( 68)
581 7 มิถุนายน 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ สวดดุอาอ์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ( 68)
582 3 มิถุนายน 2565
 คณะกรรมการตรวจสอบสภาพสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียน และอาคารประกอบ ( 65)
583 1 มิถุนายน 2565
 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความคาดหวัง” ระยะที่ 3 ( 90)
584 1 มิถุนายน 2565
 Yala 2 จัดกิจกรรมถอดหมวก เปิดใจไป OD เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มอำนวยการ ( 86)
585 1 มิถุนายน 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ( 92)
586 27 พฤษภาคม 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ( 71)
587 27 พฤษภาคม 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับเจ้าหน้าที่ในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ( 70)
588 27 พฤษภาคม 2565
 รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 พบปะผู้เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ( 81)
589 27 พฤษภาคม 2565
 การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการติดตาม เฝ้าระวังและรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (Real Time) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 67)
590 27 พฤษภาคม 2565
 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวน ตรวจสอบ ร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลโครงการเพชรเสมา 2 ปีที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ( 78)
591 27 พฤษภาคม 2565
 การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ( 90)
592 27 พฤษภาคม 2565
 การประชุมเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ( 87)
593 26 พฤษภาคม 2565
 การประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด สพป.ยะลา เขต 2 ( 144)
594 26 พฤษภาคม 2565
 สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ( 76)
595 17 พฤษภาคม 2565
 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ( 81)
596 12 พฤษภาคม 2565
 พิธีลงนามสร้างข้อตกลงร่วมกัน (Memorandum of Understanding : MOU ) ( 90)
597 12 พฤษภาคม 2565
 รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ( 76)
598 11 พฤษภาคม 2565
 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565) ( 86)
599 10 พฤษภาคม 2565
 การประชุมการบริหารจัดการความรู้ (KM) เพื่อทบทวน ส่งเสริมและเติมเต็มในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับครูผู้สอน ( 82)
600 10 พฤษภาคม 2565
 ประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดการแสดงเวทีกลาง งานสมโภชหลักเมือง ครั้งที่ 60 ประจำปี 2565 ( 72)
601 9 พฤษภาคม 2565
 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบันนังสตา ครั้งที่ 5/2565 ( 76)
602 5 พฤษภาคม 2565
 ประเมินการขอมีวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ( 74)
603 3 พฤษภาคม 2565
 ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565 ( 96)
604 29 เมษายน 2565
 กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ( 81)
605 29 เมษายน 2565
 "ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 พบเพื่อนครู" #EP10 ประจำเมษายน 2565 ( 81)
606 27 เมษายน 2565
 ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดยะลา ครั้งที่ 4/2565 ( 73)
607 26 เมษายน 2565
 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ( 75)
608 26 เมษายน 2565
 ประชุมการขับเคลื่อนกิจกรรม PLC กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ( 69)
609 26 เมษายน 2565
 ประชุมการขับเคลื่อนกิจกรรม PLC ( 70)
610 26 เมษายน 2565
 ประชุมการขับเคลื่อนกิจกรรม PLC กลุ่มนโยบายและแผน ( 76)
611 25 เมษายน 2565
 ร่วมประชุมผอ.สพท.จชต. ( 80)
612 25 เมษายน 2565
 ประชุมการขับเคลื่อนกิจกรรม PLC กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา-DLICT ( 72)
613 25 เมษายน 2565
 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ( 74)
614 25 เมษายน 2565
 ปฐมนิเทศรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ( 70)
615 22 เมษายน 2565
 ประชุมการขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพPLC ( 66)
616 22 เมษายน 2565
 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ( 72)
617 21 เมษายน 2565
 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( 67)
618 20 เมษายน 2565
 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง รอง ผอ.เขต ( 64)
619 20 เมษายน 2565
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองKRS/มาตรฐานเขตฯ ( 66)
620 19 เมษายน 2565
 ประชุมและจัดกิจกรรม PLC ในทีมศึกษานิเทศก์ ( 82)
621 12 เมษายน 2565
 กิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ และวันปีใหม่ไทย 2565 ( 81)
622 12 เมษายน 2565
 ให้คำปรึกษาและติดตามเติมเต็มให้กับตัวแทนครูโรงเรียนเขื่อนบางลาง ในเรื่องการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ( 85)
623 11 เมษายน 2565
 เข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 11 เม.ย. 2565 ( 103)
624 11 เมษายน 2565
 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกการแข่งขันในโครงการพัฒนาและเผยแพร่สื่อฯ ( 82)
625 11 เมษายน 2565
 ประชุมเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงในพื้นที่นวัตกรรม ( 66)
626 11 เมษายน 2565
 ประชุมพิจารณาความต้องการหรือความขาดแคลนวิชาเอก เพื่อใช้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ( 85)
627 8 เมษายน 2565
 ร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการสถานีแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 69)
628 5 เมษายน 2565
 ประชุมประเด็นนโยบายเร่งด่วน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ( 81)
629 4 เมษายน 2565
 การประชุมอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ( 82)
630 4 เมษายน 2565
 ประชุมขับเคลื่อน ITA ( 71)
631 2 เมษายน 2565
 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการนำส่งข้อมูลและบันทึกคะแนนฯ ( 87)
632 1 เมษายน 2565
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 88)
633 1 เมษายน 2565
 พบปะครูผู้ช่วย ( 72)
634 1 เมษายน 2565
 ประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ( 65)
635 31 มีนาคม 2565
 รายการ "ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 พบเพื่อนครู" ครั้งที่ 9 ประจำเดือนมีนาคม 2565 ( 70)
636 30 มีนาคม 2565
 นิเทศการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( 72)
637 29 มีนาคม 2565
 ประชุมการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 66)
638 28 มีนาคม 2565
 นำบุคลากรในสำนักงานฯเข้าแถวเคารพธงชาติ ( 90)
639 18 มีนาคม 2565
 โครงการ"อิ่มนี้เพื่อน้อง" ประจำปี 2565 ( 94)
640 18 มีนาคม 2565
 ตรวจข้อสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ( 77)
641 18 มีนาคม 2565
 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่ ( 63)
642 18 มีนาคม 2565
 ประชุมคณะทำงานโครงการการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมภัยคุกคามฯ ( 68)
643 18 มีนาคม 2565
 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัด ( 70)
644 17 มีนาคม 2565
 ประชุมชี้แจงมอบหมายผู้รับผิดชอบ การติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตฯ ( 80)
645 17 มีนาคม 2565
 ประชุมกรรมการตรวจข้อสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ( 73)
646 16 มีนาคม 2565
 ประชุมมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ประจำปี 2565 ( 72)
647 16 มีนาคม 2565
 ร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่ ( 70)
648 16 มีนาคม 2565
 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ( 79)
649 16 มีนาคม 2565
 รับมอบผ้ารองละหมาด ( 69)
650 15 มีนาคม 2565
 การนิเทศการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Coaching) ในระยะเวลา 1 ปี ( 69)
651 14 มีนาคม 2565
 ประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( 67)
652 11 มีนาคม 2565
 การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)รอง ผอ. เขต ( 68)
653 11 มีนาคม 2565
 ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา (กศจ.ยะลา) ( 69)
654 11 มีนาคม 2565
 ประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดฯKRS ( 70)
655 7 มีนาคม 2565
 ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการถอดบทเรียน ( 77)
656 25 กุมภาพันธ์ 2565
 "ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 พบเพื่อนครู" ครั้งที่ 8 ประจำเดือนก.พ. 2565 ( 70)
657 25 กุมภาพันธ์ 2565
 ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ( 70)
658 24 กุมภาพันธ์ 2565
 ตรวจเยี่ยมสนามสอบมาตรฐานเขต ชั้น ป.4 ( 71)
659 23 กุมภาพันธ์ 2565
 ตรวจเยี่ยมสนามสอบมาตรฐานเขต ป.4 ( 67)
660 22 กุมภาพันธ์ 2565
 ประชุมติดตามการรายงานข้อมูลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 67)
661 22 กุมภาพันธ์ 2565
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ( 91)
662 18 กุมภาพันธ์ 2565
  ประชุมชี้แจงกระบวนการสอบ มาตรฐานเขต ป.4 ( 72)
663 15 กุมภาพันธ์ 2565
 พิจารณาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน แผนการรับนักเรียน 2565 ( 94)
664 15 กุมภาพันธ์ 2565
