สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)


ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • การประชาสัมพันธ์
 • การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 • ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
 • การดำเนินงาน
 • การปฏิบัติงาน
 • การให้บริการ

 • ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนป้องกันการทุจริต

 • ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน