สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

เป้าประสงค์

  • ผู้เรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีความเป็น พลเมืองที่ดี
  • ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ จิตสาธารณะ การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย
  • ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น มีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
  • ประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกคน เข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
  • ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ มาตรฐานและทันสมัย และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา