สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

ระบบถามตอบ (Q&A)

ระบบถามตอบ (Q&A)

ปัตมาวาตี สะมะแอ
21 พ.ย. 65
พนักงานราชการสับเปลี่ยนต่างเขต
ขออนุญาตสอบถาม ตำแหน่งพนักงานราชการ ครูผู้สอน สามารถทำเรื่องสับเปลี่ยนต่างเขต ต่างจังหวัด ได้มั้ย
คำตอบจาก ว่าที่ ร.ต.หญิงจุฑามาศ แก้วขวัญ เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 65
อำนาจการพิจารณา เป็นอำนาจของ สพฐ. ค่ะ สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่เบอร์ 073-289-412 ต่อ 301 ค่ะ ขอบคุณค่ะ
มูฮัมหมัดกาแม มะแซ
1 ก.ค. 65
การลาของพนักงานราชการ
พนักงานราชการชายสามารถลาไปช่วยเหลือภรรยาหลังคลอดบุตรเหมือนข้าราชการได้หรือไม่
คำตอบจาก นายต่วนซัลมัน ตวนแม เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 65
ไม่สามารถใช้สิทธิลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตรได้ เนื่องจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 กรณีการลาช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตรให้สิทธิเฉพาะข้าราชการและลูกจ้างประจำครับ
ยามีล๊ะ หะรง
20 มิ.ย. 65
การลาไปประกอบพิธีฮัจย์
ด้วยข้าพเจ้ามีแผนจะไปประกอบพิธีฮัจย์ จึงขออนุญาตเรียนถามเรื่องระเบียบการลาเพื่อไปประกอบพิธีฮัจย์ และการเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คำตอบจาก นายต่วนซัลมัน ตวนแม เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 65
สามารถดำเนินการได้ดังนี้ 1. ผู้เสนอขออนุญาต ต้องขออนุญาตก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วัน 2. มีเอกสารประกอบคำขอร้องขอไปประกอบพิธีฮัจย์ และเอกสารอื่นๆประกอบ ดังนี้ 1. บันทึกข้อความมอบหมายงาน 2. ตารางสอน 3. ใบกำหนดการเดินทางและค่าใช้จ่าย 3. สพป.ยล 2 ดำเนินการส่งคำร้องไปยัง สพฐ เพื่อพิจารณาอนุญาตตามระเบียนสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 และจะต้องรายงานตัวหลังตัวหลังเดินทางกลับภายใน 5 วัน
นูซาวาตี  มะกาเจ
20 มิ.ย. 65
เงินโครงการอาหารกลางวัน นักเรียนเบิกเป็นเงินสด ได้ครั้งละไม่เกินจำนวนเงินเท่าไหร่คะ
จากโรงเรียนบ้านบาละ ค่ะ
คำตอบจาก นางสาวซอแลฮะ​ แดเบาะ เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 65
การเก็บรักษาเงินและวงเงินเก็บรักษากำหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.3/ว 59 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 และปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.3/19505 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 เก็บรักษาเงินสดเงินโครงการอาหารกลางวัน ได้ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทคะ
ฉัตรชัย ชายแก้ว
20 มิ.ย. 65
สอบถามเรื่องทุนการศึกษาปริญญาโท
สอบถามเรื่อง การขอทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ดังคำถามต่อไปนี้ 1.ในปีการศึกษานี้สามารถขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ได้หรือไม่ 2.หากมี ต้องทำอย่างไรบ้าง (รบกวนขอรายละเอียดและเอกสารในการดำเนินการ) ขอบพระคุณครับ
คำตอบจาก นางสาวรูรีซัม สะอะ เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 65
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ในปีนี้ สามารถขอทุนการศึกษาได้คะ และรายละเอียดเอกสารที่ต้องดำเนินการขอทุนการศึกษา ดังนี้ 1. สำเนา ก.พ.7 พร้อมลายเซ็นรับรองของเจ้าหน้าที่ 2. เอกสารรับรองคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ.รับรอง 3. สำเนาใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนเรียน 4. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 5. เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษา เช่น เกียรติบัตร,วุฒิบัตร และเอกสารอื่นๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
วิชัย   สมรักษ์
13 มิ.ย. 65
การอบรมพัฒนาครูเกี่ยวกับเว็ปไซต์โรงเรียน
ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับการอบรมพัฒนาครูเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงเว็ปไซต์โรงเรียนจะมีซีซั่นหน้าไหม คะ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประเมิน ITA โรงเรียน
คำตอบจาก นายมูฮัมมะยากี อาเนาะกาแซ เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 65
ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จะมีการประชุมอบรมพัฒนาปรับปรุงเว็ปไซต์โรงเรียนเร็วๆนี้ สามารถติดตามรายละเอียดทางเว็ปไซต์ สพป.ยะลา 2 ครับผม
อามีนา ดูมีแด
13 มิ.ย. 65
การให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมาย
อยากทราบว่ากลุ่มกฎหมายและคดี มีบริการให้คำปรึกษาที่เป็นเรื่องส่วนตัว ที่ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ไหมค่ะ
คำตอบจาก นูรุลฮูดา มามุ เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 65
กลุ่มกฎหมายและคดีมีภารกิจหลัก ในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ในส่วนของการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายนั้น ก็เป็นภารกิจหนึ่งของกลุ่มกฎหมายและคดี ซึ่งต้องใช้บุคลากรที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านกฎหมาย จึงถือเป็นความรับผิดชอบหลักในการให้บริการประชาชน โดยผู้รับบริการสามารถเข้ารับคำปรึกษาผ่านช่องทาง หน้าเว็บไซต์สำนักงานหรือทางโทรศัพท์กลุ่มกฎหมายและคดี หมายเลข 073-289412 ต่อ 114 หรือเข้ารับคำปรึกษาด้วยตนเอง ณ อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ชั้น 3 ในวันและเวลาราชการ
อัจฉรา ชูเรือง
9 มิ.ย. 65
ระบบบันทึกข้อมูลปี 2565 DMC
อยากให้เจ้าหน้าที่ระดับเขตสรุปข้อมูลในรอบ 10 มิ.ย 65 โรงเรียนต้องดำเนินการเรื่องใดบ้าง ...ขอบคุณค่ะ...
คำตอบจาก นางสุภาวดี หัสบดีสุนทร เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 65
ข้อมูลปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565) แนวทางการทำข้อมูล เข้าเมนู 2.2 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน เพื่อแก้ไขจำนวนห้องเรียนและชั้นเรียนที่เปิดสอนในรอบเทอม 1 ปีการศึกษา 2565 รวมถึงตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในหัวข้ออื่นและแก้ไขให้ถูกต้อง เข้าเมนู 2.8 จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ เพื่อตรวจสอบจำนวนนักเรียน และข้อมูลตั้งต้นในรอบ 1/2565 ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนคงค้างปีการศึกษาเดิม ดังนี้ เข้าเมนู 2.4 รายชื่อนักเรียนที่ทำรอดำเนินการในปีการศึกษาที่แล้ว เพื่อตรวจสอบว่ามีนักเรียนคนไหนที่มาเรียนในปี 2565 ให้ดำเนินการดังนี้ ข้อมูลต่อเนื่องจากเมนู 2.4 นักเรียนที่มาขอลาออกไปแล้วแต่ยังค้างอยู่ปีเก่า ให้ทำข้อมูลในเมนู 2.6.1 เพื่อนำนักเรียนออกจากรายชื่อ ข้อมูลต่อเนื่องจากเมนู 2.4 หากนักเรียนคนไหนเลื่อนชั้นและเรียนต่อที่เดิม ให้ทำข้อมูลในเมนู 2.6.2 ข้อมูลต่อเนื่องจากเมนู 2.4 หากนักเรียนคนไหนซ้ำชั้น ให้ทำข้อมูลในเมนู 2.6.3 ข้อมูลต่อเนื่องจากเมนู 2.4 หากนักเรียนคนไหนจบชั้น ป.6/ม.3/ม.6(ปวช.3) ออกไปจากโรงเรียนแล้ว ให้ทำข้อมูลในเมนู 2.6.4 นักเรียนคนไหนที่ยังไม่มาเรียน ให้ติดตามและพิจารณาจำหน่ายในภายหลัง(รอบ 10 พ.ย.) การย้ายเข้า/ย้ายออก ข้อมูลรายคนในขณะนี้ต้องเป็น นร.ที่มีตัวตน ศึกษาอยู่ในโรงเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เท่านั้น นักเรียนเข้าใหม่ เมนู 2.7.1 เพื่อนำเข้าข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในระบบ DMC อยู่แล้วเข้ามาในโรงเรียน (เด็กเก่าในระบบ dmc จากโรงเรียนอื่น,เลข G ที่มีข้อมูลในระบบ DMC สามารถกรอกในเมนูนี้ได้เลย) นักเรียนเข้าใหม่ เมนู 2.7.3 เพื่อกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมด (สาเหตุเพราะไม่เคยมีข้อมูลใน DMC, มาจากสังกัดอื่น) นักเรียนเข้าใหม่ เมนู 2.7.4 เพื่อนำเข้าเด็ก G ที่พึ่งขอใหม่จากระบบ Gcode (เป็นเด็กที่ไม่มีบัตรหลักฐานทางทะเบียนราษฎร และไม่เคยมีข้อมูลอยุ่ในระบบ DMC) เมนู 2.7.5 นักเรียนที่มาขอทำย้ายออกในช่วงก่อนวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เมนู 2.7.6 ออกกลางคัน/จำหน่าย ให้ปรึกษาเขตพื้นที่การศึกษาก่อนดำเนินการ เมนู 2.7.7 สามารถใช้จัดห้องเรียนนักเรียนได้ หรือสามารถทำรายคนในเมนู 2.3 เมนู 2.7.8 เปลี่ยนชื่อนักเรียน โรงเรียนไม่สามารถแก้ไขชื่อนามสกุลในเมนู 2.3 ได้ ต้องแก้ไขในเมนูนี้เท่านั้น ไม่รับเรื่องแก้ไขชื่อ นามสกุลทาง Email และห้ามอัพโหลดไฟล์แก้ไขชื่อเข้ามาในระบบ ส่งแก้ไขเลขบัตรประชาชนทางอีเมล์เท่านั้น (ดูรายละเอียดในเมนู 2.7.9) หยุดรับเรื่องแก้ไขในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. ปุ่มยืนยันจะสามารถกดได้ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. และปิดระบบในวันเดียวกันเวลา 16.30 น.
