สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

คู่มือการปฏิบัติงาน

ลำดับ ผู้ปฏิบัติงาน กลุ่ม/หน่วย อ่าน/ดาวน์โหลด
1 คู่มือการปฏิบัติงานนายวีระศักดิ์ วัฒนะนาวิน กลุ่มอำนวยการ 146
2 คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวจุไรรัตน์ หงส์นรา กลุ่มอำนวยการ 67
3 คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวฟาดีละห์ ราโซ กลุ่มอำนวยการ 106
4 คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวรอฮานา อาลีมามะ กลุ่มอำนวยการ 70
5 คู่มือการปฏิบัติงานนางธัญลักษณ์ ชูประศรี กลุ่มอำนวยการ 74
6 คู่มือการปฏิบัติงานนางสาววันบัลกีส อีนดือเระ กลุ่มอำนวยการ 81
7 คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวมาวะดี ศรีพลอย กลุ่มอำนวยการ 70
8 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ 2565 กลุ่มอำนวยการ 127
9 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 127
10 คู่มือการปฏิบัติงานนายสะอารี อิสอ กลุ่มนโยบายและแผน 101
11 คู่มือปฏิบัติงานนางบุษบา ขุนทองจันทร์ กลุ่มนโยบายและแผน 92
12 คู่มือปฏิบัติงานนางสุธาทิพย์ บำรุงรัตน์ กลุ่มนโยบายและแผน 95
13 คู่มือปฏิบัติงานนายการิม สะเตาะ กลุ่มนโยบายและแผน 98
14 คู่มือปฏิบัติงานนางสุจิตรา แซ่ปุ่ง กลุ่มนโยบายและแผน 90
15 คู่มือปฏิบัติงานนางสุภาวดี หัสบดีสุนทร กลุ่มนโยบายและแผน 95
16 คู่มือปฏิบัติงานนางอรอุมา วรวิกรัย กลุ่มนโยบายและแผน 91
17 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 105
18 คู่มือปฏิบัติงานนายมูฮัมมะยากี อาเนาะกาแซ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 77
19 คู่มือปฏิบัติงานนายมูฮำหมัดซาฟี หะมะ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 109
20 คู่มือปฏิบัติงานนายอาบูบากา หะยะ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 100
21 คู่มือปฏิบัติงานนายอัลบูคอรี เต๊ะแต กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 131
22 คู่มือปฏิบัติงานนางสาวอุสนี สนิทสมานลาภ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 97
23 คู่มือปฏิบัติงานนางรอสนีย์ หะยะ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 106
24 คู่มือปฏิบัติงานนายฟูรกอล เจ๊ะเตะ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 100
25 คู่มือปฏิบัติงานนางสาวสารีพ๊ะห์ มะสง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 91
26 คู่มือปฏิบัติงานนางสาวณัฐชยา จินตรา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 157
27 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 106
28 คู่มือปฏิบัติงานนางแวรอฮีหมะ สะมะแอ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 86
29 คู่มือปฏิบัติงานนางสาวนูรฮูดา ดอปอ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 91
30 คู่มือปฏิบัติงานว่าที่ ร.ต.อัศวัลย์ เจะเด็ง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 82
31 คู่มือปฏิบัติงานนางสาวฟาตีเมาะห์ ดาหมิ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 97
32 คู่มือปฏิบัติงานนายฮุสเซ็น เจะโซะ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 90
33 คู่มือปฏิบัติงานนางสาวพรภัทร พึ่งบุญ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 81
34 คู่มือปฏิบัติงานนางสาวนาอีมะห์ ยะหริ่ง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 102
35 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 15
36 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล 140
37 คู่มือการปฏิบัติงานนางธิดา พิศวง กลุ่มบริหารงานบุคคล 119
38 คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวนริศรา แหอะหลี กลุ่มบริหารงานบุคคล 94
39 คู่มือการปฏิบัติงานนางบุศรา พึ่งบุญ กลุ่มบริหารงานบุคคล 83
40 คู่มือการปฏิบัติงานนางเกศรา นิชลานนท์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 94
41 คู่มือการปฏิบัติงานนางพิศมัย สุวรรณสถิตย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 101
42 คู่มือปฏิบัติงานนายฮัดซัน โด กลุ่มบริหารงานบุคคล 99
43 คู่มือปฏิบัติงานนางสาวโสรญา หะยะ กลุ่มบริหารงานบุคคล 107
44 คู่มือปฏิบัติงานนางสาวเมฑินี ส่องสว่าง กลุ่มบริหารงานบุคคล 108
45 คู่มือปฏิบัติงานว่าที่ ร.ต.หญิงจุฑามาศ แก้วขวัญ กลุ่มบริหารงานบุคคล 180
46 คู่มือปฏิบัติงานนายต่วนซัลมัน ตวนแม กลุ่มบริหารงานบุคคล 99
47 คู่มือปฏิบัติงานนางสาวสิริกาญจน์ ศิริสุข กลุ่มบริหารงานบุคคล 120
48 คู่มือปฏิบัติงานนางสาวกฤษณี เชิดชั้นวงศ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 80
49 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคลปี 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 28
50 คู่มือปฏิบัติงานนางสาวรูรีซัม สะอะ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 88
51 คู่มือปฏิบัติงานนางสาวรวีนันท์ เกริกรวีวิรุฬห์ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 80
52 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 106
53 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 117
54 คู่มือปฏิบัติงานนายมูฮัมหมัดรุสดี อามีรุดดีน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 84
55 คู่มือปฏิบัติงานนางสุพัตรา อ่อนแก้ว กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 118
56 คู่มือปฏิบัติงานนางวัธนีพร นิยมพานิช กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 74
57 คู่มือปฏิบัติงานนายฮัมดาน อ่อนหวาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 140
58 คู่มือปฏิบัติงานนางคอลีเยาะ ยะมณี กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 130
59 คู่มือปฏิบัติงานนางสาวพฤศจิ อุ่นอก กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 143
60 คู่มือปฏิบัติงานว่าที่ ร.ต.หญิงสุวนันต์ สุวรรณรัตน์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 86
61 คู่มือปฏิบัติงานนางสาวสอพูรอ หะยีเจะปูเตะ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 74
62 คู่มือปฏิบัติงานนางสาวสาริณี วาจิ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 88
63 คู่มือปฏิบัติงานนายรอมซี ตาเละ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 74
64 คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวซุลฟา สะมะลี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 63
65 คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวไซนะ ยะลอ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 83
66 คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวนูรูลนาเดีย บาฮะคีรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 65
67 คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวพาตรี ลาโฮยา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 94
68 คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวรอสนี กามาเซ๊ะ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 74
69 คู่มือการปฏิบัติงานนางมุกดา ยะหริ่ง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 61
70 คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวจาริณี มาฮะ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 66
71 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 74
72 คู่มือการปฏิบัติงานนายแวอุเซ็ง แวโดยี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 59
73 คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน 100
74 คู่มือการปฏิบัติงานนางอรนุช ชะโนวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 112
75 คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวซอแลฮะ แดเบาะ หน่วยตรวจสอบภายใน 76
76 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมาย กลุ่มกฏหมายและคดี 68
77 คู่มือการปฏิบัติงานนายอนุชา สุวรรณสถิตย์ กลุ่มกฏหมายและคดี 57
78 คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวนูรุลฮูดา มามุ กลุ่มกฏหมายและคดี 71