สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

เงื่อนไขความสำเร็จ

  • เร่งระดมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  • บุคลากรทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุน ในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
  • นำเทคโนโลยี นวัตกรรมและสื่อมัลติมีเดีย มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน การบริหารอย่างทั่วถึง ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