สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind
  • จำนวนนักเรียนทั้งหมด ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นป. 4-6 สพป.ยะลา 2 ปีการศึกษา 2564

    อยากรู้จำนวนนักเรียนเพื่อใช้ในการทำการวิจัยทางการศึกษา

    นางสาวนารีมะห์ วาโด 18 สิงหาคม 2564 268

  • ดร.อาดุลย์ พรมแสง

    นักเรียนชั้น ป.4 - 6 ในสังกัด สพป.ยะลา เขต 2 ปีการศึกษา 2564 รวมทั้งหมด จำนวน 5,817 คน ขอบคุณครับ

    27 สิงหาคม 2564