สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เขตพื้นที่

ลำดับ วันเดือนปี เรื่อง กลุ่ม ผู้อ่าน
1 28 มีนาคม 2566 เอกสารประกวดราคาวิธี e-bidding กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 122
2 28 มีนาคม 2566 ประกาศ e-bidding กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 69
3 23 มีนาคม 2566 การจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 76
4 21 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 113
5 25 มกราคม 2566 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 128
6 16 พฤศจิกายน 2565 ประกาศโรงเรียนบ้านเจาะตาแม เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 143
7 29 สิงหาคม 2565 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 111
8 21 ธันวาคม 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 140
9 29 พฤศจิกายน 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 106
10 6 กันยายน 2564 ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR)และราคากลางจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 122
11 2 กันยายน 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 89
12 12 กรกฎาคม 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- สพป.ยล.2 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 96
13 18 พฤษภาคม 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- สพป.ยล.2 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 84
14 1 กันยายน 2563 ประกาศ ร่างขอบเขตของงานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน(TOR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 73
15 28 สิงหาคม 2563 ประกาศราคากลาง รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 83
16 19 สิงหาคม 2563 ประกาศราคากลาง รายการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 74
17 19 มิถุนายน 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 78
18 29 พฤษภาคม 2562 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 90
19 25 เมษายน 2562 หลักสูตร "หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างทั่วไป จ้างที่ปรึกษา จ้างออกแบบหรือควบคุมงานการจัดทำราคากลาง และเปิดเผยราคากลาง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 106
20 25 เมษายน 2562 หลักสูตร "ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การทำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน การยื่นบัญชีและกระบวนการบังคับทางกฎหมาย พร้อมทั้งการป้องกันการทุจริตในเรื่องประโยชน์ทับซ้อน และความรู้ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต" กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 79
21 25 เมษายน 2562 หลักสูตร "กลยุทธ์เชิงปฏิบัติในการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุในงานซื้อ งานจ้างทำของ งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ" กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 76
22 25 เมษายน 2562 หลักสูตร "สาระสำคัญและปัญหาอุปสรรคของพระราฃบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและการสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วิธีเจาะจง วิธี e-market วิธี e-bidding การร่างสัญญาและบริหารสัญญาในระบบ e-GP" กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 78