 รายการ "เสาร์สนุก ปลุกสมรรถนะการอ่าน" โดยสถาบันภาษาไทย ( 66)
665 13 กุมภาพันธ์ 2565
 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564 ( 70)
666 12 กุมภาพันธ์ 2565
 ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ( 71)
667 11 กุมภาพันธ์ 2565
 ประชุมชี้แจง คณะทำงานศูนย์สอบ O-NET ( 69)
668 10 กุมภาพันธ์ 2565
 ประชุมการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควต้าปกติ ( 65)
669 10 กุมภาพันธ์ 2565
 การประชุมชี้แจงคณะกรรมการ O-NET ปีการศึกษา 2564 (ระดับสนามสอบ) ( 74)
670 9 กุมภาพันธ์ 2565
 ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( 95)
671 9 กุมภาพันธ์ 2565
 ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางสุธาทิพย์ บำรุงรัตน์ ( 89)
672 31 มกราคม 2565
 ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ( 78)
673 27 มกราคม 2565
 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ การสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2564 ( 89)
674 17 มกราคม 2565
 ประชุมการจัดทำแผนการขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ( 86)
675 14 มกราคม 2565
 ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ( 86)
676 14 มกราคม 2565
 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มคัดเลือกนักเรียนสถานศึกษา ( 75)
677 7 มกราคม 2565
 ประมวลผลออกเกียรติบัตรของนักเรียน โครงการหนูอยู่บ้านฯ season 2 ( 100)
678 7 มกราคม 2565
 ประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ( 81)
679 21 ธันวาคม 2564
 ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการศึกษา ณ สพป.พิษณุโลก เขต 2 ( 167)
680 16 ธันวาคม 2564
 ร่วมต้อนรับ องคมนตรี พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ตรวจเยี่ยมติดตามการเรียนการสอนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ( 68)
681 9 ธันวาคม 2564
 พบปะนักศึกษาป.โท เข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ( 74)
682 3 ธันวาคม 2564
 โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราซการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ( 81)
683 2 ธันวาคม 2564
 ประชุมสร้างความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะสำหรับศึกษานิเทศก์ สพป .ยะลา 2 ( 85)
684 2 ธันวาคม 2564
 โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ( 85)
685 1 ธันวาคม 2564
 ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการการบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ( 70)
686 30 พฤศจิกายน 2564
 "ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 พบเพื่อนครู" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ( 68)
687 26 พฤศจิกายน 2564
 ประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 83)
688 18 พฤศจิกายน 2564
 ประชุมคณะกรรมการ อกศจ. ครั้งที่ 9/2564 ( 78)
689 17 พฤศจิกายน 2564
 ประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป. ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ( 73)
690 12 พฤศจิกายน 2564
 โครงการการขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านการศึกษาเพื่อบริหารจัดการศึกษา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 61)
691 4 พฤศจิกายน 2564
 ประชุมผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ( 84)
692 31 ตุลาคม 2564
 ร่วมประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการฯ ( 68)
693 28 ตุลาคม 2564
 ร่วมการประชุมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดยะลา ประจำเดือนตุลาคม 2564 ( 69)
694 27 ตุลาคม 2564
 รายการ "ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 พบเพื่อนครู"  ประจำเดือนตุลาคม 2564 ( 74)
695 20 ตุลาคม 2564
 รับชมการถ่ายทอดสดการมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาพื้นที่นวัตกรรมฯ ( 68)
696 14 ตุลาคม 2564
 ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติในหน้าที่ (MOU) ( 89)
697 1 ตุลาคม 2564
 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ ( 72)
698 1 ตุลาคม 2564
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ( 75)
699 1 ตุลาคม 2564
 ประชุมการนิเทศการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาฯ ( 66)
700 1 ตุลาคม 2564
 ต้อนรับและเลี้ยงส่งกับรอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ( 63)
701 30 กันยายน 2564
 มอบประกาศเกียรติคุณ ITA Online ( 63)
702 29 กันยายน 2564
 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ( 60)
703 29 กันยายน 2564
 มอบประกาศเกียรติคุณ เพชรงามแห่งเสมา ทรงคุณค่ายะลา 2 ( 64)
