สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เขตพื้นที่

ประกาศ e-bidding

++ No Attachments ++
News Information
  • เปิดอ่านแล้ว: 69
  • ผู้ลงข่าว: นายฮุสเซ็น เจะโซะ
  • กลุ่ม: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • เมื่อวันที่: 28 มีนาคม 2566
ข่าว/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ลำดับ วันเดือนปี เรื่อง ผู้อ่าน
1 28 มี.ค. 2566 เอกสารประกวดราคาวิธี e-bidding 123
2 23 มี.ค. 2566 การจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 76
3 21 ก.พ. 2566 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 113
4 25 ม.ค. 2566 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 129
5 16 พ.ย. 2565 ประกาศโรงเรียนบ้านเจาะตาแม เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 144
6 29 ส.ค. 2565 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 111
7 21 ธ.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 140
8 29 พ.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 106
9 6 ก.ย. 2564 ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR)และราคากลางจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน 122
10 2 ก.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 89
11 12 ก.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- สพป.ยล.2 96
12 18 พ.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- สพป.ยล.2 84
13 1 ก.ย. 2563 ประกาศ ร่างขอบเขตของงานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน(TOR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 73
14 28 ส.ค. 2563 ประกาศราคากลาง รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 83
15 19 ส.ค. 2563 ประกาศราคากลาง รายการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 74
16 19 มิ.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 78
17 29 พ.ค. 2562 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) 90
18 25 เม.ย. 2562 หลักสูตร "หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างทั่วไป จ้างที่ปรึกษา จ้างออกแบบหรือควบคุมงานการจัดทำราคากลาง และเปิดเผยราคากลาง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" 106
19 25 เม.ย. 2562 หลักสูตร "ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การทำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน การยื่นบัญชีและกระบวนการบังคับทางกฎหมาย พร้อมทั้งการป้องกันการทุจริตในเรื่องประโยชน์ทับซ้อน และความรู้ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต" 79
20 25 เม.ย. 2562 หลักสูตร "กลยุทธ์เชิงปฏิบัติในการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุในงานซื้อ งานจ้างทำของ งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ" 76
21 25 เม.ย. 2562 หลักสูตร "สาระสำคัญและปัญหาอุปสรรคของพระราฃบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและการสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วิธีเจาะจง วิธี e-market วิธี e-bidding การร่างสัญญาและบริหารสัญญาในระบบ e-GP" 78