สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงานผู้บริหาร สพป.ยะลา เขต 2

ดร.สมคิด หาแก้ว
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2


นายตอฮีรน หะยีเลาะแม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2


นางสาวรัชดา ทองสุข
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 2