704 28 กันยายน 2564
 พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล“เพชรเสมายะลา 2” ( 66)
705 27 กันยายน 2564
 พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ งานนโยบาย 12 ข้อ ( 79)
706 23 กันยายน 2564
 ร่วมประชุมการตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในช่วงCOVID-19 ( 58)
707 23 กันยายน 2564
 มอบทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 60)
708 23 กันยายน 2564
 ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ( 75)
709 23 กันยายน 2564
 ประธานการประชุมชี้แจงนโยบาย 12 นโยบาย ( 76)
710 21 กันยายน 2564
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายฯ ( 61)
711 21 กันยายน 2564
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ( 71)
712 21 กันยายน 2564
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 105)
713 20 กันยายน 2564
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยฯ ( 75)
714 20 กันยายน 2564
 ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ( 80)
715 20 กันยายน 2564
 ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ( 87)
716 17 กันยายน 2564
 ประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ด้านการเงินและพัสดุ ( 73)
717 16 กันยายน 2564
 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ( 93)
718 15 กันยายน 2564
 ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมนนฯ ITA ( 65)
719 15 กันยายน 2564
 ประชุมชี้แจงการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ( 76)
720 15 กันยายน 2564
 อบรมเชิงปฏิบัติการและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติฯ ( 71)
721 13 กันยายน 2564
 พบปะให้กำลังใจคณะกรรมการและผู้เข้ารับการประเมินนโยบาย 12 ข้อ ( 82)
722 13 กันยายน 2564
 ประชุมพิจารณางบประมาณเหลือจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ( 65)
723 8 กันยายน 2564
 พบปะให้กำลังใจคณะกรรมการและผู้เข้ารับการประเมินนโยบาย 12 ข้อ ( 94)
724 8 กันยายน 2564
 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา ( 72)
725 7 กันยายน 2564
 โครงการแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำของนักเรียน ( 81)
726 6 กันยายน 2564
 การมอบนโยบายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ( 64)
727 6 กันยายน 2564
 ประชุมคณะกรรมการตัดสินและคณะทำงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนฯ ( 69)
728 6 กันยายน 2564
 พิจารณาคัดเลือกโครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565 ( 80)
729 6 กันยายน 2564
 ประชุมชี้แจงการรายงานการจัดสรรเงินกู้ผ่านระบบ Application ( 62)
730 5 กันยายน 2564
 กิจกรรมส่งเสริมภารกิจคณะกรรมการสถานศึกษา ( 66)
731 3 กันยายน 2564
 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งประชาธิปไตยโรงเรียน ( 89)
732 3 กันยายน 2564
 ร่วมประชุมกลั่นกรองช่วยเหลือครูและบุคลากรฯจากเหตุการณ์ไม่สงบ ( 78)
733 2 กันยายน 2564
 โครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนประชารัฐ ( 89)
734 1 กันยายน 2564
 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ( 97)
735 31 สิงหาคม 2564
 มอบถุงยังชีพนักเรียนและอุปกรณ์กีฬาโรงเรียน ( 65)
736 31 สิงหาคม 2564
 การอบรมเชิงปฏิบัติการทดลองระบบการจัดทำและตรวจสอบแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ออนไลน์ ( 78)
737 31 สิงหาคม 2564
 ประชุมพิจารณาความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ ( 67)
738 30 สิงหาคม 2564
 ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนภูมิทายาท ปีการศึกษา 2564 ( 66)
739 27 สิงหาคม 2564
 ประชุมการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0(PMQA 4.0) ( 62)
740 27 สิงหาคม 2564
 เข้าร่วมการประชุมทางไกล (Video Conference) การจัดการเรียนการสอน ( 70)
741 26 สิงหาคม 2564
 COACHING ผู้อำนวยการสถานศึกษา ( 85)
742 26 สิงหาคม 2564
 ร่วมอบรมครูผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ( 75)
743 26 สิงหาคม 2564
 ประชุมประเมินตัวชี้วัด(KRS) ( 73)
744 25 สิงหาคม 2564
 มอบถุงยังชีพช่วยเหลือนักเรียน ( 62)
745 25 สิงหาคม 2564
 ประชุมคณะกรรมการตัดสินและคณะทำงานเพื่อพิจารณาผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลเพชรเสมายะลา 2 ( 66)
746 24 สิงหาคม 2564
 ประชุมเพื่อติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานฯ ( 79)
747 24 สิงหาคม 2564
 การนิเทศออนไลน์ภายใต้สถานการณ์โควิด – 19 ด้วยกระบวนการนิเทศ SE–READY Model ผ่าน Zoom Cloud Meeting ( 64)
748 23 สิงหาคม 2564
 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ( 73)
749 23 สิงหาคม 2564
 ประชุมชี้แจงการนิเทศออนไลน์ภายใต้สถานการณ์โควิด – 19 ด้วยกระบวนการนิเทศ SE–READY Model ( 68)
750 19 สิงหาคม 2564
 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (รุ่นที่ 2) ( 168)
751 16 สิงหาคม 2564
 ร่วมรับฟังการแถลงข่าว “จุดยืนลดภาระทางการศึกษา” ( 59)
752 16 สิงหาคม 2564
 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (รุ่นที่ 1) ( 135)
753 13 สิงหาคม 2564
 ประชุมเกณฑ์การประเมินการขับเคลื่อนนโยบาย สพป.ยล.2 ปีการศึกษา 2564 ( 71)
754 13 สิงหาคม 2564
 ประชุมการนิเทศออนไลน์ในสถานการณ์ COVID-19 ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ se-ready model ( 69)
755 11 สิงหาคม 2564
 ประชุมการนิเทศออนไลน์ แบบ se-ready model ( 73)
756 11 สิงหาคม 2564
 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ( 83)
757 10 สิงหาคม 2564
 ประชุม ITA Online 2021 ( 74)
758 10 สิงหาคม 2564
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ( 79)
759 10 สิงหาคม 2564
 รับการนิเทศการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำเหน่งรอง ผอ.สพป ( 65)
760 9 สิงหาคม 2564
 คณะกรรมการฯตรวจเยี่ยม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ( 63)
761 5 สิงหาคม 2564
 ประชุมหารือช่วยเหลือบุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษาที่ติดเชื้อCOVID ( 62)
762 2 สิงหาคม 2564
 ร่วมให้กำลังใจข้าราชการครูฯ มาฉีดวัคซีนcovid-19 ( 69)
763 30 กรกฎาคม 2564
 ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ( 79)
764 29 กรกฎาคม 2564
 ประชุม ITA Online 2021 ( 109)
765 29 กรกฎาคม 2564
 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา ( 75)
766 29 กรกฎาคม 2564
 ประชุมชี้แจงการจัดสอบระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ( 68)
767 27 กรกฎาคม 2564
 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ( 80)
768 16 กรกฎาคม 2564
 ประชุมสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนงานโครงการและคำของบประมาณฯ ( 68)
769 16 กรกฎาคม 2564
 โครงการเตรียมความพร้อมกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อฯ ( 79)
770 15 กรกฎาคม 2564
 การประชุมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ( 83)
771 15 กรกฎาคม 2564
 ประชุมคลินิกออนไลน์ ผ่านระบบ Video Conference (Zoom) ( 79)
772 14 กรกฎาคม 2564
 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ( 83)
773 13 กรกฎาคม 2564
 ประชุมชี้แจงบุคลากรในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ( 79)
774 12 กรกฎาคม 2564
 ร่วมต้อนรับ นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ( 77)
775 9 กรกฎาคม 2564
 ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ( 74)
776 8 กรกฎาคม 2564
 ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( 82)
777 8 กรกฎาคม 2564
 ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาฯ (O-NET) ( 75)
778 7 กรกฎาคม 2564
 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น) ( 81)
779 7 กรกฎาคม 2564
 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯITA Online ( 75)
780 6 กรกฎาคม 2564
 ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) ผอ.สพป. /รองผอ.สพป. จชต. ( 74)
781 5 กรกฎาคม 2564
 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ( 75)
782 5 กรกฎาคม 2564
 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อวางแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมฯ ( 77)
783 5 กรกฎาคม 2564
 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณา ( 79)
784 2 กรกฎาคม 2564
 ชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับโรงเรียนตาดีกาคู่ขนาน ( 81)
785 2 กรกฎาคม 2564
 ประชุมส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาฯ ( 72)
786 1 กรกฎาคม 2564
 ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางสาวรอสนี กามาเซ๊ะ ( 59)
787 30 มิถุนายน 2564
 ขับเคลื่อนนโนบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” ( 95)
788 29 มิถุนายน 2564
 Coaching รอง ผอ.สถานศึกษา ( 77)
789 29 มิถุนายน 2564
 การประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมี ดร.สมคิด หาแก้ว รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 เป็นประธานในการ coaching team ( 96)
790 28 มิถุนายน 2564
 ประชุมการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( 77)
791 28 มิถุนายน 2564
 ประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ ( 77)
792 28 มิถุนายน 2564
 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมติดตามปรับปรุงซ่อมแซมฯ ( 82)
793 28 มิถุนายน 2564
 ตรวจเยี่ยมรายการการกำกับ ติดตามงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น งบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2564 ( 88)
794 28 มิถุนายน 2564
 ประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ ผ่านระบบทางไกล (Video conference) ( 95)
795 28 มิถุนายน 2564
 ประชุมการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ( 80)
796 27 มิถุนายน 2564
 ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองระบบการจัดทำและตรวจสอบแบบรายงาน (ปพ.3) ( 79)
797 27 มิถุนายน 2564
 ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองระบบการจัดทำและตรวจสอบแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ออนไลน์ ประจำปี 2563 ( 86)
798 25 มิถุนายน 2564
 ประชุมการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0(PMQA 4.0) ( 62)
799 24 มิถุนายน 2564
 ประธานประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ( 79)
800 24 มิถุนายน 2564
 ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ( 77)
801 23 มิถุนายน 2564
 ประชุมคณะทำงานฯ และคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการประเมินผลงาน ( 83)
802 22 มิถุนายน 2564
 ประเมินระบบดูแล ปี 2564 ผ่าน Zoom ( 73)
803 21 มิถุนายน 2564
 ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 นำบุคลากรร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ( 78)
804 18 มิถุนายน 2564
 ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานฯ และคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ( 99)
805 17 มิถุนายน 2564
 ประชุมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระบบ thaismegp ( 77)
806 16 มิถุนายน 2564
 ประชุมการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคCOVID ( 74)
807 16 มิถุนายน 2564
 อบรมโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ ( 63)
808 15 มิถุนายน 2564
 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ( 71)
809 14 มิถุนายน 2564
 การลงนาม MOU โรงเรียนพื้นที่อำเภอบันนังสตา ( 77)
810 11 มิถุนายน 2564
 ประชุมคณะกรรมการ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( 75)
811 10 มิถุนายน 2564
 ประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายและการทำ MOU ( 81)
812 9 มิถุนายน 2564
 ประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (ภาคเรียนที่ 1/2564) ( 83)
813 8 มิถุนายน 2564
 ประชุมบุคลากร สพป.ยะลา เขต 2 ( 84)
814 7 มิถุนายน 2564
 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ( 91)
815 4 มิถุนายน 2564
 ประชุมเตรียมความพร้อม nispa/catas ( 62)
816 2 มิถุนายน 2564
 ประชุมตรวจสอบคุณสมบัติการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ( 76)
817 31 พฤษภาคม 2564
 ประชุมพิจารณากลั่นกรองตัวชี้วัด ( 79)
818 28 พฤษภาคม 2564
 ร่วมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล 1/64 ( 77)
819 25 พฤษภาคม 2564
 ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 /64 ผ่านระบบZoom ( 75)
820 21 พฤษภาคม 2564
 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ ( 63)
821 19 พฤษภาคม 2564
 กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ( 89)
822 17 พฤษภาคม 2564
 ประชุมทางไกลการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 ( 74)
823 14 พฤษภาคม 2564
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และคู่มือประเมินครูและบุคลากรฯ ( 61)
824 7 พฤษภาคม 2564
 ประชุมคณะทำงานการเตรียมความพร้อมการประเมินสัมฤทธิ์ผลฯ ( 71)
825 6 พฤษภาคม 2564
 อบรมเชิงปฏิบัติการการถอดประสบการณ์และการพัฒนาคู่มือฯ ( 76)
826 5 พฤษภาคม 2564
 ประชุมการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ( 65)
827 3 พฤษภาคม 2564
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา ( 76)
828 22 เมษายน 2564
  ประชุมคณะกรรมการทบทวนร่างหลักเกณฑ์โครงการเพชรเสมายะลา 2 ( 80)
829 19 เมษายน 2564
 ประชุมนโยบายการจัดการศึกษา 12 ข้อ ( 93)
830 18 เมษายน 2564
 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (RT)​ ( 64)
831 16 เมษายน 2564
 ประชุมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน ( 81)
832 8 เมษายน 2564
 ตรวจเยี่ยมรายการการกำกับ ติดตามงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฯ ( 70)
833 7 เมษายน 2564
 รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 14/2564 และประชุมผอ.กลุ่ม ( 83)
834 6 เมษายน 2564
 พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันมหาจักรีวงศ์ ( 94)