สุรดาน หะมิดง
2 มิ.ย. 65
การประเมิน ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีความเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาในสังกัดหรือไม่ อย่างไร
คำตอบจาก ดร.กีรติ จันทรมณี เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 65
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 มีความเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ดังนี้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัด สพป.ยะลา เขต 2 ถือเป็นมีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.ยะลา เขต 2 ซึ่งสามารถให้ข้อมูลสะท้อนถึงการปฏิบัติงานของ สพป.ยะลาเขต 2 ได้ในตัวชี้วัดของแบบวัด EIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน และส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
มูฮัมหมัด หะยีมะลี
1 มิ.ย. 65
นโยบาย 12 ข้อ
นโยบายการจัดการศึกษา 12 ข้อ ของท่าน ผอ. ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.ยล.2 ที่มอบนโยบายนี้ให้โรงเรียนขับเคลื่อนบรรลุเป้าหมายต้องทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ
คำตอบจาก นายรอมซี ตาเละ เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 65
ให้ผอ.รร.นำเป็นวาระการประชุมบุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อสร้างการรับรู้ และเข้าใจตรงกัน มีการแบ่งนโยบายให้มีผู้รับผิดชอบ มีคำสั่งคณะทำงานและจัดทำโครงการเพื่อเป็นการวางแผนที่ดี ดำเนินการตามแผนอย่างเป็นกลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของนโยบายเป็นมาตรฐานพื้นฐานแล้วเพิ่มเติมความเป็นบริบทของโรงเรียน มีการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโดยบุคคลภายในและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก มีการสรุปผลและชื่นชมผลการดำเนินงานที่สู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และสุดท้ายให้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ชลชาติ  สะมะแอ
30 พ.ค. 65
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าตรวจสุขภาพประจำปีของคู่สมรสเเบิกได้มั้ยครับ
คำตอบจาก นางสาวนาอีมะห์ ยะหริ่ง เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 65
การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นการส่งเสริมป้องกันโรค มิใช่เป็นการรักษาพยาบาล สามารถเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปีได้ปีละ 1 ครั้ง ตามรายการและอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งแบ่งตรวจเป็น 2 ช่วงอายุ คือ ผู้มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ตรวจได้ 7 รายการ และผู้มีอายุมากกว่า 35 ปีบริบูรณ์ ตรวจได้ 16 รายการ โดยมีสิทธิเบิกปีละ 1 ครั้ง ตามปีงบประมาณ แต่สามารถยื่นเบิกได้ตามปีปฏิทิน (1 ปี) นับถัดจากวันที่ปรากฎในใบเสร็จรับเงิน และบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิไม่สามารถเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปีได้ (พระราชกฤษฎีกาฯ มาตรา 18 )
ซัมบรีย์  สมาแอ
30 พ.ค. 65
ค่ารักษาพยาบาล
ใบเสร็จค่าตรวจ ATK เอามาเบิกค่ารักษาได้หรือไม่ครับ
คำตอบจาก นางสาวนาอีมะห์ ยะหริ่ง เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 65
ใบเสร็จรับเงินค่าตรวจ ATK ไม่ใช่เป็นการรักษาพยาบาล ไม่สามรถนำมาเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลได้
รุสนานี มูซะ
28 พ.ค. 65
การสอนแบบ Active Learning
ทำไมถึงได้เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ?
คำตอบจาก นายรอมซี ตาเละ เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 65
การให้โรงเรียนและคุณครูเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning นั้น เพื่อเป็นการวางพฤติกรรมขั้นพื้นฐานให้มีคุณลักษณะของเด็กในทศวรรษที่ 21 คือ 3R 8C และสามารถนำนักเรัยนให้มีพฤติกรรมตามสมรรถนะหลัก 6 ด้าน ของหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่มีการนำร่องแล้วในปีการศึกษา 2565 และจะนำไปใช้จริงทั่วประเทศในปีต่อไป สรุป การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นการเตรียมเด็กไทยให้มีคุณภาพเพื่อเป็นพลเมืองของชาติที่มีคุณค่าตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป็นพลโลกที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกที่รวดเร็วตลอดเวลา
วิลาวัลย์ ไชยลำยา
26 เม.ย. 65
การยื่นผลงานขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
เมื่อครูหรือผู้บริหารมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษแล้วสามารถยื่นผลงานเพื่อขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญได้เมื่อใด
คำตอบจาก นางสาววันบัลกีส อีนดือเระ เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 65
ผู้ยื่นตรวจสอบดูว่าตนเอง ได้วิทยฐานะชำนาญการพิเศษเมื่อใด และต้องการยื่นเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์ใด สามารถสอบถามได้ ณ กลุ่มบุคคล สพป.ยะลา เขต 2 ได้ค่ะ
นครินทร์ โตะเยาะ
26 ส.ค. 64
สอบถามโปรแกรมเครื่องราชอิสยาภรณ์
เนื่องจาก สพป.ยะลา 2 ส่งโปรแกรมเครื่องราชฯ ให้โรงเรียนใน my office โรงเรียนไม่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากโปรแกรมไม่สมบูรณ์ ในการนี้ต้องดำเนินการดาวน์โหลดได้จากเว็ปไหนครับ
คำตอบจาก นายนิเชต นิโมง เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 64
ก่อนทำการติดตั้งโปรแกรมเครื่องราชฯ ให้ปิดโปแกรมสแกนไวรัสชั่วคราวก่อนครับ จึงทำการติดตั้งตามขั้นตอนที่แนบในเอกสาร หากมีปัญหาในการติดตั้งโปรแกรม สามารถโทรติดต่อเบอร์ 0980701908 ได้ครับ
สมมต หะมะ
5 ส.ค. 64
การขอต่อบัตรประจำตัวเหน้าที่ของรัฐ
การขอต่อบัตรประจำตัวเหน้าที่ของรัฐ สามารถยื่นขอต่อได้ล่วงหน้าก่อนบัตรหมดอายุภายในกี่วันครับ
คำตอบจาก ผู้ดูแลระบบ เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 64
ภายใน 60 วันค่ะ
อิสตีฟาร์ เจะยิ
5 ส.ค. 64
การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น
การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ที่จะโอนมาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตาม ว 29 ข้าราชการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สามารถโอนได้หรือไม่คะ
คำตอบจาก ผู้ดูแลระบบ เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 64
ไม่ได้ค่ะ เนื่องจากเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แต่สามารถโอน ตาม ว 30 ได้ค่ะ
สมมต หะมะ
5 ส.ค. 64
การขอมีวิทยฐานะชำนาญการ
การขอมีวิทยฐานะชำนาญการ สามารถยื่นคำขอได้เมื่อใดคะ
คำตอบจาก ผู้ดูแลระบบ เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 64
เมื่อมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตาม ว 10 สามารถยื่นได้ตลอดทั้งปีครับ
ก
4 ส.ค. 64
การรับนักเรียน
ถ้ารับนักเรียนวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ในระบบจะต้องลงวันที่ 17 พฤษภาคม หรือ ลงวันที่เปิดเรียนวันแรกคือ 1 มิ.ย. 64
คำตอบจาก ผู้ดูแลระบบ เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 64
DMC กับเล่มทะเบียนมันคนละเรื่องกัน - เล่มทะเบียน นร ระเบียบเขียนไว้ชัดเจน รับวันไหนลงวันนั้น - DMC กรอกวันไหน ลงวันนั้น แต่อีกแนวทางคือโรงเรียนใช้วันเปิดเทอม
ก
4 ส.ค. 64
เงินค่าจ้างของอัตราจ้าง
เงินค่าจ้างของอัตราจ้าง จะได้รับจัดสรรเมื่อไร
คำตอบจาก ผู้ดูแลระบบ เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 64
ได้ประสาน สพฐ. ได้รับคำตอบว่ารอเงินจากสำนักงบประมาณครับ
ผู้ดูแลระบบ สพป.ยะลา 2
28 ก.ค. 64
เปิดบริการแล้ว...สำหรับระบบถาม-ตอบ สพป.ยะลา เขต 2
สพป.ยะลา 2 บริการให้ระบบถาม-ตอบ สำหรับทุกท่านที่ต้องการสอบถามปัญหาต่างๆ ขอให้ใช้ทางสร้างสรรค์ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงในโอกาสต่อไป