สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2โครงสร้างคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2