สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษายะหา มี  5  โรงเรียน

นายอับดนอาซิด ขำนุรักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลากอ

โรงเรียนบ้านลากอ

หมู่ที่ 7 บ้านบาโด

ตำบลยะหา  อำเภอยะหา

จังหวัดยะลา 95120

073-291-339   082-269-4063

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นางสาวอุไบด๊ะ เหตุหาก

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรัตนา

โรงเรียนบ้านรัตนา

หมู่ที่ 1 บ้านก๋อเต

ตำบลยะหา  อำเภอยะหา

จังหวัดยะลา 95120

073-291-468   081-189-8914

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นายมนตรี มะลี

ผู้อำนวยการโรงเรียนอาสินศึกษา

โรงเรียนอาสินศึกษา

หมู่ที่ 6 ถนนยะหา-สะบ้าย้อย บ้านอาเส็นใน

ตำบลยะหา  อำเภอยะหา

จังหวัดยะลา 95120

073-291-252   089-879-1345

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นางสาวอรพิมล ดำด้วง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยะหา

โรงเรียนบ้านยะหา

หมู่ที่ 2 ถนนสันติราษฎร์ บ้านยะหา

ตำบลยะหา  อำเภอยะหา

จังหวัดยะลา 95120

073-291-236   081-767-8966

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

นางสาวลัดดาวัลย์ ยอดพิทักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพงกูแว

โรงเรียนบ้านพงกูแว

หมู่ที่ 5 ถนนตาชี-ยะหา บ้านพงกูแว

ตำบลยะหา  อำเภอยะหา

จังหวัดยะลา 95120

073-250-061   089-299-2451

ประเภทโรงเรียน อนุบาล-ประถมศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน