สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

ทำเนียบผู้อำนวยการกลุ่ม

นางธัญลักษณ์ ชูประศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์ : 073-289-412
อีเมล์ : tanyalak.c@yala2.go.th
นายสะอารี อิสอ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ : 073-289-412
อีเมล์ : saaree.i@yala2.go.th
นายอาบูบากา หะยะ
พนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เบอร์โทรศัพท์ : 073-289-413
อีเมล์ : abubaka.h@yala2.go.th
นางแวรอฮีหมะ สะมะแอ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เบอร์โทรศัพท์ : 073-289-412
อีเมล์ : waeroheemah.s@yala2.go.th
นางธิดา พิศวง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ : 082-430-0418
อีเมล์ : thida.p@yala2.go.th
นางสาวรวีนันท์ เกริกรวีวิรุฬห์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 073-289-412
อีเมล์ : raveenan.k@yala2.go.th
นายมูฮัมหมัดรุสดี อามีรุดดีน
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 073-289-412
อีเมล์ : m.rusdee.a@yala2.go.th
นางสาวจาริณี มาฮะ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 073-289-412
อีเมล์ : jarinee.m@yala2.go.th
นายมูฮัมมะยากี อาเนาะกาแซ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรศัพท์ : 090-505-0103
อีเมล์ : mayakee@yala2.go.th
นายอนุชา สุวรรณสถิตย์
นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี
เบอร์โทรศัพท์ : 073-289-412
อีเมล์ : anuchasuwan@yala2.go.th