สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

ภาพแห่งความสำเร็จ

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2   มีสมรรถนะในการบริหารจัดการสูง นำสู่การบริการที่เป็นเลิศ สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ครูมีความเป็นมืออาชีพ ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง นักเรียนมีความรู้และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักการเรียนรู้ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย พร้อมก้าวสู่สากล