สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

ข่าวประชาสัมพันธ์ เขตพื้นที่

ลำดับ วันเดือนปี เรื่อง กลุ่ม ผู้อ่าน
1 29 พฤษภาคม 2566 การย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ กลุ่มบริหารงานบุคคล 72
2 12 พฤษภาคม 2566 รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 75
3 8 พฤษภาคม 2566 กฎหมายและวินัยที่เราควรรู้ (กรณีความผิดเกี่ยวกับการเรียกรับเงิน) กลุ่มกฏหมายและคดี 148
4 25 เมษายน 2566 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) กลุ่มกฏหมายและคดี 141
5 18 เมษายน 2566 รายงานการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) กลุ่มกฏหมายและคดี 116
6 18 เมษายน 2566 ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีการย้ายปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 1871
7 10 เมษายน 2566 งบทดลองประจำเดือน มี.ค. 66 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 108
8 7 เมษายน 2566 ประกาศนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 พ.ศ. 2566 กลุ่มกฏหมายและคดี 102
9 7 เมษายน 2566 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสมัครงาน แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” กลุ่มอำนวยการ 86
10 21 มีนาคม 2566 กฎหมายและวินัยที่เราควรรู้ (กรณีความผิดเกี่ยวกับการเรียกรับเงิน) กลุ่มกฏหมายและคดี 110
11 13 มีนาคม 2566 รายงานงบทดลอง ก.พ.66 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 138
12 21 กุมภาพันธ์ 2566 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน 101
13 21 กุมภาพันธ์ 2566 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มนโยบายและแผน 96
14 21 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 กลุ่มนโยบายและแผน 107
15 20 กุมภาพันธ์ 2566 มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องในสังกัด กลุ่มกฏหมายและคดี 133
16 20 กุมภาพันธ์ 2566 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม กลุ่มกฏหมายและคดี 115
17 20 กุมภาพันธ์ 2566 มาตรการป้องกันการรับสินบน กลุ่มกฏหมายและคดี 113
18 20 กุมภาพันธ์ 2566 หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 กลุ่มกฏหมายและคดี 111
19 14 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 117
20 31 มกราคม 2566 Q&A เรื่องการลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร กลุ่มกฏหมายและคดี 136
21 26 มกราคม 2566 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เรื่อง การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 275
22 12 มกราคม 2566 รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 136
23 23 ธันวาคม 2565 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 317
24 22 ธันวาคม 2565 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 304
25 21 ธันวาคม 2565 ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 695
26 14 ธันวาคม 2565 การดำเนินการได้มา ซึ่ง อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ 201
27 14 ธันวาคม 2565 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 280
28 13 ธันวาคม 2565 งบทดลอง พ.ย.65 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 175
29 1 ธันวาคม 2565 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการลา กลุ่มกฏหมายและคดี 206
30 18 พฤศจิกายน 2565 กฎหมายและวินัยที่เราควรรู้ (กรณี ความผิดเกี่ยวกับการเงินและบัญชี) กลุ่มกฏหมายและคดี 175
31 18 พฤศจิกายน 2565 เปิดรับสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปี การศึกษา ๒๕๖๕ ภาคใต้ จังหวัดสตูล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 155
32 15 พฤศจิกายน 2565 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เรื่องการขายทอดตลาดเพื่อรื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 163
33 15 พฤศจิกายน 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2565 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 147
34 26 ตุลาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 189
35 20 ตุลาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 221
36 18 ตุลาคม 2565 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ 12 เดือน ปี 2565 กลุ่มกฏหมายและคดี 177
37 17 ตุลาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ กลุ่มบริหารงานบุคคล 239
38 12 ตุลาคม 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2565 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 164
39 12 ตุลาคม 2565 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 148
40 16 กันยายน 2565 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 276
41 16 กันยายน 2565 ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรางวัล “เพชรเสมายะลา 2” ปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 154
42 13 กันยายน 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2565 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 156
43 12 กันยายน 2565 ประกาศ สพป.ยะลา เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 263
44 9 กันยายน 2565 กฎหมายและวินัยที่เราควรรู้ (กรณี ลงโทษเกินกว่าเหตุ) กลุ่มกฏหมายและคดี 153
45 31 สิงหาคม 2565 กฎหมายและวินัยที่เราควรรู้ (กรณี ความผิดเกี่ยวกับการเงินและบัญชี) กลุ่มกฏหมายและคดี 186
46 29 สิงหาคม 2565 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 303
47 25 สิงหาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 176
48 18 สิงหาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 172
49 15 สิงหาคม 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 146
50 12 สิงหาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2560 สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 178
51 10 สิงหาคม 2565 เกณฑ์การแข่งขันมหกรรมวิชการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 167
52 20 กรกฎาคม 2565 การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประจำปี พ.ศ. 2565 สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 268
53 20 กรกฎาคม 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2565 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 147
54 4 กรกฎาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 190
55 4 กรกฎาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 220
56 24 มิถุนายน 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 187
57 24 มิถุนายน 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 176
58 21 มิถุนายน 2565 กฎหมายและวินัยที่เราควรรู้ (กรณี : เกี่ยวกับการเงินและบัญชี) กลุ่มกฏหมายและคดี 162
59 20 มิถุนายน 2565 ประกาศผลการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชั้นประถมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 193
60 17 มิถุนายน 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 176
61 17 มิถุนายน 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 166
62 8 มิถุนายน 2565 คู่มือการประเมิน รางวัล "เพชรเสมายะลา 2" กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 153
63 6 มิถุนายน 2565 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว PA) กลุ่มบริหารงานบุคคล 217
64 6 มิถุนายน 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 163
65 6 มิถุนายน 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 184
66 31 พฤษภาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุแลแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 175
67 19 พฤษภาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ดิจิทัลเเพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ Aksorn On-Learn กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 156
68 17 พฤษภาคม 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน 2565 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 175
69 9 พฤษภาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 189
70 5 พฤษภาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป..ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 193
71 27 เมษายน 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 188
72 26 เมษายน 2565 กฎหมายและวินัยที่เราควรรู้ (กรณี : ความผิดเกี่ยวกับการคัดลอก หรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการ) กลุ่มกฏหมายและคดี 164
73 22 เมษายน 2565 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 143
74 21 เมษายน 2565 แจ้งการโอนเงินรายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาของลูกจ้าง ประจำเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2565 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 145
75 19 เมษายน 2565 ขอเชิญสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการ กลุ่มอำนวยการ 141
76 11 เมษายน 2565 การประชาสัมพันธ์และสรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 กลุ่มอำนวยการ 151
77 11 เมษายน 2565 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตรอบ6เดือนปี65 กลุ่มกฏหมายและคดี 174
78 11 เมษายน 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2565 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 157
79 11 เมษายน 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 190
80 31 มีนาคม 2565 แจ้งการโอนเงินรายการจ่ายตรงบัญชีร้านค้า กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 138
81 30 มีนาคม 2565 ประกาศผลการประกวดการพัฒนาเว็บไซต์ของสถานศึกษาโดยใช้ Google Site ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 150
82 24 มีนาคม 2565 แจ้งการโอนเงินรายการจ่ายตรงบัญชีร้านค้า กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 140
83 16 มีนาคม 2565 แจ้งการโอนเงินรายการจ่ายตรงบัญชีร้านค้า กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 192
84 15 มีนาคม 2565 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีรายการ ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 155
85 15 มีนาคม 2565 แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีรายการ เงินเดือนจ้างเหมาธุรการ 9000 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 144
86 15 มีนาคม 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 150
87 14 มีนาคม 2565 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 140
88 8 มีนาคม 2565 แจ้งการโอนเงินรายการจ่ายตรงบัญชีร้านค้า กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 143
89 2 มีนาคม 2565 วันสั่งโอนบัญชีรายการจ่ายตรง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 142
90 23 กุมภาพันธ์ 2565 ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 รอบที่ 2 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทงการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 191
91 15 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2565 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 159
92 11 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ซ. 2564 รอบที่ 2 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 263
93 10 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 203
94 4 กุมภาพันธ์ 2565 กฎหมายและวินัยที่เราควรรู้ (กรณี : ขาดราชการใครว่าไม่สำคัญ) กลุ่มกฏหมายและคดี 206
95 3 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 228
96 17 มกราคม 2565 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 168
97 10 มกราคม 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 337
98 10 มกราคม 2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2564 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 144
99 6 มกราคม 2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 160
100 23 ธันวาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 189
101 21 ธันวาคม 2564 ตำแหน่งว่างและมาตรฐานความต้องการวิชาเอก และสภาพอัตรากำลังข้าราชการครู ขาด/เกิน ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ของสถานศึกษา สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 324
102 20 ธันวาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว กลุ่มอำนวยการ 158
103 15 ธันวาคม 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 138
104 14 ธันวาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 233
105 3 ธันวาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานณการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 179
106 24 พฤศจิกายน 2564 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 278
107 16 พฤศจิกายน 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2564 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 162
108 10 พฤศจิกายน 2564 การสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา กลุ่มอำนวยการ 149
109 10 พฤศจิกายน 2564 การสรรหาและเลือกกรรมการสภาการศึกษาที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ กลุ่มอำนวยการ 159
110 4 พฤศจิกายน 2564 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 203
111 2 พฤศจิกายน 2564 บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจำปีกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 283
112 29 ตุลาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 231
113 29 ตุลาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 214
114 28 ตุลาคม 2564 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมรุ่นที่ 31 ปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 181
115 25 ตุลาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 31 ปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 172
116 15 ตุลาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 31 ปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ปี พ.ศ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 171
117 15 ตุลาคม 2564 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2564 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 233
118 15 ตุลาคม 2564 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 162
119 28 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนครูอาสาสมัครภาษาจีนแบบนอกระบบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 180
120 27 กันยายน 2564 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 572
121 16 กันยายน 2564 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 156
122 13 กันยายน 2564 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัด สพป.ยะลา เขต ๒ กลุ่มบริหารงานบุคคล 414
123 10 กันยายน 2564 ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล เพชรเสมายะลา 2 ประจำปี 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 203
124 20 สิงหาคม 2564 เกณฑ์การประเมินการขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 193
125 19 สิงหาคม 2564 คู่มือการใช้ OBEC CONTENT CENTER กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 191
126 13 สิงหาคม 2564 การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 498
127 13 สิงหาคม 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 146
128 8 กรกฎาคม 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2564 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 157
129 29 มิถุนายน 2564 เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกบุคคลและประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 160
130 18 มิถุนายน 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 185
131 8 มิถุนายน 2564 เอกสารที่ต้องส่งประกอบ เพื่อขอรับทุนการศึกษาเยียวยารายปีต่อเนื่องฯ ปีการศึกษา 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 147
132 7 มิถุนายน 2564 ประกาศศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง เรื่อง ชะลอการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินและรายชื่อผู้ที่ได้รับการโอนโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 155
133 12 พฤษภาคม 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 178
134 7 พฤษภาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น สังกัด สพป.ยะลา 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 170
135 16 เมษายน 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 147
136 23 มีนาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่ื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพป.ยะลา 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 186
137 22 มีนาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล 162
138 15 มีนาคม 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 140
139 15 มีนาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 169
140 25 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สพป.ยะลา2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 202
141 22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 210
142 16 กุมภาพันธ์ 2564 การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ กลุ่มบริหารงานบุคคล 157
143 16 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2564 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 144
144 5 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 222
145 27 มกราคม 2564 ประกาศสพป.ยะลา เขต 2 เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรผู้ได้รับผลกระทบสื่บเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.ยะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 169
146 22 มกราคม 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ จชต เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มบริหารงานบุคคล 147
147 14 มกราคม 2564 ประกาศ สพป.ยะลา เขต 2 เรื่ื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มบริหารงานบุคคล 191
148 13 มกราคม 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2563 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 139
149 9 กันยายน 2562 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 398 ค. (2) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มบริหารงานบุคคล 154
150 17 สิงหาคม 2562 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมตรา 32 ค (2) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 157
151 18 มิถุนายน 2562 เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิขาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" กลุ่มบริหารงานบุคคล 172
152 18 มิถุนายน 2562 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร "กระบวนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) คุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของที่จะซื้อหรือขอบเขตงานที่จะจ้างหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคาให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน" รุ่นที่ 2 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 135
153 14 มิถุนายน 2562 การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 139
154 13 มิถุนายน 2562 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 29 ปีการศึกษา 2557 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 167
155 13 มิถุนายน 2562 การประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ "รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย" ประจำปี 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 132
156 12 มิถุนายน 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 161
157 29 พฤษภาคม 2562 หลักเกณฑ์และวิธีการปฎิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 207
158 24 พฤษภาคม 2562 ผลเบิกจ่ายไตรมาส 2 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 141
159 17 พฤษภาคม 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 144
160 15 พฤษภาคม 2562 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ที่ 200/2562 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 151
161 10 เมษายน 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 149
162 15 มกราคม 2562 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับ นานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 154
163 28 ธันวาคม 2561 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 147
164 25 ธันวาคม 2561 คู่มือระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 143
165 19 ธันวาคม 2561 นายกฯ มอบคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2562 "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 160
166 14 ธันวาคม 2561 ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 134