สพป.ยะลา เขต 2   รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  Fast  Correct  Transparent  Service mind

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรคุณภาพที่ทันสมัย ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21”

คำนิยาม

เป็นองค์กรคุณภาพ องค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่สำคัญ ดังนี้
1. สำนักงานเขตพื้นที่มีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาในระดับดีมากขึ้นไป
2. สถานศึกษาทุกแห่งมีคุณภาพตามมาตรฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีเลิศขึ้นไป 3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพที่ทันสมัย หมายถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และ การจัดการเรียนการสอนผู้เรียนเป็นคนดี หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และค่านิยมที่ดีงามบนพื้นฐานความเป็นไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นจุดเน้น ดังนี้
1. มีความจงรัก ภักดีต่อสถานบันหลักของชาติ มีความเป็นพลเมืองที่ดี
2. ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ จิตสาธารณะ
3. การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม

ผู้เรียนเป็นคนเก่ง หมายถึง ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนถึงพร้อมด้วยทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยทักษะที่เรียกตาม คำย่อว่า 3Rs + 8Cs ดังนี้

3Rs ประกอบด้วย

 • อ่านออก (Reading)
 • เขียนได้ (WRiting)
 • คิดเลขเป็น (ARithmetics)

8Cs ประกอบด้วย

 • ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving)
 • ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
 • ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding)
 • ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration Teamwork and Leadership)
 • ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy)
 • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)
 • ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills)
 • ความมีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย (Compassion)

พันธกิจ

 • เสริมสร้างความมั่นคงต่อสถาบันหลักของชาติ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ จิตสาธารณะ การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม ความเป็นพลเมืองที่ดี
 • พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
 • สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคน เข้าถึงบริการการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
 • พัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
 • พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการสู่องค์กรคุณภาพที่ทันสมัย