สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบาละ มี  4  โรงเรียน

นางสาวศิริภา ไชยนุ้ย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาแล

โรงเรียนบ้านลาแล

หมู่ที่ 5 บ้านลาแล

ตำบลบาละ  อำเภอกาบัง

จังหวัดยะลา 95120

073-258-085   087-294-1250

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นางเบญจา พรหมเพ็ชร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาละ

โรงเรียนบ้านบาละ

หมู่ที่ 1 บ้านบาล

ตำบลบาละ  อำเภอกาบัง

จังหวัดยะลา 95120

073-271-319   087-287-6579

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-มัธยมต้น

เว็บไซต์โรงเรียน

นายยศกร ภัทรธนาพรรณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคชศิลา

โรงเรียนบ้านคชศิลา

หมู่ที่ 4 บ้านคชศิลา

ตำบลบาละ  อำเภอกาบัง

จังหวัดยะลา 95120

061-228-5158

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นายอีซา ดิเส็ม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

หมู่ที่ 7 บ้านคลองน้ำใส

ตำบลบาล  อำเภอกาบัง

จังหวัดยะลา 95120

073-360-544   081-093-1627

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-มัธยมต้น

เว็บไซต์โรงเรียน