สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

ทำเนียบ ก.ต.ป.น.

ทำเนียบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2