สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

คู่มือการให้บริการ

ลำดับ เรื่อง/หัวข้อ กลุ่ม/หน่วย อ่าน/ดาวน์โหลด
1 คู่มือการให้บริการหน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน 99
2 คู่มือการให้บริการกลุ่มกฏหมายและคดี กลุ่มกฏหมายและคดี 64
3 คู่มือการให้บริการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 59
4 คู่มือการให้บริการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 55
5 คู่มือการให้บริการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 58
6 คู่มือการให้บริการกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล 52
7 คู่มือการให้บริการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 59
8 คู่มือการให้บริการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 56
9 คู่มือการให้บริการกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 58
10 คู่มือการให้บริการกลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ 52
11 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กลุ่มอำนวยการ 51