สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ หัวข้อ หมวด อ่าน/ดาวน์โหลด
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง 91
2 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ 58
3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พระราชบัญญัติ 52
4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พระราชบัญญัติ 48
5 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พระราชบัญญัติ 47
6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติ 45
7 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พระราชบัญญัติ 39
8 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พระราชบัญญัติ 43
9 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติ 50
10 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พระราชบัญญัติ 39
11 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พระราชบัญญัติ 40
12 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พระราชบัญญัติ 41
13 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติ 44
14 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติ 55
15 พระราชบัญญัติส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติ 35
16 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติ 42
17 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติ 62
18 พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติ 37
19 พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติ 40
20 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวง 37
21 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประกาศกระทรวง 37
22 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติ 37
23 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พระราชบัญญัติ 36
24 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติ 44
25 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ 42
26 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พระราชบัญญัติ 38
27 หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ประกาศกระทรวง 37
28 หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศกระทรวง 39
29 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 กฎกระทรวง 34
30 หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าและเก็บรักษาบันทึกรายการ ของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศกระทรวง 33
31 พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติ 33
32 มอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา คำสั่งกระทรวง 38
33 มอบอำนาจการอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน คำสั่งกระทรวง 34
34 มอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ คำสั่งกระทรวง 30
35 มอบอำนาจอนุมัติการเบิกเงินค่าสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล คำสั่งกระทรวง 32
36 มอบอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร คำสั่งกระทรวง 35
37 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 พระราชบัญญัติ 30
38 การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ระเบียบ 31
39 ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ตาม ว.177 ระเบียบ 40
40 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ระเบียบ 33
41 ปรับหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ระเบียบ 37
42 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 ระเบียบ 34
43 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 ระเบียบ 43
44 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง-และบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.2560 ระเบียบ 45
45 รายการค่่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 ระเบียบ 45
46 พระราชกฤษฎีการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติ 8
47 พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติ 10
48 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติ 11
49 พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติ 11
50 พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติ 10
51 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติ 9
52 คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ระเบียบ 10
53 แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิก ระเบียบ 10