สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

ค่านิยมร่วม

จิตบริการ สานความร่วมมือ มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ยึดติดธรรมาภิบาล

  • จิตบริการ หมายถึง มีจิตสำนึกการบริการ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง มุ่งสู่เป้าหมาย การบริการเป็นเลิศด้วยการคิดบวก ปฏิบัติงานบริการด้วยความจริงใจอย่างมืออาชีพ มุ่งปฏิบัติจริงเพื่อนำไปสู่การเป็นหน่วยงานราชการที่มีการให้บริการที่เป็นเลิศ
  • สานความร่วมมือ หมายถึง บุคลากรที่เกี่ยวข้องในด้านการศึกษาทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุน ในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
  • มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง การจัดการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น
  • ยึดติดธรรมาภิบาล หมายถึง บริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลโดยอยู่บนพื้นฐานของหลักสำคัญ 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่าคุ้มทุน