สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

คู่มือการปฏิบัติงาน

ลำดับ ผู้ปฏิบัติงาน กลุ่ม/หน่วย อ่าน/ดาวน์โหลด
1 คู่มือการปฏิบัติงานนายวีระศักดิ์ วัฒนะนาวิน กลุ่มอำนวยการ 39
2 คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวจุไรรัตน์ หงส์นรา กลุ่มอำนวยการ 27
3 คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวฟาดีละห์ ราโซ กลุ่มอำนวยการ 41
4 คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวรอฮานา อาลีมามะ กลุ่มอำนวยการ 30
5 คู่มือการปฏิบัติงานนางธัญลักษณ์ ชูประศรี กลุ่มอำนวยการ 36
6 คู่มือการปฏิบัติงานนางสาววันบัลกีส อีนดือเระ กลุ่มอำนวยการ 36
7 คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวมาวะดี ศรีพลอย กลุ่มอำนวยการ 32
8 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ 2565 กลุ่มอำนวยการ 42
9 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 66
10 คู่มือการปฏิบัติงานนายสะอารี อิสอ กลุ่มนโยบายและแผน 42
11 คู่มือปฏิบัติงานนางบุษบา ขุนทองจันทร์ กลุ่มนโยบายและแผน 40
12 คู่มือปฏิบัติงานนางสุธาทิพย์ บำรุงรัตน์ กลุ่มนโยบายและแผน 43
13 คู่มือปฏิบัติงานนายการิม สะเตาะ กลุ่มนโยบายและแผน 40
14 คู่มือปฏิบัติงานนางสุจิตรา แซ่ปุ่ง กลุ่มนโยบายและแผน 36
15 คู่มือปฏิบัติงานนางสุภาวดี หัสบดีสุนทร กลุ่มนโยบายและแผน 38
16 คู่มือปฏิบัติงานนางอรอุมา วรวิกรัย กลุ่มนโยบายและแผน 37
17 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 49
18 คู่มือปฏิบัติงานนายมูฮัมมะยากี อาเนาะกาแซ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 39
19 คู่มือปฏิบัติงานนายมูฮำหมัดซาฟี หะมะ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 43
20 คู่มือปฏิบัติงานนายอาบูบากา หะยะ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 40
21 คู่มือปฏิบัติงานนายอัลบูคอรี เต๊ะแต กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 60
22 คู่มือปฏิบัติงานนางสาวอุสนี สนิทสมานลาภ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 48
23 คู่มือปฏิบัติงานนางรอสนีย์ หะยะ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 47
24 คู่มือปฏิบัติงานนายฟูรกอล เจ๊ะเตะ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 45
25 คู่มือปฏิบัติงานนางสาวสารีพ๊ะห์ มะสง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 43
26 คู่มือปฏิบัติงานนางสาวณัฐชยา จินตรา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 69
27 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 65
28 คู่มือปฏิบัติงานนางแวรอฮีหมะ สะมะแอ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 48
29 คู่มือปฏิบัติงานนางสาวนูรฮูดา ดอปอ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 50
30 คู่มือปฏิบัติงานว่าที่ ร.ต.อัศวัลย์ เจะเด็ง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 44
31 คู่มือปฏิบัติงานนางสาวฟาตีเมาะห์ ดาหมิ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 50
32 คู่มือปฏิบัติงานนายฮุสเซ็น เจะโซะ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 46
33 คู่มือปฏิบัติงานนางสาวพรภัทร พึ่งบุญ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 44
34 คู่มือปฏิบัติงานนางสาวนาอีมะห์ ยะหริ่ง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 47
35 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล 92
36 คู่มือการปฏิบัติงานนางธิดา พิศวง กลุ่มบริหารงานบุคคล 78
37 คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวนริศรา แหอะหลี กลุ่มบริหารงานบุคคล 58
38 คู่มือการปฏิบัติงานนางบุศรา พึ่งบุญ กลุ่มบริหารงานบุคคล 49
39 คู่มือการปฏิบัติงานนางเกศรา นิชลานนท์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 58
40 คู่มือการปฏิบัติงานนางพิศมัย สุวรรณสถิตย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 50
41 คู่มือปฏิบัติงานนายฮัดซัน โด กลุ่มบริหารงานบุคคล 57
42 คู่มือปฏิบัติงานนางสาวโสรญา หะยะ กลุ่มบริหารงานบุคคล 57
43 คู่มือปฏิบัติงานนางสาวเมฑินี ส่องสว่าง กลุ่มบริหารงานบุคคล 72
44 คู่มือปฏิบัติงานว่าที่ ร.ต.หญิงจุฑามาศ แก้วขวัญ กลุ่มบริหารงานบุคคล 45
45 คู่มือปฏิบัติงานนายต่วนซัลมัน ตวนแม กลุ่มบริหารงานบุคคล 63
46 คู่มือปฏิบัติงานนางสาวสิริกาญจน์ ศิริสุข กลุ่มบริหารงานบุคคล 60
47 คู่มือปฏิบัติงานนางสาวกฤษณี เชิดชั้นวงศ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 47
48 คู่มือปฏิบัติงานนางสาวรูรีซัม สะอะ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 25
49 คู่มือปฏิบัติงานนางสาวรวีนันท์ เกริกรวีวิรุฬห์ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 39
50 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 45
51 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 57
52 คู่มือปฏิบัติงานนายมูฮัมหมัดรุสดี อามีรุดดีน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 45
53 คู่มือปฏิบัติงานนางสุพัตรา อ่อนแก้ว กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 57
54 คู่มือปฏิบัติงานนางวัธนีพร นิยมพานิช กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 42
55 คู่มือปฏิบัติงานนายฮัมดาน อ่อนหวาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 99
56 คู่มือปฏิบัติงานนางคอลีเยาะ ยะมณี กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 85
57 คู่มือปฏิบัติงานนางสาวพฤศจิ อุ่นอก กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 88
58 คู่มือปฏิบัติงานว่าที่ ร.ต.หญิงสุวนันต์ สุวรรณรัตน์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 55
59 คู่มือปฏิบัติงานนางสาวสอพูรอ หะยีเจะปูเตะ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 38
60 คู่มือปฏิบัติงานนางสาวสาริณี วาจิ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 50
61 คู่มือปฏิบัติงานนายรอมซี ตาเละ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 41
62 คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวซุลฟา สะมะลี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25
63 คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวไซนะ ยะลอ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25
64 คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวนูรูลนาเดีย บาฮะคีรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27
65 คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวพาตรี ลาโฮยา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24
66 คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวรอสนี กามาเซ๊ะ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 35
67 คู่มือการปฏิบัติงานนางมุกดา ยะหริ่ง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26
68 คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวจาริณี มาฮะ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24
69 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31
70 คู่มือการปฏิบัติงานนายแวอุเซ็ง แวโดยี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23
71 คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน 58
72 คู่มือการปฏิบัติงานนางอรนุช ชะโนวรรณ หน่วยตรวจสอบภายใน 49
73 คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวซอแลฮะ แดเบาะ หน่วยตรวจสอบภายใน 43
74 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมาย กลุ่มกฏหมายและคดี 29
75 คู่มือการปฏิบัติงานนายอนุชา สุวรรณสถิตย์ กลุ่มกฏหมายและคดี 23
76 คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวนูรุลฮูดา มามุ กลุ่มกฏหมายและคดี 32