สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

รายงานผลการดำเนินงาน

ลำดับ เรื่อง/หัวข้อ อ่าน/ดาวน์โหลด
1 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการแต่ละกลุ่มงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 94
2 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 47
3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 52
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนแรกปีงบประมาณ 2565 52
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 44
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 119
7 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 44
8 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 52
9 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 48