สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind
  • การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
  • การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและกระบวนการเรียนรู้
  • พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
  • สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
  • พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการ