สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ รายการ กลุ่ม/หน่วย อ่าน/ดาวน์โหลด
1 การจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 95
2 กฎหมายและวินัยที่เราควรรู้ กลุ่มกฏหมายและคดี 73
3 แนวปฏิบัติในการยืมเงินราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 87
4 แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน (มาตรการประหยัดค่าใช้จ่าย) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 82
5 มอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 84
6 ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ตาม ว.177 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 67
7 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 73
8 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 70
9 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 88
10 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 81
11 รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 85
12 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 73
13 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 69
14 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 63
15 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 73
16 มอบอำนาจการอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 68
17 มอบอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 73
18 มอบอำนาจอนุมัติการเบิกเงินค่าสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 71
19 กฎหมายและวินัยที่เราควรรู้ กลุ่มกฏหมายและคดี 85
20 เกณฑ์การแข่งขันมหกรรมวิชการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 99
21 การคัดเลือกนักเรียน และ สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 105
22 คู่มือและแบบประเมินนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 91
23 กฎหมายและวินัยที่เราควรรู้ กลุ่มกฏหมายและคดี 90
24 กฎหมายและวินัยที่เราควรรู้ กลุ่มกฏหมายและคดี 145
25 กฎหมายและวินัยที่เราควรรู้ กลุ่มกฏหมายและคดี 115
26 คู่มือ พาน้องกลับมาเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 84
27 คู่มือการบริการ การเทียบวุฒิการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 87
28 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 114
29 พระกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560 หน่วยตรวจสอบภายใน 106
30 การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันช่วงโควิด หน่วยตรวจสอบภายใน 86
31 แนวทางการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร หน่วยตรวจสอบภายใน 93
32 คู่มือการรื้อถอนอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 139
33 คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (งานพัสดุ) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 164
34 รายงานการกำกับติดตามเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 6 เดือน) ++New++ กลุ่มกฏหมายและคดี 110
35 โปรแกรมงานการเงิน สพป.ยะลา เขต 2 หน่วยตรวจสอบภายใน 125
36 คู่มือการปฏิบัติงานการเงินการบัญชีของสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 131
37 แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียน ๑๒๐ คน ลงมา) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ กลุ่มนโยบายและแผน 220
38 แผนพัฒนาการศึกษา ประจาปี 2562-2565 กลุ่มนโยบายและแผน 134
39 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มนโยบายและแผน 151
40 การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ รัชกาลที่ ๑๐ กลุ่มนโยบายและแผน 211
41 แนวทางการดาเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐา นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน 84