สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เขตพื้นที่

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

News Information
  • เปิดอ่านแล้ว: 50
  • ผู้ลงข่าว: นางสาวนาอีมะห์ ยะหริ่ง
  • กลุ่ม: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • เมื่อวันที่: 29 สิงหาคม 2565
ข่าว/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ลำดับ วันเดือนปี เรื่อง ผู้อ่าน
1 25 ม.ค. 2566 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 12
2 16 พ.ย. 2565 ประกาศโรงเรียนบ้านเจาะตาแม เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 58
3 21 ธ.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 78
4 29 พ.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 48
5 6 ก.ย. 2564 ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR)และราคากลางจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน 66
6 2 ก.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 31
7 12 ก.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- สพป.ยล.2 38
8 18 พ.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- สพป.ยล.2 27
9 1 ก.ย. 2563 ประกาศ ร่างขอบเขตของงานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน(TOR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 21
10 28 ส.ค. 2563 ประกาศราคากลาง รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 23
11 19 ส.ค. 2563 ประกาศราคากลาง รายการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 20
12 19 มิ.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 24
13 29 พ.ค. 2562 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) 33
14 25 เม.ย. 2562 หลักสูตร "หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างทั่วไป จ้างที่ปรึกษา จ้างออกแบบหรือควบคุมงานการจัดทำราคากลาง และเปิดเผยราคากลาง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" 24
15 25 เม.ย. 2562 หลักสูตร "ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การทำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน การยื่นบัญชีและกระบวนการบังคับทางกฎหมาย พร้อมทั้งการป้องกันการทุจริตในเรื่องประโยชน์ทับซ้อน และความรู้ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต" 21
16 25 เม.ย. 2562 หลักสูตร "กลยุทธ์เชิงปฏิบัติในการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุในงานซื้อ งานจ้างทำของ งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ" 23
17 25 เม.ย. 2562 หลักสูตร "สาระสำคัญและปัญหาอุปสรรคของพระราฃบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและการสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วิธีเจาะจง วิธี e-market วิธี e-bidding การร่างสัญญาและบริหารสัญญาในระบบ e-GP" 25